Page 105 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

PERSKY — AMERICAN HEBREW BOOKS
97
רפסה
:ללוכ
חתפמ
,םיניינע
חתפמ
תומש
םירפס
,םישנאו
,תורעה
,םינוקית
,םינויצ
יסופד
רפסה
הרות״ ״רוא
.דועו
ן ע ש מ
,ם י מ תאמ ברה
יתבש באז
.ןאמדירפ
,קרוי־וינ
.ד״ישת
תושרד
,םידעומל
תותבשל
הנשה
תויונמדזהלו
.תונוש
ת פ ו נ
, ם י פ ו צ
תאמ ׳ר
סחניפ
אריפש
.ץיראקמ
רידהמה
ברה
בקעי
ריאמ
ןאמפרק
.ץכ
,קרוי־וינ
.ד״ישת
60 ׳מע
תינבתב(
.)הלודג
ר ו ד י ס
ר ע ש
,ם י מ ש ה
םע
שוריפ
רעש״
״םימשה
תאמ ׳ר
והיעשי
ץיוורוה
לעב
ה״לשה םעו
ךרד״
,״םייחה תאמ ׳ר
בקעי
אסילמ םעו רפס
םילהת םע
שוריפ
י״שר
טוקליו
.ינועמש
,קרוי־וינ
.ד״ישת
ר פ ס
, ם ה ר ד ו ב א
תאמ
ונבר דוד
.םהרדובא
.קרוי־וינ
םיניד
םיגהנמו
שוריפו
.תוליפתה
ר פ ס
, ם י י ח ה
תאמ
ונבר םייח ר״ב
,לאלצב
ורבח לש
.א״מרה
תאצוה ברה
.ןיילק
,ןילקורב
.ו״טשת
ישודיח
הרות
תונויערו
ילודגמ
םלוע םשב שבד״
.״הדשה
ר פ ס
,ה נש ה
ץבוק
םירמאמ
םירוענה־ינבל
יפ־לע רדס
תוישרפ
.עובשה
האצוה
.תישילש
תאצוה
זכרמה
יניינעל
.ךוניח
,ןילקורב
.ו״טשת
י ר פ ס
י ד י מ ל ת
: ט ״ ש ע ב ה
בר
,יביי
תדובע
לארשי
,ץינשוקמ
יטוקיל
הרות
,ליבונרשטמ
רוא
רואמה
,רימוטי׳זמ
חמצ ׳ה
.יבצל
תאצוה
לארשי
.ףלוו
,ןילקורב
.ד״ישת
ן י ע
, ת ל כ ת ה
תאמ ברה
ןושרג
ךונח
,ןיזדארמ
םע
תורעה תאמ ברה
םחורי
.רנייל
,קרוירינ
.ר״ישת
רמאמ לע
תכאלמ
תלכת
תיציצב
רוריבו
םיניינע םע
רמאמ
תותלד רעש
ריעה לע
ןוקית
.ןיבוריע
ם י ל ע
, ה פ ו ר ת ל
תכירעב
ברה
בקעי
.בוד
,קרוי־וינ
.ו״טשת
יבתכמ יבר ןתנ
באלסארבמ
רשא בתכ
וינבל
.וידימלתלו
וחפסנ
,תוחתפמ
יתש
תונומת
תליפתו
.ךרדה
ש ו ר י פ
א ״ ר ג ה
ל ע
ת ל י ג מ
. ר ת ס א
תאצוה .א
.קיראנאק
,קרוירינ
.ד״ישת
ינש
םישוריפ
לע ךרד
טשפה לעו ךרד
זמרה
םפוסבו
םירואיב
תאמ ׳ר
םהרבא ןב
א״רגה
תאמו
׳ר דוד
.אירול
ש ו ר י פ
ק ״ ד ר
ל ע
. ם י ל ח ת
רפס
:ישימח
.ן״ק-ז״ק
אצוי
רואל
יפ־לע
די־יבתכ
םינוש
םיסופדו
םינושאר
םע
תורעה
יפוליחו
תואסריג
אובמו
תילגנאב
תאמ ד״ר
בקעי
.קאינסוב
,קרוי־וינ
.ד״ישת
256 מע׳.
B o s n i a k , J a c o b ,
ed. The commentary of David Kimhi on the fifth book of Psalms.
New York, Bloch, 1954. 256 p.
The Hebrew text of chapters 107-150 based on manuscripts and early
editions.