Page 134 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

JEWI SH BOOK ANNUAL
126
, ן א ה א ק
. ן א מ א ל א ס
ע ש י נ א ק י ס ק ע מ
: ן ס ק ע ל פ ע ר
־ ב ו פ
ע ש י ט ס י צ י ל
ן ו א ל י ט ע ר א ר י ש ־ ק ר י ט י ש ע
־ י י צ ר א פ
כ ע נ ו נ ג ע .ן
,עקיסקעמ
,ףליהטסבלעז
1954 . 310 .׳ז
ןגעוו
ןעמעלבארפ
ןופ
ןשידיי
בושי
ןיא
.עקיסקעמ
, ר ע ל ד נ ע ה נ ר א ק
. ל א ק ז ח י
א
ט ס א ג
ן ו פ
ר ע נ ע י
. ט ל ע ו ו
,זיראפ
,יינספיוא
1955 . 155 .׳ז
ןעייסע
ןגעוו
עשידיי
רעביירש ןוא
,רעלטסניק
סעיזנעצער
ףיוא עיינ
רעכיב
ןוא
עשיראטסיה
.ןלאירעטאמ
2
.
, ם י ו ב ט ל א
.ש ר ע ה
ן י י מ
ל ט ע ט ש
ר ע ד ל י ב (
ן ו א
ת ו נ ו ר כ ז
ן ו פ
ר ע ר
ר ע ט ל א
. ) ם י י ה
,סערייא־סאנעוב
1954 . 221 .׳ז
ןפיט ןוא
סעיצוטיטסניא
ןופ םער
עלעטעטש
וואנאי
ןיא
ןליופ ראפ ןוא
ךאנ רער
רעטשרע
.המחלמ־טלעוו
, ו ו א פ י ס א
ר וא ינש
. ן מ ל ז
ן י י מ
: ן ב ע ל
א ר ע ר
ר ע נ י
ע ג נ ו
ן
ן ו א
א
ר ע ב י
ל
ע נ נ ו ב ע
ן
ן ו פ א
ן ש י ר י א
ט ס י ל א י צ א ס
ן י א
ר י פ ט י י ל .ן
,ןאטסאב
גאלראפ
,״קרא״
1954 . 263 .׳ז
עיפארגאיבאטיוא
ןופ ןא
םענעעזעגנא
רעוט ןיא
רענאטסאב
רעטעברא
.גניר
טמענ
םורא ענייז
־רערניק
ןוא
ןראי־טנגוי
ןיא
לטעטש
,יראיל
רעוועליהאמ
,עינרעבוג
ןוא ןייז
ןבעל ןיא
,עקירעמא
ווו רע זיא
ןעמוקעג
ןיא 1906 .
,ם י ו ב ס י י ו ו
. ם ה ר ב א
ן ר ע ט נ ו א
ל א ר ש י
: ל מ י ה
־ ע ז י י ר
ן ק ו ר ר נ י י א
( ט א ג ־ ב ו ך .>
,עקיסקעמ
.ד ,.פ
,ךשמה 1954 . 355 .׳ז
,ןיישנאז*
.הש מ
. ע ש ר א ו ו ־ ש י ר י י
,סערייא־סאנעוב
רנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1954 .
,קא ז* .א
ן י א
ו ר מ ו א
ן ו פ
י
. ן ר א
,סערייא־סאנעוב
,ךובדיי
1954 .
, ו ו א ק ר ו ט
. ק ר א מ
י ד
ע ט צ ע ל
ן ו פ א
ן ס י ו ר נ
: ד ו ד
־עג
ע כ ע ל ט כ י ש
ן ד א ז י פ ע
ן ו א
ע כ ע ל נ ע ז ר ע פ
ת ו נ ו ר כ ז
ו ו ע ג ן
ע ש י ד י י
ת ו ח פ ש מ
ן י א
. ן ל י ו פ
,סערייא־סאנעוב
־לארטנעצ
דנאבראפ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1954 . 349 .״ז
סעיפארגאנאמ,
ןגעוו
עשידיי
תוחפשמ
סאוו
ןבאה
טליפשעג
א
עקיטביוו
עלאר ןיא דעד
עטכישענ
ןופ
םענעטינשראפ
ןשיליופ
.״םוטנריי
יד
תוחפשמ
:ןענייז
,רעגייא
,ןאזריוואד
,ץילפעט
,גרעבלעוואוו
,יקסוועשערעש
,ןאמגערב
,לטייבנרייז
.ןילטייצ
T
u r k o w
, M
a r k
.
The last of a great generation: historical episodes and personal
reminiscences about Jewish families in Poland. Buenos Aires, Central Associa-
tion of Polish Jews in Argentina, 1954. 349 p.
,ש ט י ו וא ק נ ימ
.ןוש ר ג
ן ו פ
ן ע ט י ב
ז י ב
. ם י ל ש ו ר י
,אנאוואה
,אבוק 1955 . 236 ז,.