Page 142 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

JEWI SH BOOK ANNUAL
134
ע נ ע ד ײ ש ר א פ
m i s c e l l a n e o u s
. ם י י ח ־ ת ב
ך י א
ב א ה
ט א ה ע ג
א
. ר ע ס נ א ק
,סערייא־סאנעוב
1954 .
223 .״ז
יד
עמינאנא
ןירבחמ
טביירשאב
יוו יז טאה ךיז
טלייהעגסיוא
ןופ א
־רעסנאק
.טייהקנארק
, ן י י ט ש ט י נ א ר ג
. ה ש מ
ן י א
ג נ א ג פ י ו א ־ ר ע מ ע ד
ן ו פ
ש ט נ ע מ
א(
.)גנולמאז
,סערייא־סאנעוב
1953 . 178 .׳ז
----------
.
ד ע ד
: ט נ ע ג י ל ע ט נ י א
ר
. ן א מ א
,סערייא־סאנעוב
1954 .
547 .׳ז
, ך י ו ר נ י י ו ו
. ל ש ר ע ה
, ם ז י מ א ד א
ד ע ד
ט ק נ ו פ ־ ל ט י מ
ן ו פ
, ע י פ א ז א ל י פ
א
ע ד י א ל
, ע י ג א
ק י ט י ל א פ
ן ו א
ע י ג י ל ע ר
ר א פ
ט נ י י ה
ן ו א
. ן ג ר א מ
,קראי־וינ־ביבא־לת־עווקסאמ
1954-1944
.
64 .׳ז
פ
י נ א . ע
עינאפ
ץנאלג
1953-1886
.
רוכזי
. . .
,קראי־וינ
1954 . 67 .׳ז
א ךוב
טעמדיוועג
דעד
רענעבראטשראפ
רעשידיי
ןירעביירש
ןוא
יודפ
ןופ
טעאפ .א
.סעלעיעל־ץנאלג
, ג ר ע ב נ ע ז א ר
ל ט ע
ן ו א
. ס ו י ל ו י
ו ו י ר ב
ן ו פ
. ז י ו ה ־ ן ט י ו ט
ןבעגעגסיורא
ןופ רער
טפאשלעזעג
טניירפ
ןופ
.״ענובירט.
,סערייא־סאנעוב
1954 .
160 .׳ז