Page 120 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
112
, ן ח
. ל ב י י ל
, ן י י א ־ ג א ט
: ס י ו א ־ ג א ט
ן א מ א ר
ן ו פ
־ ץ ר א
ן ק י ד ל א ר ש י
ל ע ב ן
ן ו א
. ף מ א ק
,סערייא־סאנעוב
ןייאראפ
ןופ
קלאוווס
ןוא
טנגעגמוא
ןיא
,סערייא־סאנעוב
1954 . 206 .׳ץ
ןאמאר
ןבירשעג
ןופ ןא
ןקידלארשי־ץרא
.טסילאנרושז
סאד
קרעוו
זיא
ןעוועג
קיטראפ
םוצ
קורד ןיא 1939 ,
רעבא רעד
ךורבסיוא
ןופ
המחלמ טאה
טרעטשעג
סע
.ןבעגוצסיורא
, ן ה כ
. ב ק ע י
ו צ א י י נ
: ן ב ע ל
. ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ר
,זיראפ
,קינפאש
ןבעגעגסיורא
טימ רער
ףליח ןופ רער
גנולייטפא־רוטלוק
םייב
״טניאשזד״
ןיא
,ךיירקנארפ
1953 . 126 .״ז
, ט כ י ל
. ל כ י מ
ט י נ
ו צ
: ן ל י י צ ר ע ר
. ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ר
־סאנעוב
,סערייא
גאלראפ
,עילעג
1955 . 108 .׳ז
טלמאזעגפיונוצ
ןופ
ענעריישראפ
עשידאירעפ
סעבאגסיוא
ווו יר
־רעד
ןעגנולייצ
ןענייז
טכעלטנפעראפ
ןראוועג
ןיא
ןטייווצ ןוא
ןטירר
קילרנעצ
ןופ
םער
.טרערנוהראי
א
המדקה
ןגעוו
רבחמ טאה
ןבירשעג
.נ .ב
.וואקנימ
, ן א מ
. ל ד נ ע מ
ן י א א
ן ט ז א ל ר א ו ו ר א פ
. ף ר א ד
,סערייא־סאנעוב
גאלראפ
,םויק
ילעופ ןויצ
,תודחאתה
1954 . 254 .׳ז
----------
.
ע ט כ א ו ו ע ג פ י ו א
. ד ר ע
,ביבא־לת
ענעדלאג
,טייק 1953 . 174 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
םענרעדאמ
ןשידיי
ןבעל ןיא ץרא
.לארשי
M a n , M e n d l .
The awakened soil. Tel Aviv, Di Goldene Keyt, 1953. 174
p .
Stories of modern life in Israel.
ע ל ע ד נ ע מ
ר כ ו מ
. ם י ר פ ס
ע ט ל י י ו ו ע ג ס י ו א
. ק ר ע ו ו
,עשראוו
שידיי
,ךוב
1954-1953
. ׳בב 4-1 .
׳ב
1
.
עקשיפ רעד
.רעמורק
-
תועסמ
ןימינב
.ישילשה - ׳ב
2
.
סאד
־שטניוו
׳ב - .לרע ג נ יפ
3. סאד
עניילק
׳ב-.עלעשטנעמ
4.
קירוצ
.םייהא א
טאטש
ןיא
טנאוו־חרזמ
.דנא״א
, ן ו י ט ב מ ס
. מ
.דוועספ(
ןופ .מ
.)יקסנאינסארק
א
ע ט ס ק ע ז
־ ט ל ע ו ו
: ל י י ט
ר א
. ן א מ
,זיראפ
1953-1949
. 10
רעדנעב
ןיא 11
.רעביב
ןאמאר ןופ
ןבעל ןופ
ןזעיגילער
םוטנדיי
ןיא
.רנאלסור־טעוואס
S a m b a t y o n ,
M. (pseud, of M. Krasnyansky). The sixth continent: a novel.
Paris, 1949-53. 10 volumes.
A novel describing the life of religious Jews in Soviet Russia.
ר ע פ
, ו ו א ל
. ק ח צ י
א ד ל י ט א מ
. ט ב ע ל
,סערייא־סאנעוב
דנאבראפ
אטילד־קסירב
ןוא
טנגעגמוא
ןיא
,עניטנעגרא
1954 . 242 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןשידיי
ןבעל ןיא דעד
רעטלא
,םייח ןופ
רעלטסניק
ןבעל
ןיא
זיראפ ןוא
ןעגנובעלרעביאדדמחלמ
ןיא
ןליופ ןוא
דנאלסור־טעוואס
תעב
דעד
רעטצעל
.המחלמ־טלעוו
, ר ע ג א ר פ
.ה ש מ
ע י ג א ל א ט נ א
ן ו פ
ע ז ע י ג י ל ע ר
ר ע ד י ל
ן ו א
. ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד
ןעגנופאש ןופ
,רעביירש
ענעמוקעגמוא
ןיא יד
ןראי
ןופ