Page 72 - Jewish Book Annual Volume 12

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
66
ןראומעמ
סע
ןענעז
ןענישרעד
א ײר
,קרעוו־תונורכז
םאװ
ןפלעה
ןטכײלאב
יד
ןוא־ןרענאיפ
ןרענאיפ־ךאנ
הפוקת ןופ רעד
רעשיעפארײאדדרזמ
רעשידײ
עיצארגימיא
ןיא יד
עטקינײראפ
ןטאטש ןוא
עריא
־אזינאגרא
עלענאיצ
ןוא
עלערוטלוק
.ןעגנוכײרגרעד
וצ יד
עקיזאד
קרעװךראומעמ
:ןרע״דעג
םײח בײל
םגרעבנײװ
ק י צ ר ע פ
ר א י
ןיא
ף מ א ק
ר א פ
ר ע ל א י צ א ס
ג נ ו י י ר פ א ב
סאל(
,עיפלעדאליפ-סעלעשזדנא
1952 ,
172 ).ז;
זעוב
םגנאי
ן י ימ
ן ב ע ל
ןיא
ר ע ט א ע ט
,י״נ(
,ףוקיא
1950 ,
411 ;).ז .א
םניסעיל
ת ו נ ו ר כ ז
ן וא
ר ע ד ל י ב
,י״נ< .ל .מ
ןייטש
קעטאילביב־סקלאפ
םייב
ןכעלטלעוולא
ןשידיי
,םערגנאק־רוטלוק
,.אקיצ
343,1954
;).ז ףסוי
סקינלאר
ת ו נ ו ר כ ז
,י״נג
220,1954
;).ז
עואר
םעסילעשטאב־רעמאש
ןוא
םירמ
סרעזנוצ־רעמאש
ר ע ז ד נ ו א
א פ ­
ט ר ע ש ״מ ר ,י״נג
,ףוקיא
254,1950
.).ז ןיא
תנידמ
לארשי
זיא
םיתא
א
גנולמאז
ןופ
םרמש
עשיאיירבעה
רעדיל ןוא ענייז
.תונורכז
יוו יוזא רעד
רעשידיי
בושי
ןיא
עקירעמא
טאה ךיז
טמערופעגסיוא
ןופ רעד
טײצ־ןרענאיפ
וצ ענייז
עקיטציא
טרעוו-,ןטפאשנגייא
־לישעג
טרעד ןיא
לאלצב
םנאמרעש
ן ד י י
ןוא
ע ר ע ד נ א
ע ש י נט ע
ם ע פ ו ר ג
ןיא יד
ע ט ק י נ י י ר א פ
ןט אטש ,י״נג
רעזדנוא
,געוו
424,1948
.).ז
רימ
ןבאה טינ
טפעשעגסיוא
ץלא םאוו טאה א
תוכייש םוצ
ןשראפסיוא
יד
הפוקת־ןרענאיפ
ןופ
ןשידיי
בושי
ןיא
.עקירעמא־ןופצ
יד
ןעוטפיוא
ןענאמרעד
טינ
,זיולב םאוו
זיא׳ס ןיוש
ןאטעגפיוא
,ןראוועג
ראנ ייז
ןענאמ ךיוא
עקידרעטייוו
ןעגנוכיירתעד
ףיוא עלא
ןטיבעג
ןופ
־סיוא
ןשראפ
יד
עשידיי
גנולצראווראפ
ןיא רעד
רעסיורג
רענאקירעמא
.עיטארקאמעד