Page 71 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

STARKMAN ---- LITERATURE ON PIONEER ERA
65
םאל(קנארפ
,םעלעשזדנא
254,1948
;).ז ןוא ףסוי
סנאהאק
יד
־ש יד י י
עש יט ס יכרא נא
ג נ ו ג ע ו ו א ב
,עיפלעדאליפ(
שטנערב
273
רעטעברא
,גניר 1946 , 557 .).ז א
רעבלאה
טרעדנוהראי
טייקגיטעט
ןופ
ןטסטלע
ןשידיי
ןעדרא־רעטעברא
טרעוו
טרעדלישעג
ןיא .ש .י
םצרעה
50 י א ר
ג נ י ר ־ ר ע ט ע ב ר א
,גניר־רעטעבראןופעטימאק־וויטוקעזקע,י״מ
1950 ,
422 .).ו
ך וב יינסצרעה .ש .יס יורא זיא יאמף ום
יד
ע ש י ד י י
־א יצ א ס
ע ש י ט ס י ל
ג נ ו ג ע ו ו א ב
ןיא
ע ק י ר ע מ א
,י״מ רעד
,רעקעוו
1954 ,
412 .).ז סאד ךוב
טמענ
םתא 70 ראי
עשיטסילאיצאס
טייקגיטעט
ןוא
30 ראי
טעברא ןופ
ןשידיי
ןשיטסילאיצאס
.דנאבראפ
יד
ךרענאיפ
הפוקת ןיא א
ןשידײךײר
ךאפ
טרעװ
ןטכיולאב
ןיא
לאומש
סחנפ רייש
םדלעפ
ת ו נ ו ר כ ז
ן ו פ א
ר ע צ ע ז ט פ י ר ש
,י״נ<
קעטאילביב
ןופ
,אוויי
120,1946
.).ז
יד
עשידיי
גנוגעוואב־רעטעברא
טאה
טליפשעג
א
עסיורג
עילאר
םניא
םוקפיוא
ןופ רעד
רעכעלטלעוו־שידיי
.םעטסיס־סגנויצרעד
םאד
זיא ןיוש
טנאטאב
ןראוועג
ןיא
ך א נ א מ ל א ־ ל ו ש
ןגעוו רעד
רענרעדאמ
רעשידיי
גנויצרעד
ףיוא רעד
טלעוו
רעיפלעדאליפ(
גניר־רעטעברא
,ןלוש
416,1935
.).ז
עקיטכיוו
ןגארטייב
וצ רעד
עטכישעג
ןופ
־שידיי
ןכעלטלעוו
ךוניח
:ןענעז
םרעגינ
ןיא
ף מ א ק
ר א פ א
ר ע י י נ
ג נ ו א י צ ר ע ד
,י״נ(
רעטעברא
גניר
,טעטימאקדכגנודליב
226,1940
).ז
ןוא סאד
ךובלמאז
ש ו ־ל ק נ פ ס
,עגאקיש(
םולש
םכילע
־סקלאפ
,טוטיטסניא
674,1948
,).ז
טריטקאדער
ןופ
המלש
,שטיוואקרעב
ר״ד .מ
,ןייטשנארב
לדוי
קראמ ןוא .י .ח
.ץנארעמאפ
ןיא
ןטירד
דנאב
ן ד י י
ןופ רעד
ר ע נ י י מ ע ג ל א
־ א ל ק י צ נ ע
פ ע יד ע ףיוא שידיי
ןיא יד
עשידיי
גנוגעוואב־רעטעברא
ןיא יד
־ייראפ
עטקינ
ןטאטש
טלדנאהאב
ןראוועג
ךרוד .ב
ןויבצ ןוא
ראואל
גנילק
ןטלאפש(
654-627
,) ןוא יד
עכעלטלעוו־שידיי
ןלוש ןיא יד
עטקינייראפ
ןטאטש ןוא
עדאנאק
ןרעוו
טלדנאהאב
ןיא
ןבלעזמעד
דנאב ןיא
לייטפא
ג נ ו י צ ר ע ד
י יב
ן ד י י
ןטלאפש(
420-403
.)
גידנעייגייבראפ
זיא
יאדכ
,ןזייוווצנא
זא יד
טײצךרענאיפ
ןופ
ןשידיי
ץוביק ןיא
עדאנאק
טרעוו
טרעדלישעג
ןיא
ןימינב .ג
םקאז
ע ט כ יש ע ג
ן ו פ
ן ד י י
ןיא
ע ד א נ א ק
רעטשרע(
הנאב
,לאערטנאמ
358,1948
.).ז
ןופ
ןגיטכיוו
טרעוו
ןענעז
יד
ןראומעמ
ןופ
ןטשרע
־סיורא־ראטקאדער
רעבעג
ןופ
ר ע ד ע נ ע ק
, ר ע ל ד א
:יקספאלאוו
ן י ימ
־ ס נ ב ע ל
ר יי ז ע
,לאערטנאמג
רעדענעק
,רעלדא
265,1946
.).ז