Page 123 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

ABRAMOWICZ — AMERICAN YIDDISH BOOKS
115
ע ז י .ע
,סעלעשחנא־סאל
טעבאזילע
ןוא
טרעבאר
,סילעשטאב
1953 .
277 .׳ז
גנולמאז
עשירארעטיל
ןטעברא
סאוו
ןענייז
ןעוועג
טקורדעג
ןיא
־ראפ
ענעדייש
עשידאירעפ
.סעבאגסיוא
םאר ךוב זיא
סיורא
ןכאנ טיוט ןופ
.רבחמ
, ן י ס א ב
ע ש י ד י י
ע י ז ע א פ
ף י ו א
ר ע נ א ק י ר ע מ א
: ן ו ו י ט א מ
גנרלמאז
טלעטשעגנעמאזוצ
ןופ .מ
.ןיסאב
,קראי־וינ
ןבעגעגסיורא
ןופ ־לא
ןכעלטלעוו
ןשידיי
סערגנאק־רוטלוק
וצ רער
טייהנגעלעג
ןופ םער
טרעדנוה־יירד
ןקיראי
לבוי
ןופ
ןשידיי
בושי
ןיא יד
עטקינייאראפ
,ןטאטש 1955 .
ןטייז
טינ
,טרירעמונ
.טריפארגאימימ
יד
עיגאלאטנא
טמענ
ןיידא
רעדיל
ןופ
רעביא 80
עשידיי
.רעטכיד
B
a s s i n
,
M., comp. Yiddish poems on American themes. New York, published
by the World Congress for Jewish Culture on the occasion of the American
Jewish Tercentenary, 1955. Pages unnumbered, mimeographed.
Comprises works of over 80 Yiddish poets.
, ן יד וב
ג ע ט
ן ו א ל ב ע .ן
,קראירינ
,ףוקיא 1955 . 188 ז,.
,ה ש מ ך ב
. ל א כ י מ
ן י א
ג א ט
ס א ו ו
: ט י י ג ר א פ
. ר ע ד י ל
,גרובסענאהאי
.ד ,.א
,ראיאק
1952 . 124 .׳ז
, ר ע נ י ל ד ע ב
. ק ח צ י
ג נ א ז ע ג
ן ו פ
.ש ט נ ע מ
,עקיסקעמ
1954 . 158 .׳ז
,ג יט ר י ב ע ג
. י כ ד ר מ
ע נ ע ב י ל ק ע ג
ר ע ד י ל
ט י מ (
נ א ט ן .>
,סערייא־סאנעוב
גאלראפ
רודגיבא
,רעצירפש
םייב
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
רענאיצילאג
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1954 . 85 ז,.
רעדיל
ןופ א
ןטבילאב
רעטכיד־סקלאפ
סאוו
זיא
ןעמוקעגמוא
ןיא
־ארק
רעוועק
.אטעג
טקוררעגרעביא
טיול דעד
גנולמאז
מ י י נ ע ל י ד ע ר
סאוו זיא
טשרעוצ
סיורא ןיא
עקארק 1936 ןוא א
ןטייווצ לאמ ןיא
קראירינ
1942 .
G
e b ir t ig
, M
o r d e c a i
.
Selected poems (with music). Buenos Aires, Avigdor
Shpritzer Publishing House, 1954. 85 p.
Poems by a beloved Yiddish poet who perished in the ghetto of Cracow.
The present edition is reprinted from the first edition which appeared in 1936.
, ר ע ט ל א ה
. ל ר ע פ
: ן ע ג נ ו נ א מ ר ע ד
ר ע ד י ל
ן ו א פ א
. ם ע מ ע
,זיראפ .א .ב
,אטארעצ
1953 . 110 .׳ז
, ן ר ע פ ל א ה
השמ
. ב י י ל
ן י א
. ק ר א י ־ ו י נ
עטירד
.עגאלפיוא
־וינ
,קדאי
,תונתמ 1954 . 248 ז,.
רעדיל
ןוא
.ןעמעאפ
טשרעוצ
סיורא ןיא
קראירינ
ןיא 1919 .
______ . י ד
ע נ ע ד ל א ג
. ע ו ו א פ
עטייווצ
.עגאלפיוא
,קראי־וינ
,תונתמ
1954 . 304 .׳ז
יד
עטשרע
עגאלפיוא
זיא
סיורא ןיא 1924 . סאד ךוב זיא
טרירטסוליא
ןופ
לסאי
.רעלטאק
H
a l p e r n
, M
o sh e
L
e i b
.
In New York. 3rd ed. New York, Matones, 1954. 248
p .
--------- . The Golden Peacock. 2nd ed. New York, Matones, 1954. 304 p.
New editions of the works of a famous Yiddish poet of the twenties.