Page 106 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
98
י ב צ
, ד מ ה תאמ ברה יבצ
שריה
.ןאמדירפ
,ןילקורב
.ו״טשת
אשמ
ןתמו
לש
.הכלה
ת א ו ו צ
ונבר
ןואגה
שודקה ׳ר
רזעלא ל״צז
לעב
ןמש״
״חקור םע(
.)ותנומת
תאצוה ברה
והימרי
.ץטיפש
.ןילקורב
ם י ס ר ט נ ו ק
ישרחל
,ירשת ט״י
,ולסכב
גח
חספה
.ו״טשת
תאמ
ר״ומדא
ףסוי
קחצי
ןוסרואינש
.שטיוואבוילמ
תאצוה
רצוא״
.״םידיסח
,ןילקורב
.ו״טשת
ר ו צ ק
ך י ש ל א
לע
,הרותה תאמ 'ר השמ
.ךישלא
טקיל ׳ר ףסוי
אנייד
ק״קד
.ןילבול
,קרוי־יונ
.ד״ישת
ו נ ב ר
, י ע צ מ א ה
תודלות
ימי וייח
תוטקולמ
תוחישמ
ר״ומדאה
ףסוי
קחצי
ןוסרואינש
.שטיוואבוילמ
ףוריצב
תמישר
.וירפס
תאצוה
רצוא״
.״םידיסח
,ןילקורב
.ו״טשת
80
.׳מע
ו נ ב ר
, ן ק ז ה
תודלות ימי וייח
תוטקולמ
תוחישמ
ר״ומדאה
ףסוי
קחצי
ןוסרואינש
.שטיוואבוילמ
ףוריצב
תמישר
.וירפס
תאצוה
רצוא״
.״םידיסח
,ןילקורב
.ו״טשת
80
.׳מע
ח ו ר
, ו ה י ל א
רדוס
ךרענו
ידי־לע ברה
והילא השמ
.ךולב
,קרוי־וינ
.ר״ישת
טוקלי
ותרותמ לש
ונבר
.א״רגה
ת ו מ י ש ר
ל ע
ת ו ל י ג מ
,תור
תלהוק
,םירישה־רישו
תאמ
ר״ומדאה
לעב
חמצ״
.״קדצ
תאצוה
רצוא״
.״םידיסחה
.ןילקורב
ת ו מ י ש ר
ל ע
ת ל י ג מ
, ר ת ס א
תאמ
ר״ומדאה
לעב
חמצ״
.״קדצ
תאצוה
רצוא״
.״םידיסחה
,ןילקורב
.ו״טשת
24
.׳מע
ת מ י ש ר
, ר ס א מ ה
תאמ
ר״ומדאה
ףסוי
קחצי
ןוסרואינש
.שטיוואבוילמ
קלח
.ישילש
תאצוה
רצוא״
.״םידיסח
,ןילקורב
.ר״ישת
54 מע׳.
ת מ י ש ר
, ר ס א מ ה
תאמ
ר״ומדאה
ףסוי
קחצי
ןוסרואינש
.שטיוואבוילמ
קלח
,יעיבר
תכירעב
ר״ומדאה
םחנמ
לדנמ
ןוסרואינש
.שטיוואבוילמ
תאצוה
רצוא״
.״םידיסח
,ןילקורב
.ו״טשת
76 מע׳.
קלחה הזה
:ללוכ
חתפמ
,םיניינע
חתפמ
תומש
םירפס
,םישנאו
תורעה
,םינוקיתו
די־יבתכ
יסופדו
.אינתה
ת ו ל א ש
ת ו ב ו ש ת ו
ש ״ א ר ה
ונברל רשא ר״ב
.לאיחי
,קרוי־וינ
.ד״ישת
םש
, ם י ל ו ד ג ה
תאמ
ונבר
.א״דיח
תאצוה ברה .י
.ןיילק
,ןילקורב
.ו״טשת
האצוה
תנקותמ לש ןב.
,״בקעי
ספדנש
הנושאר
תנשב
ג״כרת
.אניווב
ת ח מ ש ם ו י
, ב ו ט תאמ ברה
הירא ביל גניצ
.קצולפמ
,קרוי־וינ
.ו״טשת
164
מע׳.
תינבתב(
.)הלודג
לע
תכסמ
.הציב