Page 69 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

407,1944
).ז, ןוא .י
סנירושי
.בא
ן א ה א ק
ע י פ א ר ג א י ל ב י ב
,י״ע
1941 , 64 .).ז .נ .ב
וואקנימ טאה ןיא
ענעדישראפ
ןטפירשטייצ
־געפעראפ
טכעלט
ןעגנולדנאהפא
ןגעוו
ןרענאיפ
ןופ רעד
רענאקירעמא
רעשידיי
,רוטארעטיל
רעבא יד
ןעיעסע
ןענעו
ךאנ טינ
סיורא ןיא
.םראפכוב
ןיא
יד
דנעב םנופ אי ר ך ו ב ןופ
ןשידײ
טאר־רעכיב
ןופ
עקירעמא
זיא
ןאראפ
עלופטרעװ
עיצאמראפניא
ךיוא
ןגעװ יד
ןבייהנא ןופ רעד
־שידיי
גנופאש ןיא
.עקירעמאךופצ
STARKMAN — LITERATURE ON PIONEER ERA
63
עטכישעג־עסערפ
ןיא
עטנאמרעד־רעירפ
קרעוו
וצ רעד
עטכישעג
ןופ רעד
רעשידיי
רוטארעטיל
ןיא
עקירעמא
טרעוו
ךיוא א ךס
טלײצרעד
ןגעװ םעד
בײהנא
ןופ רעד
רעשידיי
.עסערפ
רעבא יד
עטכישעג־עסעדפ
טאה ךיוא הכוז
ןעוועג
וצ
ערעדנוזאב
.קרעוו
טנעאנ
וצ ןייז
הריטפ טאה .י
ןיקייח
־סיורא
ןבעגעג
ןייז
לופטרעוו
ךוב
ע ש י ד י י
ר ע ט ע ל ב
ן יא א מ ע ר י ק ע
י״מ,׳
424,1946
,טגאזלוטיט־רעטנוארעדיוו,זיאסאוו,).ז
א
ר ע י י ט ש ו צ
וצ
ר ע ד 75
ר ע ק י ר א י ־
ע ט כ יש ע ג
ן ו פ
ר ע ד
ר ע ש י ד י י
ע ס ע ר פ
ןיא יד
ע ט ק י נ י י ר א פ
.ןטאטש
ןיקייה טאה
ךעלטנירג
טצונעגסיוא
יוו
םירוקמ יד
עסערפ
,אפוג ר ד
בקעי
סיקצאש
עקידללוכ
עיפארגאנאמ
ע ס ע ר פ
י יב
ן ד י י
ןיא
דגאב ׳ג
ן ד י י
ןופ רעד
ר ע נ י י מ ע ג ל א
, ע י ד ע פ א ל ק י צ נ ע
ןוא סאד
ךובלמאז
75
ר א י
ע ש י ד י י
ע ס ע ר פ
ןיא
ע ק י ר ע מ א
ןבעגעגסיורא
ןופ .י .ל ץרפ
נ(ןייראפ־רעביירש
’,י
496,1945
,).ז
רעטנוא רעד
עיצקאדער
ןופ
בקעי
,ןייטשטאלג
רעגינ
ןוא ללה
.ףאגאר
םוצ
ןרעיודאב
ןענעז
ךאנ טינ
סיורא ןיא
םראפכוב
סעשטיווארעשא
ע ט כ יש ע ג
ן ו פ
־ ר א פ
, ס ט ר ע ו ו
סאוו
ויא
טקורדעג
ןעוועג
זייזוכשמה
ןיא רעד
,גנוטייצ ןוא
.א .ר
סיכאלמ
ערעדנוזאב
ןעגנולדנאהפא
וצ רעד
עטכישעג
ןופ רעד
רענאקירעמא
רעשידיי
עסערפ
ןוא
עריא
.סרעיוב
עטכישעג־רעטאעט
בילוצ
עשיפיצעפס
ןעגנוגנידאב
טאה
עקירעמא
טליפשעג
יד
עטסערג
עילאר ןיא רעד
גנולקיװטנע
ןופ
ןשידיי
.רעטאעט
א
קנאד
עקירעמא
ויא ךיוא
טכעלגעמרעד
ןראוועג
סאד
ןעניישרעד
ןופ
ןמלז
סגייווצרעבליז
ן א ק י ס ק ע ל
ן ו פ
ןש י ד י י
, ר ע ט א ע ט
ייב רעד
רעטנעאנ
־טימ