Page 140 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

עבאגסיוא
ןענייז
:ןבעגעגוצ
,׳׳טראװראפ.
עקיטכיװ״
סעטאד
ןופ
סעצרפ
ךבעל
ןוא
עשיערבעה״
.״רעטרעוו
, ר ע ט כ ו ר פ
א י ב ע ר ל ע ב ג נ ו ע ן
ן ו פ
ב ק ע י
ו נ י ב א
ן ו א
ף ס ו י
( מ ע ש ה ל ע ך
ן ו פ
. ) ש מ ו ח
,םערייא־סאנעוב
רעניטנעגרא
,ךעלעמייב
1954 . 71 .״ז
, ר ע צ י ר פ ש
. ר ו ד ג י ב א
ע ל ע ד י צ
: ע ל ע ד י פ
, ך ע ל ה ש ע מ
ל י ד ל ע .ך
ןעגנונעכייצ
.טאנארג
,סערייא־סאנעוב
גאלראפ
רודגיבא
,רעצירפש 1954 . 91 .׳ז
עטייווצ
.עגאלפיוא
יד
עטשרע
זיא
סיורא ןיא
םערייא־סאנעוב
ןיא 1937 .
132
JEWI SH BOOK ANNUAL
, ן י ק י ו ר פ ע י
ןמ ל ז
ןוא
, זע ב .ח
ס א ד
ע ק י ר ע ב ע ל
: ט ר א ו ו
ך ו ב נ ע י י ל
ר א פ
ם ע ר
ן ט י ר ד
. ר א י נ ר ע ל
טרירטסוליא
ןופ
,םאלש .פ
ןורש ןוא
.ערעדנא
,קראירינ
טעטימאק־סגנורליב
ןופ
־רעטעברא
,גניר 1954 . 256 .״ז
עיטאמאטסערכ
טעבראאב
ראפ
רענאקירעמא
ענעריובעג
,רעדניק
טימ
סעגארפ
ןוא
ןעגנורעלקפיוא
ןופ
ערערעווש
.רעטרעוו
, ק ר א מ
. ל ד ו י
ט פ ע ה
ר א פ
ש י ד י י
ן י א
ן ט י י ו ו צ
. ר א י נ ר ע ל
׳א .׳ב
,קראירינ
רעשידיי
,טעטימאק־סגנויצרעד
1955 . 2
.ןטפעה
,א ר י פ א ש
ןוא
, ן יק ב ו ג
ם א ר
ע י י נ
. ט ר א ו ו
־נעמאזוצ
טלעטשעג
ןופ .ש
אריפאש ןוא .י
.ןיקבוג
קידנצונסיוא
ןלאירעטאמ
ןופ
ם א ר
ו ו א ר ט ןופ .ש
.ןאמסייוו
,קראי־וינ
סחנפ
דלאגניג
גאלראפ
םייב
־לארטנעצ
טעטימאק
ןופ יד
עשידיי
,ןלושקלאפ
1954 .
עשירארעטיל
עיטאמאטסערב
ןראפ
ןטפניפ ראי
דומיל־שידיי
ןיא יד
־קלאפ״
.ןלוש
ר ע ז ד נ ו א
ך ו ב ר א י
ר ע ד נ י ק (
.)גניר
ןבעגעגסיורא
ןופ
ןטקינייאראפ
טעטימאק־רעטעברא
דובכל
יד ףניפ ןוא
קיצנאווצ
עקיראי
ייליבוי
םיבוט־םױ
ןופ
רעטעברא
גניר דאכ ןוא
רעטעברא
גניר
.טעטימאק־ןעיורפ
34 עטס
.עבאגסיוא
,עיפלעראליפ
יימ 1954 . 145 ז,.
ר ע ז ד נ ו א
. ל ו ש
ךובראי
׳נ 18,
ןבעגעגסיורא
ךרוד רעד
רעשידיי
לוש ןיא
.עקיסקעמ
טריטקארער
ךרוד .י
.יקצעיניוו
,עקיסקעמ
1954 . 77 .ז
ע י ינ
עש יד י י
.ל וש
ך ו ב ר א י
.ף נ י פ
,עקיסקעמ
ןבעגעגסיורא
ךרוד
דעד
רעיינ
רעשידיי
לוש .י .ל ץרפ ןיא
,עקיסקעמ
,רעבאטקא
1954 . 54 ןוא
72
.'ז