Page 112 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

י נ א
ד מ ו ל
,ש מ ו ח
תאמ
והילא
.יקסרפ
תאצוה
.״םירוכיב״
,קרוי־וינ
.ד״ישת
80 מע׳.
קלח :ינש ךל ,ךל
,אריו
ייח
.הרש
ר ו י פ י פ א ה
, י ד ו ה י ה
תאמ .מ
,ןאמהל
דבועמ
ידי־לע
ןױצךב
.קאבאט
תאצוה
״רודל״
די־לעש דעוו
ךוניחה
ידוהיה
.קרוי־וינב
.ד״ישת
ר ק ו ב
, ב ו ט תאמ דוד
.רשזדירב
,סוליגנא־סול
.ד״ישת
דומיל־רפס
.םיליחתמל
ת ר ו ק ב
, ה י ה ת
תאמ ברה םוחנ
אנהכ
.אריפש
.קרוי־וינ
58
.ימע
תורעה
תוראהו
ןוקיתל
רדס
דומילה
ךוניחהו
ךוניחה־יתבב
םייתרוסמה
חורב
ילודג
ונתמוא
.םינושארה
ה ב ה נ צ ח ק ,ה
תרבוח .׳ה
תאצוה דעוו
שדוחה
ירבעה לש
תורדתסהה
תירבעה
.הקירמאב
,קרוירינ
.ד״ישת
םירויצ
םיחדבמ
ךותמ
ןועובשה־וד
םידליל
ראורה״
,״רעונל
םיראתמה
תא
תולילע
ירוא
.הרואו
ת א ר ו ה
ה א י ר ק
, ר ו ד י ס ב
תאמ .ע
.ארזעךב
תכירעב
ר״ד חונמ .ל
.קילאיב
תאצוה דעוו
ךוניחה
ידרחה
רי־לע
.יחרזמה
,קרוידינ
.ד״ישת
ת ר ב ו ח
, ה ד ו ב ע
תאמ .י
ידעלג
.)בראפבלג(
ריוצמ
ידי־לע .ל
.ןיקרוס
תרבוח
.תישילש
תאצוה
.״דומיל״
,לאירטנומ
.ו״טשת
רפס
דומילל
,ןושלה
קודקדה
.ביתכהו
ש ר ד מ
, ה ד ג א ו
תכירעב
ברה
ןורהא
.ץיבומרבא
תאצוה
רפסה־תיב
ירבעה
ןוכיתה
די־לעש דעוו
ךוניחה
ידוהיה
.וגאקישב
.ד״ישת
דומיל־רפס
ידימלתל
רפס־תיב
ירבע
ןוכית םגו
תותיכל
תונושארה
.השרדימב
םע
,םיליגרת
תולאש
.ןולימו
, ח י ש מ ה
תאמ
הדוהי
.ןאמרטכיל
תאצוה
.״ןראפ״
,סילופאנאידניא
.ב״ישת
96
. ימע
רפס
ןושאר
,החישל
,ארקמל
,המעטהל
.הביתכל
ר פ ס
, ל י ח ת מ ה
תאצוה
.״בתכ״
,קרוירינ
.ד״ישת
ליבשב
רפסה־יתב
יתבו
הרותה־דומלת
,תובישיהו
םידמלמה
תא
האירקה
יפ־לע
הטישה
.תינאכימה
ר פ ס ה
י ש י ל ש ה
, ם י ל י ח ת מ ל
תאמ דוד
.ר׳זדירב
תאצוה
״ןוצר״
־סולב
.סליגנא
62
. ימע
, ו נ ר פ ס
דומיל־רפס
ךוניח־תודסומל
םעטמ
ידיסח
.שטיוואבויל
םיקלח /א ,׳ב
/ד־׳ג .׳ה
תאצוה
זכרמה
יניינעל
.ךוניח
.ןילקורב
, י ר ב ע ה
תאמ
׳פורפ
המלש
ףונ־הארמ
רזעילאו
.ץלוש רפס
.יעיבר
,ןוטסוב
.ד״ישת
104
JEWISH BOOK ANNUAL