Page 15 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

התומדל
לש
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תאמ
בקעי
בוקבק
ת ור מ ^
המ
ןושלהש
תירבעה
העיפשה
העפשה
תרכינ
לע
זוורה־ייח
^
הקירמאב
דוע
הפוקתב
,תילאינולוקה
תאפמ
הביחה
תדחוימה
ועידוהש
םיבשייתמה
םינושארה
,ך״נתל לכב תאז
הלועפה
תיתורפסה
תירבעה ןאכ
הרחא
אובל
.רתויב ינצנ
תורפס
תונותעו
תירבע
םייואר
םמשל אל
וארינ
דע
תפוקת
הריגהה
הלודגה
חרזממ
הפוריא קרו
ימיב
םלועה־תמחלמ
הנושארה
וליחתה
םיצמאמה
םייתורפסה
תושעל ירפ
תאשלו
םתוח
ימוקמ
.דחוימ
דע
הצחמה
הינשה לש
האמה ט'יה היה
רפסמ
יעדוי
תירבע
טעומ
בושיהו
ידוהיה
הקירמאב
קקזנ
ןושלל
תירבעה קר םשל
םיכרצ
םייתד
.דבלב
תואמגודה
תוטעמה
שומישל
תירבעב
םיכרצל
םיינוליח
ינפל ןכ
ןה
תניחבב
םיזוירוק
םידמלמה
לע
.ללכה ךכ
,רמתשנ
,לשמל
טסכטה
לש
םױםה־םואנ
ירבעה
אשנש
ןושמש
,ןוסמיס דחא
היבמולוק.ימייסממ
׳גילוק ״
תנשב 1800 , לע
םהיתודלות
םהיתונוכתו
לש
םידוהיה
.הקירמאב
ןושלה
תירבעה
הדבכתנ
וא
תחאכ
תונושלה
תויסאלקה
םואנהו
,ירבעה
וניאש יקנ בגא
,תויועטמ
רבחתנ
ידי־לע
םשרג
םדנמ
,סישייס
ךזח״ה
־ידוהיה
ינאקירמאה
דלונש
ךנחתנו
ץראב וו
היהשו
דחא
וינמאנמ לש
היבמולוק,
".׳גילוק
תונשב ־ה40 ־הו 50 לש
האמה ט״יה
וליחתה
עיגהל
ןאכל
םינבר
־ילכ״ו
,"שדוק
דוחיב
,הינמרגמ
םהיתועידיש
תוירבעה
ולע
הברהב לע ולא לש
םיבשותה
םידוהיה לשו
.םהיעור
דצב
הריגהה
תינמרגה אב םג םרז ןטק
לש
םידוהי
חרוממ
,הפוריא
ורמשש
םינומא
ןושלל
.תירבעה
ונא
,םיאצומ
,לשמל
תחאש
תוביסה
ומרגש
גוליפל
ןיב
ירבח
תסנכ־תיב
ןאסב
וקסיצנארפ
תנשב 1855 היה
םבוריס
לש
ישאר
דסומה
להנל תא
לוקוטורפה
.תירבעב
רובעכ הנש
הצרפ
תקולחמ
ןינעב
שומישה
תירבעב
ןיב
וירבח לש
רדסימ ינב״
"תירב
.ןוטסובב
םא יכ ןיא
עיבצהל
לע
הלועפ
תיתורפס
הבחר
הייוארו
המשל
תפוקתב
תישארב
וז
בוציעל
ונייח
םיינחורה
,תירבה־תוצראב
ירה שי
ןייצל
רפסמש
םינבר
ועיגהש
ןאכל ,וא
קחציכ
,רסיל
םהרבא
,סייר
רכששי
בוד
,יוואליא
יתבש
,םייארומ
ןימינב
דלווס
,דועו
וחפיט תא
תירבעה
9