Page 141 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

ABRAMOWICZ — AMERICAN YIDDISH BOOKS
133
סעבאגסױא־לבױ
ןוא
רעכיבראי
YEAR BOOKS AND JUBILEE PUBLICATIONS
,ירש א [
.ש ].מ .ש .מ
, יר ש א
65
ר א י
ן ב ע ל
ן ו א
. ט י י ק י ט ע ט
,סעלעשזדנא־סאל
,.פילאק
ןבעגעגסיורא
וצ רער
טייהנגעלעג
ןופ
,שדוח־דנוב
1954 .
א
ךובלמאז
ןבעגעגסיורא
דובכל םער
םענעעזעגנא
טסידנוב
ןוא
־רעטעברא
רעוט ןיא
.עקירעמא
ר ע ט ע ב ר א
.גניר
רעקסניווד
רעשידנוב
שטנערב
75. 50 י ר א
ר ע ג י
ג א ל ד ע נ ע ר
, י י ל י ב ו י
9 5 4 - 1 9 0 4
1.
,קראי־וינ
30 ,יימ 1954 .
ר ע ט ע ב ר א
.ע י ר
טפנוקוצ
שטנערב
1055 . 5 1
ר א י
ק ו צ
ט פ נ ו
ש ט נ ע ר ב
1055 .א .ר
,קראירינ
,רעבמעוואנ
1954 . 43 .׳ז
ר ע ט ע ב ר א
.גניר
םייה ראפ
ערעטלע
.רעדילגטימ
ר ע ז ד נ ו א
. . . ם י י ח
ןבעגעגסיורא
וצ דעד
רעטסקעז
ןאשנעוונאק
ןופ יד
קראירינ
טייטס
רעטעברא
גניר
סעשטנערב
רעטנוא רער
עיצקאדער
ןופ .ל
.רעווליס
,קראירינ
1954 .
128 , 32 .׳ז
ר ע ט ע ב ר א
.גניר
םורד
.טקירטסיד
35 ע ט ס
ץ נ ע ר ע פ נ א ק
ן ו פ
ם ו ר ד
ד י ס ט ר י ק ,ט 7-5
רעבמעטפעס
1954 ,
,םאהגנימריב
.אלא
טכיראב
טלעטשעצנעמאזוצ
ןופ .י
.וואטנוד
ר ע נא ו וא ה
ן ב ע ל
ך א נ א מ ל א
5715
רעטפלעווצ(
.>דנאב
עיצקאדער
.מ .מ
ןאלפאק
ןוא .א .י
.ןאמלעבוד
,אנאוואה
,אבוק
רעבמעטפעס
1954 .
353 , 64 .׳ז
ר ע ר
. ל א י ר ט ס ו ד נ י א ־ ץ ל א ה
,סערייא־סאנעוב
1954 .
.ךובראי
.ן ובש ח
,סעלעגנא־סאל
רעסעלעגנא־סאל
רעשידיי
,בולק־רוטלוק
1954 . ׳נ 5:
1954-1854
,
דובכל
םעד 100
ןקיראי
לבוי
ןופ
ןשידיי
בושי
ןיא
.עינראפילאק
טריטקאדער
: .י
דנאלדירפ
ןוא .י .ל
.טומאלאמ
ןעלקיטרא
ןוא
ןלאירעטאמ
וצ דעד
עטכישעג
ןופ
ןשידיי
בושי
ןיא
־ילאק
.עינראפ
Cheshbon: Annual publication of the Los Angeles Yiddish Culture Club. No. 5,
1854-1954. Tercentenary Committee. I. Friedland and Joseph L. Malamut,
editors. Los Angeles, 1954.
On the history of Jews in California.
ף נ יפ ןוא
ק יצ נא ו וצ
ר א י
עגנוי
.ע נ ל י ו ו
טלעטשעגנעמאזוצ
ןופ
רעזייל
.ןאר
,קראירינ
חסונ
,ענליוו
1955 .
א
גנולמאז
רעדיל
ןוא
ןעייסע
טעמדיוועג
םער 25
ןקיראי
ייליבוי
ןופ רער
רעשירעלטסניק־שירארעטיל
עפורג
.״ענליװ־גנױ.