Page 138 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

JEWI SH BOOK ANNUAL
130
, ט ר א פ א פ א ר
ם ו ל ש
סש א
ע ש י ר א ר ע ט י ל
ת ו נ ו ח צ נ
ן ו א
ת ו ל פ מ
ענעבילקעג(
ןעלקיטרא
ןגעוו
םשא
.)ןפאש
,ןרובלעמ
ןבעגעגסיורא
ןברוד
,רבחמ 1953 . 110 .ד
,רעטאעט
נוק0ט״
קױומ
t h e a t e r , m u s i c , a r t
, ף ר א ד נ ע ר א ה
.ש .י
ר ע ט א ע ט
: ן ע נ א ו ו א ר א ק
ך ע ל ה ש ע מ
ן ו א
ן ר א ז י פ ע
ן ו פ
ע נ י י מ
ן ע ג נ ו ר ע ד נ א ו ו
ן ט י מ
ן ש י ד י י
ט ע ט א
.ר ע
המרקה
ר׳׳ד
ןרהא
.גרעבנייטש
,ןאדנאל
טניירפ
ןופ שידיי
,ןושל 1955 . 231 / ז
תונורכז
ןופ א
ראילפוס
ןוא
ןקיראיגנאל
איראסערפמיא
ןופ
עקידנרעדנאוו
עשידיי
.סעפורט־רעטאעט
, ג ר ע ב ד ו ר ג ־ ו ו א ק ר ו ט
. ק ח צ י
י ד
ע מ א מ
ר ת ס א
. ל ח ר
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1953 . 286 .״ז
ןגעוו
רער
רעטמיראב
רעשידיי
עסירטקא
רתסא לחר
.יקסנימאק
----------
.
ש י ד י י
ר ע ט א ע ט
ן י א
. ן ל י ו פ
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1951 .
199 .'ז
, ו ו א ק ר ו ט
. ס א נ א י
ע נ ע ש א ל ר א פ
. ן ר ע ט ש
,סערייא־סאנעוב
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1953 . 2
.רעדנעב
תונורכז
ןוא
עשיפארגאיב
ןעגנונעכייצראפ
ןגעוו
עשידיי
ןטסיטרא
םאוו
ןענייז
ןעמוקעגמוא
תעב דעד
.עיצאפוקא־יצאנ
T
u r k o v
, J
o n a s
.
Extinguished stars. Buenos Aires, Central Association of Polish
Jews in Argentina, 1953. 2 v.
Reminiscences and biographical notes of Polish Jewish actors who were
victims of the Nazis.
,ץ ל א ה נ ע נ ע ט [
. ] ו ה י ל א
ו ה י ל א
ס צ ל א ה נ ע נ ע ט
. ך ו ב ־ ל ב ו י
דובכל
קיצפופ
ראי ןופ ןייז
גארטוצ םוצ
ןשידיא
,רעטאעט
ןבעגעגסיורא
ןיא
םעלעשזדנא־סאל
ןופ
והילא
ץלאהנענעט
.טעטימאק־לבוי
:עיצקאדער
ןמלז
,גייווצרעבליז
ירעה
,גנאל .א
.שטיבאב
,סעלעשחנא־סאל
,.פילאק
1955 .
223 .׳ז
םאר ךוב
טסילש ןייא
סצלאהנענעט
,עיפארגאיב
ןעגנוסירגאב
דובכל
ןייז
לבוי
ןוא א
גנולמאז
,ןענאטעילעפ
ןבירשעג
ןופ םער
לבויה־לעב
.ןיילא סאד
ךוב זיא
טרירטסוליא
טימ 32
.רעדליב
, ף ר א ד ס נ א מ [
. ] ב ק ע י
ק י ס י י ר ד
ר א י
ג נ א ג ־ ר ע ט א ע ט
ן ו פ
ב ק ע י
, ף ר א ר ס נ א מ
9 5 4 - 1 9 2 4
1.
,גרובסענאהאי
.ד ,.א
בקעי
ףראדסנאמ
,טעטימאק־ייליבוי
1954 . 23 .״ז
א
גנולמאז
ןעגנוסירגאב
ןוא
ןעלקיטרא
ןגעוו
םער
.לבויה־לעב