Page 126 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

JEWI SH BOOK ANNUAL
118
1.
.עטכישעג
2.
הפוקת ןופ
ןטצעל
.ןברוח
1. HISTORY. 2.
DU RBAN
LITERATURE
.1
,ר ע ג נ וא
.הש נמ
י ד
ע ש י ד י ס ח
: ט ל ע ו ו
ע ט כ י ש ע ג
ן ו פ
ע ש י ד י ס ח
ן פ י ו ה
ן יא פ ו י ל ן ן וא ג א ל י צ י .ע
,קראי־וינ
,תודיסח
1955 .
350 ז,.
ןעייסע
ןגעוו
סקעז
םיגיהנמ ןופ
ןשיליופ
,תודיסח
ןבירשעג
ןפיוא ךמס ןופ
דעשידיסח
דוטאדעטיל
ןוא
הדות.
.״הפ־לעבש
סאד ךוב זיא
טדידטסוליא
טימ
סעיפארגאטאפ
ןוא
םעלימיסקאפ
ןופ
ןדי־בתכ
ןוא
טגאמראפ
א
־ילביב
עיפארגא
ןופ דעד
דעקירעהעג
.דוטאדעטיל
U
n g e r
, M
e n a s h e
.
The ljasidic world. New York, Hasidot, 1955. 350 p.
Essays on six leading personalities of the Polish frasidim, based on literature
and oral tradition. The book is illustrated with photographs and provided
with a bibliography of the subject.
, ו וא נ ב ו ד
.ן ועמש
י ד
ט ל ע ו ו
ע ט כ י ש ע ג
ן ו פ
ן ש י ד י י
ק ל א פ
ן ו פ י ד
ע ט ל א
ן ט י י צ
ז י ב ו צ
ד ע ק י ט נ י י ה
ט י י צ
ן י א
צ ע ן ב ע נ .ד
,קראי־וינ־סערייא־סאנעוב
דעכעלטלעוולא
דעשידיי
־רוטלוק
.םערגנאק
׳ב 7: יד עיינ טייצ ( 18-17
,)טרעדנוהראי
יד
הפוקת־גנאגדעביא
זיב רעד
רעשיזייצנארפ
עיצולאווער
1789 .
:שידיי
לדוי
.קראמ 1953 . ׳ב 8. יד
הפוקת ןופ רער
רעשיזייצנארפ
.עיצולאווער
שידיי
םוחנ
.ףיטש
ןבאגוצ ןוא
:ןעגנורעסעבסיוא
לדוי
.קראמ 1954 .
,ט י והש ר יה *
ע ש י ד י י
. ן ט א נ ג א מ ־ ט פ א נ
,סערייא־סאנעוב
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1954 .
ימ ע נ ל ,ר
. ף ס ו י
ן ד י י
ן י א ר פ
ר ק נ א י י .ך
,זיראפ
,םויק 1952 . 140 .׳ז
ןעייסע וצ רעד
עטכישעג
ןופ ןדיי ןיא
.ךיירקנארפ
,ץ נימ
.ש ר ע ה
ב ק ע י
ר י פ ס
ן ו א
ע נ י י ז
: ת ו ע י ס נ
א
ך ו ז א ב
ן י א
ע י ל א ר ט ס י ו א
ן י א
1861 .
,ןרובלעמ
טעטימאק־אוויי
ןיא
,ןרובלעמ
1950 . 39 .׳ז
עיפארגאיב
ןופ
,רעדנזייר
ןוא
עשידיי
גנוצעזרעביא
ןופ יד
ןעלטיפאק
סאוו
ןבאה וצ ןאט טימ
.עילארטסיוא
, ר ע פ פ ו ק
. ם י ר פ א
ר ע ב
: ס ל ע ז י י מ
ן י י ז
ל י י ט נ א
ן י א י ד
ן פ מ א ק
ר א פ
ר ע ר
ט י י ה י י ר פ
ן ו פ
ן ש י ל י ו פ
ק ל א פ
ן ו א
ד ע ד
ג נ ו ק י ט כ ע ר א ב כ י י ל ג
ן ו פ י ד
. ן ד י י
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1952 . 231 .׳ז
עיפארגאיב
ןופ
ןטמיראב
רעוועשראוו
,בר סאוו
טאה
לייטנא
ןעמונעג
ןיא
ןשיליופ
דנאטשפיוא
ןגעק
דנאלסור
ןיא 1863 .