Page 122 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
114
, י ק ס ו ו ע ש ע ר ע ש
. ב י י ל
ר א פ
ע נ ע ג נ א ג א ב
: ד נ י ז
ן א מ א ר
ן ו פ
ן ש י ד י י
ן ב ע ל
ן י א
. ע נ י ט נ ע ג ר א
ןיא
ייווצ
.ןלייט
,סערייא־סאנעוב
ןבעגעגסיורא
ןברוד
,רבחמ 1954 . 311 .׳ז
ר א מ ו ה
w i t a n d h u m o r
T
,ץ י ו וא ק ש ר ע ה
. ב א
ן כ א ז
ם ו צ
. ן כ א ל
,קראי־וינ
ןבעגעגסיורא
ןופ
א
עפורג
טניירפ
ןופ דעד
קראירינ
טניאשזד
,דראאב
דעטיימאגלאמא
גנידאלק
סרעקריאוו
ווא
,אקירעמא
1954 . 351 .׳ז
ןטאדקענא
ןוא
עשיטסיראמוה
ןדאזיפע
ןופ םער
ןבעל ןופ
םנאינוי
ןוא
,גניר־רעטעברא
ןופ
תנידמ
לארשי
ןוא
.רנאלסור־טעוואס
,ט י יח
. ן ר ה א
. ן י ז פ ר א ש
,קראי־וינ
1954 . 96 .׳ז
גנולמאז
.ןשינעטער
, ןא מ ל וש
. ם ה ר ב א
ר ע ט כ ע ל ע ג
ן י א
ר ע ד
: ט כ א נ
־ ס ע ר א מ ו ה
ס ע ק
ן ו א
. ן ע נ א ט ע י ל ע פ
,זיראפ
ןבעגעגסיורא
טימ רער
ףליהטימ
ןופ רער
גנולייטפא־רוטלוק
םייב
״טניאשזד״
ןיא
,ךיירקנארפ
1953 . 172 .׳ז
סעריטאס
ףיוא
ענעדיישראפ
ןטקעפסא
ןופ
םעניימעגלא
ןוא
ןשידיי
ןשיטילאפ
ןוא
ןכעלטפאשלעזעג
.ןבעל
רעד
רבחמ זיא א
רעטעבראטימ
ןופ א ו נ ד ז ע ר
ש ט י מ ע ןיא
.זיראפ
S h u lm a n , A b r a h a m .
Laughter in the night: feuilletons. Paris, 1953. 172 p.
Political satires. The author is a member of the editorial staff of the Jewish
daily
Unzer Shtimme
in Paris.
,ר ע לש יש
.ש ר ע ה
ר ע מ ו ר ק
: ל ג י פ ש
, ס ע ק ס ע ר א מ ו ה
־ י ט א ס
, ם ע ר
. ןש ז ר א ש
,גרובסענאהאי
.ד ,.א
,ראיאק
1953 . 146 .׳ז
ע י ז ע א פ
ן ו א
ע מ א ר ד
p o e t r y a n d d r a m a
, ד נ א ר נ ע כ י י א
. ר ע ז י י ל
: ם י ק מ ע מ
ר ע ד י ל
ן ו א ס א נ ע ט .ן
,זיראפ יד
ענעדלאג
,עוואפ
1953 . 165 .׳ז
, י ק צ י ל א
. ב י י ל
ן ט י מ
ם י נ פ
ו צ
ר ע ר
: ן ו ז
ם י ל ש מ
ן ו א י ל­
ד ע .ר
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1952 . 185 .׳ז
, י מ ל א .א
ע ט צ ע ל
. ן ע ג נ א ז ע ג
,סערייא־סאנעוב
דנאבראפ
ןופ
־ראוו
רעוועש ןוא
רעגארפ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1954 . 79 .׳ז
ב י י ל ק פ א
ןופ
רעדיל
ןיא
ענעריישראפ
ןטפירשטייצ
ךשמב ןופ םעד
־נאגראפ
םענעג
ראי 1954 .
,קראירינ
ןבעגעגסיורא
ןופ
שירעב
,ןייטשנייוו
,ראונאי
1955 .
טפעה 1.
, ס י ל ע ש ט א ב
ן ש ט נ ע מ
ן ו פ
ן י י מ
: ר ו ד
, ר ע ד י ל
, ן ע מ ע א פ
ן ד א ל א ב
ן ו א
ן ע ג נ ו צ ע ז ר ע ב י א
ן ו פ
ד ע ד
ט ל ע ו ו
־ א פ