Page 130 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

, ו ו א ק א י ל א פ
. ל
י ד
ע ל ע ג
. ע ט א ל
טראווראפ
ןופ
ןעטסושז
.ראדאג
:שידיי
רתסא
.ןייטשקראטש
,זיראפ
גאלראפ
ןופ
,רעטנעצ
1952 . 93 ׳ז
־טנייה(
רעקיטייצ
רעשידיי
,רעטנעצ־עיצאטנעמוקאד
עירעס
ןעגנושראפ
ןוא
־גאנאמ
,סעיפאר
׳נ 2.)
עטריטנעמוקאד
עטכישעג
ןופ רער
גנונעדראראפ
ןגעוו
רער
רעלעג
עטאל
ראפ ןדיי ןיא
ךיירקנארפ
תעב דעד
.עיצאפוקא־יצאנ
----------
.
ן ד י י
ר ע ט נ ו א
ר ע ר
ר ע ש י נ ע י ל א ט י א
. ע י צ א פ ו ק א
ייב רער
גנוקילייטאבטימ
ןופ
קאשז
.ליבאס
טראווראפ
ןופ
ןעטסושז
.ראדאג
:שידיי
רתסא
.ןייטשקראטש
,זיראפ
גאלראפ
ןופ
,רעטנעצ
1952 . 201 .״ז
רעקיטייצטנייה(
רעשידיי
.)רעטנעצ־עיצאטנעמוקאד
ס ק נ פ
: ןע ט יב
ד ע ד
ם ו ק פ י ו א
ן ו א
ג נ א ג ר ע ט נ ו א
ן ו פ א
ר ע ש י ד י י
. ה ל י ה ק
:טריטקאדער
לדאד
שטיוואמארבא
,)לארשי(
יכדרמ .וו
ןייטשנרעב
.)עניטנעגרא(
,סערייא־סאנעוב
יד
רענעטיב
טיילסדנאל
ןיא
,עניטנעגרא
1954 . 605 ז,.
ךוב־רוכזי
ןגעוו
לטעטש
ןעטיב
)עיסעלאפ(
ןיא
.ןליופ
By ten memorial volume; the rise and fall of a Jewish community. Editors: Dodl
Abramowicz and Mordecai W. Bernstein. Buenos Aires, By ten Landsmanschaft
in Argentina, 1954. 605 p.
Deals with the Jewish community of Byten, Poland, which was destroyed
by the Nazis.
ס ק נ פ
: ץ י נמ ר ק
ר פ ס
. ן ו ר כ ז
ךרועה .א .ש
.ןייטש
,ביבא־לת
תאצוה
ןוגרא
ילוע
ץינמרק
,לארשיב
.ד״ישת
450 .׳ז
טייטשאב
ןופ
ייווצ
עלעלאראפ
:ןלייט
רעשידיי
ןוא
רעשיערבעה
ןוא
טמענ
ןיירא
ןטעברא ןופ א ייר
םירבחמ
ןגעוו
,עטכישעג
רעטנעאנ
טייהנעגנאגראפ
ןוא
ןברוח
.ץענעמערק
Pinkos Krzemieniec: Memorial volume. A. S. Stein, ed. Tel Aviv, Association of
Natives of Krzemieniec, 1954. 450 p.
About the Jewish community of Krzemieniec, Poland, which was destroyed
by the Nazis.
,ץ ר פ
ן ר ה א
.ןשטיוואקיצרעפ[
ם ע ד
ל ר ו ג
ן ג ע ק ט נ א
תומישר(
ןופ א
.)ראטקאד
,גרובסענאהאי
.ר ,.א 1952 . 171 .׳ז
עכעלנעזרעפ״
ןעגנובעלרעביא
ןוא
ןעגנוטכאבאאב
ךשמב ןופ 4 ראי
־יצאנ
״םונהיג
ןיא
רענוואק
אטעג
ןוא
.ןרעגאל־עיצארטנעצנאק
, ר ע ב ל י ז נ י י פ
. ך ל מ י ל א
ף י ו א י ד
ת ו ב ר ו ח
ן ו פ
ן י י מ
ם י י ח
ן ב ר ו ח (
. ) ץ ע ל ד ע ש
,ביבא־לת
1952 . 260 .״ז
דעד
רבחמ זיא
קעווא ןופ
ץעלדעש ןיא 1939 ןוא
ןעמוקעגקירוצ
ךאנ דעד
.גנויירפאב
רע
טביירשאב
םער
ןברוח ןופ
טאטש
ןפיוא ךמס ןופ
־עגפיונוצ
עטלמאז
תיבג
תודע ןוא
.ןטנעמוקאד
122
JEWI SH BOOK ANNUAL