Page 70 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

טעברא ןופ
בקעי
.לטסעמ
יד
עטשרע ײװצ
דנעב ןופ
, ן א ק י ס ק ע ל
סאװ
ןעמענ
םורא יד
תױתוא א ױב ,ע
ןענעז
טצנאגרעד
ןראװעג
ךרוד
א ײר
, ן ט פ ע ה ־ ר ע ט א ע ט
סאװ
ןענעו
ךישממ יד
סעיפארגאיב
ןופ
יד
עטשרע
ײװצ
.דנעב א
עשיראטסיה
טכיזרעביא
ןגעװ רעד
־ןרענאיפ
הפוקת ןופ
ןשידײ
רעטאעט
ןיא
עקירעמא
טאה ר ד .א
ינודקומ
־געגנײא
טרעדיל
ןיא ןײז
עיפארגאנאמ
ר ע ד
ר ע נ ר ע ד א מ
ר ע ש י ד י י
, ר ע ט א ע ט
טקורדעג
ןיא
דנאב ב
ן ד י י
ןופ רעד
ר ע נ ײ מ ע ג ל א
ע י ד ע פ א ל ק י צ נ ע
ףױא שידײ
,זיראפ(
,דנאפ־וואנבוד
1940 ,
ןטלאפש
462-447
.)
עקיטכיװ
ןגארטײב
וצ רעד
רעשידײ
גנושראפ־עניב
:ןענעז
בקעי
םלטסעמ
ײװצ
קרעװ
ר ע ז ד נ ו א
ר ע ט א ע ט
,י״מ
,ףוקיא
1943 ,
200 ).ז ןוא 70
ר א י
ר ע ש י ד י י
ר א ו ט ר ע פ ע ר ־ ר ע ט א ע ט
,י״מ
,ףוקיא 1954 , 112 ,).ז ןוא
םולש
סרעטומלרעפ
ע ש י ד י י
־ א מ א ר ד
ן ג ר וט ן וא
ר ע ט א ע ט
ס ר א ט י ז א פ מ א ק
,ףוקיא,י"נ(
389,1952
).ו
64
JEWISH BOOK ANNUAL
גנוגעװאב־רעטעברא
יד
הפוקת־ןרענאיפ
ןופ דעד
רעשידײ
גנוגעװאב־רעטעברא
טאה
הכװ
ןעװעג
וצ א
רעכעלטנירג
גנושראפסיוא
םניא
ןקידנעב־ײװצ
־קעלאק
ןװיט
קדעװ
ע ט כ יש ע ג
ן ו פ
ר ע ד
ר ע ש י ד י י
־ ר ע ט ע ב ר א
ג נ ו ג ע ו ו א ב
ן יא יד
ע ט ק י נ ײ ר א פ
,ןטאטש סאװ רעד אװײ
טאה
ןבעגעגסיורא
רעטנוא רעד
עיצקאדעד
ןופ
והילא
.רעװאקירעשט
רעד
רעטשרע
דנאב (
414,1943
).ז
טלדנאהאב
םעד
ןשיראטסיה
־רעטניה
טנורג ןופ דעד
רעשידײ
גנוגעװאב־רעטעברא
ןוא יד
עשימאנאקע־לאיצאס
,ןדאטקאפ
סאװ
ןבאה
טריפעג
וצ ריא
.םוקפיוא
רעד
רעטײװצ
דנאב
(
148,1945
).ו
טמענ
פורא יד
גנוגעװאב־רעטעברא
אד ןיא
דנאל טניז דיא
םוקפיוא
ןזיב ראי 1890 . םעד בור
ךעלטיפאק
ןיא יד ײװצ
דנעב טאה
ןבירשעג
דעד
ראטקאדער
.ןײלא יד
ערעדנא
סרעמענלײטנא
ןענײז
:ןעוועג
ןסינ
,גרעבדלאג
,ץישפיל
ר״ד
ףלאודור
,ץנאלג
,סענעמ
ר ד
לאפר
,רעלהאמ
ר״ד ףסוי
,ןאמסיק
בקעי
,יקסניצשעל
ר״ד
לאומש
,גינעק
.פא;רפ
קראמ
,קאינשיוו
ר ד
תידוהי
,דלעפנירג
ןוא ר ד
ןאמרעה
.קנארפ
רעדעי
דנאב ויא ךײר
טגראוראפ
טימ
ןטנעמוקאד
ןוא
.רעדליב
וצ ײװצ
עשיטסיראומעמ־שיראטסיה
קרעװ טאה הכוז
ןעוועג
רעד
רעשיטסיכראנא
ראטקעס
ןופ רעד
רענאקירעמא
רעשידײ
־רעטעברא
.טפאש
קרעוויד
:ןענײז
סיקסוואנאי.ש
ע ט ש ר ע
ן ר א י
ן ו פ
ןש י ד י י
ן כ ע ל ט י י ה י י ר פ
, ם ו י ל א י צ א ס
טימ ןא
ריפניירא
ןופ ר ד
ןאמרעה