Page 136 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

JEWI SH BOOK ANNUAL
128
עזעיגילער
רוטארעטיל
r e l i g i o u s l i t e r a t u r e
, ר ע צ ע ז
י ד
ע ט ס ק י ט כ י ו ו
ן ר ו ג י פ
ן ו א
ן ט נ ע מ א מ
ן י א
ד ע ד
א ד י שי ע ר
. ע ט כ י ש ע ג
ןופ תולג לבב זיב וצ דעד
םיאנומשח
הפוקת
,ןעייסע(
ןעידוטש ןוא
.)ןזילאנא
רעטפניפ
ןוא
רעטסקעז
.לייט
,קראירינ
סאד
,טראוו
1954 . 272 / ז
,ץ ע נ ז וק
.ם י יח
ש ט נ ע מ
ן ו א
ת ו ד י מ
ף י ו א
י ק ר פ
. ת ו ב א
ןעקנאדעג
ןוא
ןעגנוטכארטאב
ןגעוו
םעד
ןשטנעמ ןוא ןייז
.גנוריפיוא
,קראי־וינ
גאלראפ
,שטנעמ
.ד״ישת
447 .׳ז
, ן י ר א מ ז א ר
. ן ר ה א
ק נ א ד ע ג
ן ו א
. ה מ כ ח
עגיטראנעגייא
ןעקנאדעג
ףיוא עלא
רעיפ ןוא
קיצפופ
,תורדס
ןוא ףיוא
עכנאמ םימי
םיבוט . . . רינ
,קראי
םוא
גנישילבאפ
,ינאפמאק
.ו״טשת 388
.׳ז
ד ו מ ל ת
. י ל ב ב
ת כ ס מ
א ב ב
.א מ ק
תכסמ אבב אמק ןמ
דומלת
.ילבב
טסקעט־לאניגירא
טימ
תודוקנ
ןוא
,סנכייצ־לעטשפא
עשידיי
גנוצעזרעביא
ןוא
שוריפ
.י״שר
,טלטניפעג
טצעזעגרעביא
ןיא שידיי
ןוא
טרעלקרעד
ןופ
ה״לש
ברה(
לאומש
.)רענביה
,לסירב
לאנתנ
,שטיוואקוועל
1952 .
רעטשרע
,דנאב
238 .'ז
קיטירק־רוטארעטיל
ןוא
גנושראפ־רוטארעטיל
LITERARY CRITICISM
,ד נ א ל ז י י א
. ן ב ו א ר
ן ו פ
ר ע ז ד נ ו א
: ג נ י ל י ר פ
ע ש י ר א ר ע ט י ל
ת ו נ ו ר כ ז
ן ו א
. ן ט ע ר ט ר א פ
,קראי־וינ
,לזניא 1954 . 286 .׳ז
־סיורא(
ןבעגעג
ןופ .ר
דנאלזייא
,טעטימאק־לבוי
,שטיב־ימאימ
.).אלפ
ןעייסע
ןגעוו
ןטייקכעלנעזרעפ
סאוו
ןבאה
ןפאשעג
םער,
גנילירפ
ןופ דעד
רעיינ
רעשידיי
רוטארעטיל
ןיא
״עקירעמא
ןיא יד
ןראי
ןשיווצ
1915-1905
.
ךיוא
ןגעוו
עניימעגלא
עשיטעטסע־שירארעטיל
ןעמעלבארפ
ןוא
ןגעוו
ערעדנוזאב
,רעביירש ׳ווצ
׳דנא
םולש .שא
I
c e l a n d
,
R. From our spring-time: literary reminiscences and portraits. New
York, Inzl, 1954. 286 p.
Essays on the literary group
“diyunge”
(the young), active on the American
scene from 1905 to 1915.
,ם י ו ב נ ע נ ע ט
ר ע ט כ י ד
ן ו א
: ת ו ר ו ד
. ן ע י י ס ע
,קראירינ
1955 .
עשיטירק
ןעייסע
ןגעוו
ערעדנוזאב
רעביירש ןוא
ענעדיישראפ
־שירעלטסניק
עשירארעטיל
.ןעמעלבארפ
, ר ע ק א ל
. ה כ ל מ
ן א ש ז
ר ו ט ר א
. א ב מ ע ר
,קראירינ
רעשידיא
,רעפמעק
1950 . 219 .״ז
עיפארגאנאמ
ןגעוו
םער
ןסיורג
ןשיזיוצנארפ
טעאפ ןוא
ןעגנוצעזרעביא
ןופ א לאצ ענייז
רעדיל
ןוא
.עזארפ