Page 62 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
56
ניצשל
. ב ק ע י , י ק ס
תוחתפתהה״
תילכלכה
לש
תודהי
.״הקירמא
,א ״ יש ס
.ה״שת ׳מע
518-499
;
.ז״שת ׳מע
545-523
.
----------
.
םידוהיה״
הקירמאב
:
הריקס
״תיפארגומד־תיטסיטאטס
״הלכלכ״ו
ךרעהב
,״הקירמא״
הידפולקיצנא
,תירבע ךרכ / ד
,םילשורי
.ב׳יישת
, ר ל ה א מ
. ל א פ ר
תודהי״
הקירמא
ןויערו
תביש ןויצ
תפוקתב
הכפהמה
.״תינקירמאה
, ן ו י צ הנש ,ו״ט
.י״שת ׳מע
134-107
.
----------
.
י ר ב ד
י מ י
, ל א ר ש י
תורוד
םינורחא
רפס(
,)ןושאר
הקירמא
תינופצה
הפוריאו
.תיברעמה
,היבחרמ
1952 .
ף ס א מ ה
ץ ר א ב
. . . ה ש ד ח ה
אצוי
רואל םעפ תחא לכב
תופוקת
,הנשה
י״ע
תרבח
ירחוש״ תפש
״רבע
.קרוידינב
׳בוח ׳א הנש ׳א
תפוקתב
,ןסינ
.א״מרתה
1881 . 44 מע׳.
, ק ר א מ
.ה ד וה י
רפסה־יתב״
םייריאה
תירבה־תוצראב
.״הדנקבו
ס
.מ ״ א י
׳מע
205-195
.
, י ק ס ב ו כ א ל מ
. ל ל ה
ל ע
ך ו נ י ח ה
י ר ב ע ה
. ה ק י ר מ א ב
.אשמ
,קרוידינ
.ג״ערת
16
.׳מע
, י כ א ל מ
. ד
תודלותל״
תונותעה
תירבעה
.״הקירמאב
, ן ר ו ת ה
םיכרכ
,א ,ב ,ג
.ו׳׳ערת-נ״ערת
׳זב(
.)םיכשמה
----------
.
תישאר״
הרישה
תירבעה
.״הקירמאב
,א ״ יש ס
.ה״צרת
׳מע 296 -
311 .
----------
.
ךוניחה־תורפס״
תירבעה
.״הקירמאב
.מ ״ א י ס
'מע
396-361
.
היפרגוילביבב״
וז
םשרנ
לכ המ
בתכנש
ספרנו
הקירמאב
הדאנאקו
לע
ךוניחה
ירבעה
תנשמ
א״לרת דעו
הרסמנש
המישרה
.״סופדל
______ .
םיעבש״
שמחו
הנש
תונותעל
תירבעה
.״הקירמאב
,א ״ יש ס
.ז״שת
׳מע
676-662
.
ת מ ח ל מ
. ם י ה ל א
ליכי
יבתכמ
חוכיו
ןיב ברה ר״ד
דראנרעב
ייוואלליא
ינברו
.םראפירה
,ןילרב 1914 . 240
.׳מע
י״פעא
ספדנש
ןילרבב
אוה רפס
בושח
תורוקל
םירמרופירה
םינושארה
.הקירמאב
ר פ ס
ל ב ו י ה
לש
ת ד ו ג א
ם י נ ב ר ה
ם י ס כ ו ד ו ת ר ו א ה
ת ו צ ר א ב
ת י ר ב ה
ה ד נ ק ו
ת א ל מ ל
ם י ר ש ע
ש מ ח ו
ם י נש
-ב״סרת(
.>ז״פרת
,קרוידינ
.ח״פרת
224 מע׳.
, ג ר ב ל ע
,החמש
. ך ד ו ע
ר פ ס
ל ב ו י ה
. ס ד ר פ ה
ץבק
ינרות־ינבר
.ישדח
ה״כ הנש
ותעפוהל
תוצראב
.תירבה
.א״ישת-ו״פרת
שגומ
ודסימל
ברה
לאומש
ןרהא
.סדרפ
,קרוירינ
.א׳׳ישת
660
.'מע