Page 124 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

ל ע ה
, ר ע
.ם ע נ י ב
ן י א
ר ע ז ד נ ו א
: ט י י צ
. ר ע ד י ל
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1954 . 147 .׳ז
, ר ע ל ג א ו ו
. ן נ ח ל א
ג נ י ל י ר פ
ן פ י ו א
: ט ק א ר ט
ר ע ד י ל
ן ו א
פ א ע מ ע .ן
,זיראפ
דנאבראפ
ןופ
רענליוו
ןיא
,ךיירקנארפ
1954 . 186 .׳ז
עטשרע
גנולמאז
רעדיל
ןופ □עד
״רענליװ־גנױ״
,טעאפ טניז 1939 .
W
o g l e r
, E
l k h o n o n
.
Spring on the highway: poems. Paris, 1954. 186 p.
First collection of poems since 1939 by a member of the Yung-Vilne literary
group. His previous collection
Two birches on a highway
appeared in Vilno,
1939.
,ןייטש נייוו
. ז
ן ט י מ
ם י נ פ
ו צ
ד ע ד
: ן ו ז
דובכל
יד
ןעגנורעייפ
ןופ
טרעדנוה
ראי
עסאכ
,יטראמ
לאטסאפא
ןופ
רענאבוק
גנואיירפאב
ןוא
,טייקידנעטשטסבלעז
1953-1853
.
,אנאוואה
,אבוק
רענאבוק־שידיא
,זיוה־רוטלוק
1954 . 56, 12 ׳ז
שידיי(
ןוא
.)שינאפש
,עיפארגאיב
רעדיל
ןוא
ןעגנוצעזרעביא
ןופ
עסאכ
סיטראמ
.םיבתכ
,ר ע ג נ י ז
. ב ק ע י
ם י י ח
ן א מ א ל א ס
ן ו א
ם מ י ר מ
: ם ו ל ח
י י ו ו צ
ם ע מ א ר ד
ן ו פ
ם ע ד
ן ש י ד י י
ן ב ע ל
ן י א
. ע ק י ר ע מ א
־םאל
,םעלעגנא
1954 . 114 ןוא 88 ז,.
םייח״
ךאמאלאס
זיא א
עשיראטסיח
עסעיפ
ןגעוו םעד
ןטמיראב
רעריסנאניפ
ןופ רעד
רענאקירעמא
.עיצולאווער
ם׳מירמ.
״םולח זיא א
עמארדדכעלבארפ
ןופ
ןקיטציא
ןשידיי
ןבעל ןיא
.עקירעמא
,ןאמ גנ וי
.הש מ
ן י א
ן ט א ש
ן ו פ
: ד ל ו מ
ר ע ד י ל
ן ו א
־ א פ
ע מ ע .ן
,זיראפ
יד
ענעדלאג
,עוואפ
1954 . 103 .׳ז
עירעס־רעכיב(
־גנוי,
.)״לארשי
, ט כ י ל
. ל כ י מ
ע נ ר ע ד א מ
ר ע נ א ק י ר ע מ א
ע י ז ע א פ
־ ר ע ב י א (
. ) ן ע ג נ ו צ ע ז
,םערייא־סאנעוב
גאלראפ
,עילעג
1954 . 76 .׳ז
L
ic h t
, M
ic h e l
.
Modern American poetry (translations). Buenos Aires, 1954.
76 p.
Translations from 19 contemporary American poets.
,ן י נײ ר ב ־ ן יװ ע ל
. ל ח ר
ג נ א ז ע ג
ן ו פ א
. ן ע ב א ב
,גרובסענאחאי
.ד ,.א 1953 . 88 .״ז
, ר ע ו ו ע ק צ ו ס
. ם ה ר ב א
: ר י ב י ס
. ע מ ע א פ
ןעגנונעכייצ
ןופ
קראמ
.לאגאש
,םילשורי
.ג״ישת
S
u c k ew e r
,
A. Siberia: a poem. Drawings by Marc Chagall. Jerusalem, 1953.
, ס ע ו ו א ל ס
י ד
ם ח נ ו י
ן ו א
ר ע ד
: ש י פ ל א ו ו
־ ם ק ל א פ
ל י פ ש
ן י א
י י ר ד
. ן ט ק א
,זיראפ
,יינספיוא
1953 . 117 .ז
, ן י ל ע ס ע
. ר ע ט ל א
ר ע ד י ל
ן ו פ א
. ק י נ ר ב ד מ
,יקאוולימ
־םיוו
,ןיסנאק
ןבעגעגסיורא
ןופ
בולק־רוטלוק
םייב
טפיחרעפ
ץרפ(
ןייבשריח
־םקלאפ
,)רעטאעט
1954 . 118 .׳ז
116
JEWI SH BOOK ANNUAL