Page 121 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

ABRAMOWICZ — AMERICAN YIDDISH BOOKS
113
ןשידיי
ןברוח ןיא
.עפארייא
טלעטשעגנעמאזוצ
ןופ השמ
.רעגארפ
,קראי־וינ
טוטיטסניא־סגנושראפ
ןופ
ןזעיגילער
,םוטנדיי
1955 . 640 .׳ז
רער
לאירעטאמ
זיא
טלייטעגנייא
ןיא ריפ
:ןעגנולייטפא
,רעדיל
־ייצרעד
,ןעגנול
עשידיסח
ןוויטאמ ןוא
.ןציקס
סיוראפ
טייג א
רערעגנעל
רעשירארעטיל
ריפניירא
ןוא
עשיפארגאיב
תועידי
ןגעוו
םירבחמ
סאוו
ןענייז
ןטארטראפ
ןיא
רער
.עיגאלאטנא
P r a g e r , M o s h e ,
ed. Anthology of Jewish poems, stories and essays written by
religious authors, victims of Nazi persecution. New York, Research Institute
of Religious Jewry, 1955. 640 p.
The material is divided into four groups: poems, stories, Hassidic motives
and sketches. The book is provided with a lengthy literary introduction and
biographical data on the authors represented.
, ץ ר פ
.י . ל
ט ר ע ד נ ו ה
ר א י
ק ח צ י
ש ו ב י י ל
.ץ ר פ
,ןעגנולייצרעד
ןציקס ןוא
.רעדליב
:טראוו־ריפניירא
.י .ח
.רעגנילק
,ןאדנאל
,הרונמ 1952 . 95 .׳ז
, ן א מ ע נ י צ
. ב ק ע י
ן י א
ן ש י נ ב ר
: ןט א ש
ר ע ש י פ א ר ג א י ב
ן א מ א ר
ן ג ע ו ו
ם ע ר
ן ב ע ל
ן ו פ
ל ר א ק
ס ק ר א מ
ן ו א
ן י י ז
ש י ד י י
ן
. ר ו ד
,זיראפ 1954 . 221 .׳ז
ןבעגעגסיורא
טימ רעד
ףליח ןופ רער
גנולייטפא־רוטלוק
םייב
״טניאשח,
ןיא
.ךיירקנארפ
, ר ע ק ו צ
. ה י מ ח נ
ף יש
: א ט נ א ל ט א
ן א מ א ר
ן ו פ
ן ש י ד י י
ן ב ע ל ־ ן ט נ א ר ג י מ י א
ן י א
. ע נ י ט נ ע ג ר א
,סערייא־סאנעוב
1952 -
1954 . 2
.רעדנעב
, ן ע ז י י ר
. ם ה ר ב א
ע ט ל י י ו ו ע ג ס י ו א
. ק ר ע ו ו
,עשראוו
שידיי
,ןוב
1955 . ׳ב 1.
, ץ ר א ו ו ש
. ש ר ע ה
ר ע ר
. ב י י ה נ א
,אריענאשז־עד־איר
1954 . 217 ז,.
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןשיריי
ןטנארגימע
ןבעל ןיא
ליזארב
ןוא ןופ
ןשידיי
ןבעל
ןיא
עינעמור
דלאב ךאנ רער
רעטשרע
.המחלמ־טלעוו
. ם כ י ל ע ־ ם ו ל ש
ע ל א
. ק ר ע ו ו
,סערייא־סאנעוב
,ףוקיא 1954 . ׳ב 6:
עניילק
ךעלעשטנעמ
טימ
עניילק
.תוגשה -
יינ־טלא
.עקוועלירתכ
______ .
ע ט ל י י ו ו ע ג ס י ו א
. ק ר ע ו ו
,עשראוו
שידיי
,ךוב
1954-1952
.
׳בב 4-1 .
׳ב 1.
היבט רער
.רעקיכלימ
-
.לדנעמדכחנמ
- ׳ב 2.
ןעגנולייצרעד
ןוא
.ןגאלאנאמ
- ׳ב 3.
לטאמ
יסייפ םעד
.סנזח - ׳ב 4.
וינעפמעטס
ןוא
עלעסאי
.ייוואלאס
T T
, ר ע ש . ז
י ו ז א
ז י א
: ט ר ע ש א ב
. ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד
,קראירינ
,אקיצ
1954 . 304 .׳ז
עשיטסילאער
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןבעל ןופ
עכעלגעטגאט
.ןשטנעמ
יד
ןעגנולייצרעד
ןענייז
טלייטעגנייא
ןיא
יירד
:סעפורג
ןופ רער
רעבורח
- .ם י יה
ףיוא
רעיינ
.דרע -
.ןבעל־רעדניק