Page 68 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

טלאוויס
ןעמונראפ
ליפוצ טרא
ןענעכערוצסיוא
עלא
ןעוטפיוא
ןיא
שידיי
ןפיוא
טיבעג
ןופ
ןשראפ יד
רענאקירעמא
עשידיי
עטכישעג
ןוא יד
,קרעװךראומעמ
סאװ
ןפלעה
ןטכײלאב
יד
.הפוקתךרענאיפ
רימ
,ןלעוו
ראפרעד
,ןזייוונא
, ה מ ג ו ד ל
ףיוא א לאצ
ןעגנוכײרתעד
ךשמב יד
ענעגנאתאפ
ןעצ ראי ןוא ברע
בייהנאםעד
ןופ
ןקיזאדמעד
.קילדנעצראי
שטאכ רימ
ןלייטראפ
יד
קרעוו
טיול
,קיטאמעט
ויא
יאדכ וצ
־אטאב
,ןענ זא לײט
עטנכערעגסיוא
רעכיב
ןעײג
סיורא ןופ יד
ןעמאר־קידבור
ןיא
עכלעװ רימ
ןענאמרעד
.ייז
עטכישעג־רוטארעטיל
יד
הפוקתךרענאיפ
ןופ
ןשידײ
טראװ אד ןיא
דנאל
טרעוו
טלדנאהאב
טרמרמןמלק:רעכיבייווצןיא
ר ע ד
ב י י ה נ א
ן ו פ
ר ע ד
ר ע ש י ד י י
ר ו ט א ר ע ט י ל
ן יא
ע ק י ר ע מ א
ףוקיא,י״נ(
,
136,1944
a ןוא ,
והילא
סנאמלוש
ע ט כ יש ע ג
ן ו פ
ר ע ד
ר ע ש י ד י י
ר ו ט א ר ע ט י ל
ן יא
א מ ע ר י ק ,ע
קידנעמענמורא
יד
ןראי
1900-1870
מ”,י .א .וו
,ןאמרעדיב
1943 , 244 .).ז רעד
הפוקתךרענאיפ
ןיא רעד
רענאקירעמא
רעשידיי
קיטסירטעלעב
ןענעז
טעמדיוועג
לייט
ךעלטיפאק־ריפניירא
ןיא .ש
סרעגינ
ם ר ע ל י י צ ר ע ד
ן וא
ן ט ס י נ א מ א ר
אקיצ,י'נ(
,
540,1946
).ו ,
ןוא א
רעכעלטנעזעוו
לייט ןופ
םדעגינ
טייברא
ע ש י ד י י
־ א ר ע ט י ל
ר ו ט ן ו פ
ןט ימ 18 ן ט ־
ט ר ע ד נ ו ה ר א י
ו י ב 942 1
טקורדעג
ןיא
דנאב ׳ג ןופ יד
דנעב
ן ד י י
ןיא רעד
ר ע נ י י מ ע ג ל א
־ א ל ק י צ נ ע
ע י ד ע פ
,י'נ<
דנאפרואנבוד
ןוא
,אקיצ 1942 ,
ןטלאפש
140-119
.) יד ־עט
קיטאמ תעב רעד
הפוקתךרענאיפ
טרעװ
לײטמוצ
ןטכױלאב
ןיא .ב
סניקוויר
ן צ נ ע ד נ ע ט ־ ט נ ו ר ג
ן ו פ
ר ע ד
ר ע ש י ד י י
־ א ר ע ט י ל
ר ו ט ן יא
ע ק י ר ע מ א
,י'נ<
,ףוקיא
340,1948
.).ו ענעי
עכאפע
טרעוו
ךיוא
ךעלדנעטשראפ
ןר וד
סעיפארגאנאמ
ןגעװ
ענלצנײא
,סרעביירש
יוו .ק
סרמרמ
ף ס ו י
ר ע ו וא ש ו וא ב
נ<”,י
80,1952
;).ז
ב ק ע י
־ ר א ג
ן י ד ,יל(
,ףוקיא
250,1953
).ו ןוא ד ו ד
ט ד א ט ש ל ד ע
,י״ע
,ףוקיא
1950 , 401 .).ז
,טדאטשלעדע
ןייז
הביבס ןוא ןייז רוד
ןבאה
ןעמוקאב
א
עקיטייו־ליפ
גנוטכיילאב
ןיא
ןסיורג
ד ו ד
ט ד א ט ש ל ד ע
־ ק נ ע ד ע ג
, ך ו ב
טריטקאדער
ןופ .ב .י
,יקצאטסאלאיב
ןענישרעד
ןיא 1953 , םוצ
סרעטכיד
60 ןטס־
טייצראי
(624 .).ז יוו
עשיפארגאילביב
קרעוו־טנאה
ראפ
רעד
טײצ־ןרענאיפ
ןעגעק ךיוא
ןעניד
ישטרעב
םציװעקטיװ
י וה א ,ש
א
ע י פ א ר ג א י ל ב י ב
ן ו פ
ע נ י י ז
ן ט פ י ר ש
,דנאלווילק(
,ןהכ
62
JEWISH BOOK ANNUAL