Page 118 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

ןאמאר
ןגעװ א
ןכייר
ןשידיי
ןאמסענזיב
סאוו
טימאב
ךיז
ןפיוקוצסיוא
יד
דניז סאװ רע זיא
ןעגנאגאב
ןיא רעד
,טנגױ
קידנענעבנג
25
.לאד ןופ ןא
־אבמוא
ןטנאק
.ןשטנעמ
דעד
ןאמאר
זיא
סיורא ןיא
שילגנע ןיא 1953
ןרעטנוא
ןעמאנ
%A Passage in the Night
, ק י ו ו א ז ע ב
. ר י א מ
ן י א
ר ע ט נ א ל פ
ן ו פ
: ן ב ע ל
־ נ ו ל י י צ ר ע ד
ג ע .ן
,סערייא־סאנעוב
רעביירש
ןייאראפ
.ה .ד
,גרעבמאנ
1954 . 213 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
רעניטנעגרא
ןשידיי
.ןבעל
, י ק ס ר ע ד נ ע ב
. ך ע ר א ב
ע נ ע ב י ל ק ע ג
. ן ט פ י ר ש
,סערייא־סאנעוב
,ףוקיא 1954 . 255 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןשידיי
ןטסינאלאק
ןבעל ןיא
,עניטנעגרא
ןבעגעגסיורא
ןכאנ
טיוט ןופ
.רבחמ
ב ע
ע ג ר
ס ל
, ן א
. ד ו ד
.גנאגפא
,קראידינ
,ףוקיא 1955 . 227 .׳ז
קורדרעביא
ןופ א
קרעוו
סאוו
זיא
סיורא ןיא
,וועיק 1920 . יד
עמעט זיא
סאד
עשידיי
ןבעל ןיא א
ןיילק
לטעטש ןיא
דנאלסור
ךאנ םער
לאפכרוד
ןופ
רעד
עיצולאווער
ןיא 1905 .
ט ר י ו ו ד ל א ג
. א ל ע ב
ן י א
ד ע ד
. ד מ ע ר פ
,קראי־וינ
,ףוקיא 1954 .
240 .׳ז
ןאמאר ןופ
ןשידיי
ןבעל ןיא
ןליופ ראפ ןוא תעב רעד
רעטשרע
־טלעוו
.המחלמ
, ן א מ ר ע ט ו ג
. ק ח צ י
ע ט י י נ א ב
. ג ע ט
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1954 . 119 .״ז
ןעגנולייצרעד
ןוא
ןעשזאטראפער
ןופ
ןשיריי
ןבעל ןיא
״םעײנ״
.ןליופ
, ן א מ ד ע ט ו ג
. פ
ן י י מ
. ל ט ע ט ש
,ןג־תמר
גאלראפ
,ךיילא״
1952 . 45 .׳ז
רעדליב
ןופ
ןשלטעטש
ןבעל ןיא
.ןליופ
, ט ר ע ב ל י ג
. ה מ ל ש
ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד
ן ו א
. ס ע מ א ר ד
טימ א
ןשיטירק־שיפארגאיב
ריפניירא
ןופ .ש
רעגינ
ןוא
תונורכז
ןופ
סחנפ
טרעבליג
ןוא ךלמ
.ןייטשפארג
,ןארנאל
,עדאנאק
ןבעגעגסיורא
ןופ ךלמ
ןייטשפארג
ןוא
סחנפ
,טרעבליג
1954 . 336 .׳ז
ןטפירש ןופ
םענעבראטשראפ
רבחמ סאוו
זיא
ןעוועג
קיטעט
ןשיווצ
עדייב
טלעוו
תומחלמ ןיא
.ןליופ יד
רעבעגסיורא
ןבאה
ןעמונעגפיונוצ
םער
לאירעטאמ
ןופ םער ךוב נ א ו ו ע ל ,ן
סיורא ןיא 1922 , ןוא ןופ
ענעדיישראפ
עשידאירעפ
.סעבאגסיוא
G
ilbert
, S
hloime
. Stories and plays. With a biographical-critical introduction
by Sh. Niger and memoirs by P. Gilbert and M. W. Grafstein. London, Ont.,
1954. 336 p.
Writings by a deceased author who was active in Poland between the two
world wars. The material is culled from a book of novels which he published
in 1922 and from various periodicals.
, ן א מ ל ע ב ו ד
. א
.י ע ד ר
ר ע ד נ י ל ב
ן ו א
ע ר ע ד נ א
־ י י צ ר ע ד
ל ו נ ג ע .ן
,אנאוואה
,אבוק
רענאוואה
,ןבעל 1954 . 164 .׳ז
110
JEWISH BOOK ANNUAL