Page 63 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

GLENN — SELECTED HEBREW BIBLIOGRAPHY
57
יפ
,ש ט ל
.ה ד וה י
םיללוכה״
םידוהיה
.״הקירמאב
.א ׳ ׳ יש ס
.ה׳׳צרת
׳מע
403-396
.
, ל ו צ י ר פ
ם ה ר ב א
׳ר ב
. י כ ד ר מ
ת ר ג א
ת ו ה ר א
.ם ל וע
האצוה
:׳א
,האיציניוו
.ז״מש 36
םיפד . . .
האצוה
:הנורחא
,יוקארק
.ב״פקת
, ק נא ר פ
בצמה״
ילכלכה
לש
םידוהיה
.״הקירמאב
,א ״ יש ס
.ה״צרת
מע׳
326-319
.
----------
.
הלהקה״
.הוהתמ
םיזכרמה
תוצעומהו
ייחב
לארשי
.״הקירמאב
ס ש י ״ ,א
.ט״צרת
׳מע
387-379
.
----------
.
תעונת״
םיזכרמה
תוצראב
.״תירבה
,א ״ יש ס
.א״שת ׳מע
370-363
.
, ל ק נ ר פ
. ן ר ה א
וניתויורדתסה״
.״תוימואלה
א ח י ע ב .ר ״מע
119-100
.
, י ק ס ר פ
. ל א י נ ד
י ר ב ע
. י כ נ א
,קרוי־וינ
.ח״שת 313
.׳מע
----------
.
תורפסה״
תירבעה
.״הקירמאב
א ח י ע ב .ר ׳מע
84-63 .
----------
.
תקח״
תירבה־תוצרא
לש
.״הקירמא
,א ״ יש ס
.ח״צרת
׳מע
411-404
.
----------
.
םישמח״
תונש
תונותע
תירבע
.״הקירמאב
,ע ״ס
ךרכ ,ט
.א״ישת
׳מע
.׳ח-׳א
,ץ יב ונא ק
.לא רש י
תישארב״
ךוניחה
ירבעה
.״הקירמאב
.מ ״ א י ם
׳מע
134-114
.
----------
.
בצמ״
ךוניחה
ירבעה
.״הקירמאב
א ח י ע ב .ר ׳מע
62-39 .
,ץ ט י ו וא ל פ א ק
ם ה ר ב א
.ב ק ע י
ר פ ס
ת כ א ל מ
.ש ד ו ק ה
תודלותל
הטיחשה
הקירבהו
.קרוירינב
,קרוירינ
.ח״שת 118 מע׳.
ק ו ט ל ר, .ז
תורפס״
שורדה
.״הקירמאב
א ח י ע ב .ר ׳מע
91-84 .
, ר ב ו ס ו ק
י כ ד ר מ
,ר ק ו ד ו
,ם ה ר ב א
.ם י כ ר וע
ה ח נ מ
. . . ק ח צ י ל
היפרגוילביב
לש
יבתכ
קחצי
.דניקביר
,קרוי־וינ
.ט״שת 80
.׳מע
, ן ל פ ק
י כ ד ר מ
.םח נמ
י כ ר ע
ת ו ד ה י ה
ם ת ו ש ד ח ת ה ו
י ו ל י ג כ
ת ו י נ ו י ח ה
ה נ ו מ א ב ש
. ת י ל א ר ש י ה
םגרת
םהרבא
,ןוסלגר
תופתתשהב
.רבחמה
,םילשורי
1938 .
ר ו צ ק
ה י ר ו ט ס י ה ה
. ת י א ק י ר מ א ה
רדוס י״ע
ססנארפ
.ןמדירפ
תקלחמ
הנירמה לש
תוצרא
,תירבה
ןוטגנישוו
( 1951 .)
,ץ י ב וד י ב א ר
,ןועמש
.ך ר ו ע
ס ק נ פ
. ו ג א ק יש
.ב״ישת
190+122
מע׳.
רפס
ירבע־ילגנא
ללוכה
םירמאמה
םירבעה
:הלאה
םיקרפ״
תודלותב
בושיה
ידוהיה
יאפוריא־חרזמה
,״וגאקישב
תאמ
הדוהי
;לאטנזור
תונותעה״
תירבעה
,״וגאקישב
תאמ םייח .מ
;טאלבטור
תונותע״
שידיי
וגאקישב
( 1877 ־