Page 137 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

ABRAMOWICZ — AMERICAN YIDDISH BOOKS
129
L
o c k e r
, M
a l k e
.
Jean Arthur Rimbaud. New York, Yiddisher Kemfer, 1950.
219 p.
On the French poet, including many translations of his poetry.
, ו וא ק נ ימ
.נ .ב
ס ק ע ז
י ד י
עש י
: ר ע ק י ט י ר ק
רעדנאסקעלא
,םיוברעדעצ
.י .י
,רענרעל
.י .ח
,יקצינוואר
לאוי
,ןיטנע
,חובשחמ־לעב
.רעגינ
,סערייא־סאנעוב
,ךובדיי
1954 . 344 .׳ז
דעד
רבחמ
טמענ
□ורא יד
עצנאג
הפוקת ןופ רער
רעשיריי
־רוטארעטיל
,קיטירק
קידנבייהנא
טימ
,ןרענאיפ
ענעסעגראפ־בלאה
ןוא
קינייוו
עטנאקאב
ןטלאטשעג
ןוא
קידנקידנע
טימ
עלופטסנידראפ
רעקיטירק
ןופ רער
רעקיטציא
.טייצ
M
in k o f f
,
N. B. Six Yiddish critics: Alexander Tsederbaum, I. I. Lerner, I. Ch.
Ravnitsky, Yoel Entin, Baal-Makhshoves, Sh. Niger. Buenos Aires, Yidbukh,
1954. 344 p.
, י ק ס ר י מ
. ל א כ י מ
ן ע מ ע ל ב א ר פ
ן ו פ
ר ו ט א ר ע ט י ל
ן ו א
ק ר י ט י .ק
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1953 . 222 .׳ז
ןעייסע
ןגעוו
רעשידיי
רוטארעטיל
ןוא
ךארפש ןיא
טכיל ןופ
עשיטעוואס
ןדאטעמ
ןופ
.גנושראפ־רוטארעטיל
, ט א פ
. ב ק ע י
ן ס ע ו מ ש
ט י מ
ע ש י ד י י
. ר ע ב י י ר ש
,קראי־וינ
1954 . 290 .'ז
:טלאהניא
דוד
.וואטאנגיא
- דוד
ףסוי-.ןראהנייא
.ושאטאפא
-
בקעי
.ןייטשטאלג
-
ןרהא
.סעלעיעל־ץנאלג
- .י .י
.ה - .ק נ ור ט
קיציא-.קיווייל
.רעגנאמ -
ינאמ
.בייל - .ש
.רעגינ
-
.ןויבצ - .ה
.טאלבנזיור
-
םהרבא
.ןעזייר -
.י .י
.ץראווש
P
a t
, J
a c o b
.
Talks with Yiddish writers. New York, 1954. 290 p.
Interviews with 15 representative, contemporary Yiddish writers.
, ן י יט ש ל ע ק נ י פ
. א ע ל
ן וש ל
ש י ד י י
ן ו א
ר ע ש י ד י י
: ם ו י ק
ע ס י י ע .ן
,עקיסקעמ
המלש
ןאסלעדנעמ
דנאפ ייב רער
טפאשלעזעג
רוטלוק
ןוא
,ףליה 1954 . 405 .״ז
ןעייסע
ןגעוו
רעשיריי
,ךארפש
רוטארעטיל
ןוא
.עיפאסאליפ
ןא
גנולדנאהפא
ןגעוו
םענעבראטשראפ
רבחמ זיא
ןבירשעג
ןופ .י
.שאלראכ
, ן א ה א ק
. ן א מ א ל א ס
ם י י ח
ם ג ר ע ב נ י ר ג
ע ק י ט ס י י ג
ר א פ ­
ו ו א נ ד ש א פ ט .ן
,עקיסקעמ
1953 . 31 .׳ז
, ל ו ר ק
.ם י יח
ם י ב ת כ
ן ו פ
ם י י ח
ל ו ר ק
א(
עשירארעטיל
,השורי
ןעמונעגרעביא
םענופ
רעטכיד
ןיא ענייז
עטצעל
,געט
ןטימ
גאחצ
ןבעגוצסיורא
םע ןיא א
.)םראפכוב
טלמאזעג
ןוא
טלעטשעגפיונוצ
ןופ .י .ה
,יקצישאדאר
טימ א
הפסוה
ןופ
תונורכז
ןוא
ןעגנוצאשפא
ןופ
רעטביד
ןוא
־יטירק
.רעק
טאלב־רעש
טנכייצעג
ןופ
סחנפ
.אקרוקס
,קראי־וינ
,ענעגייא
1954 .
189 .׳ז
ןיא ךוב
ןעייג
ןיירא
רעדיל
ןופ
,רבחמ
עשירעלטסניק
עזארפ ןוא
ןעייסע
ןגעוו
א עייר
.רעביירש