Page 16 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
10
ומסריפו
תא
םהירבד
םג
ןושלב .וו ףא ןיב
םינברה
םימרופירה
ויה
,םידחא
רודיויאכ
,שילאק
דראנרב
,לאהטנזלפ
ח”ג
,רבודיוו
םהרבא
הפי־שביה
,דועו
אלש וחנו תא
תירבעה
ובתכו
הב
ןמומ
.ןמזל
ןויצל
דחוימ
יואר
קחצי
,רסיל
הארהש סחי
אלפומ
.תירבעל
ונותעב
,״טנדיסכוא,
דסיש
תנשב
1844
איצוהשו
הלעמל
םירשעמ
,הנש ןתנ
םוקמ אל קד
םימוגרתל
ןמ
תורפסה
תירבעה
םירקחמלו
הילע אלא םג
רוקמ־ירבדל
םיירבע
תולאשב
תודהיה ףאו
.ריש ־ירבדל
ןיב
םיפתתשמה
ונותעב לש
רסיל ונא
םיאצומ תא
םהרבא
,סייר
סמלפתהש
םע
םחנמ
טדימשדלוג
עגונב
שומישל
םיגורתאב
ודוה־ייאמ
.םייברעמה
םג סייר םגו
יוואליא
ואצי
תרוקבב
הפירח דגנ
ורפס
ילגנאה לש
קיזייא
ריאמ וייוו
תודלות״
.״םידוהיה
,ןיינעמו
וייווש
בישה
המחלמ
הרעש
רמאמב
.ירבע ןיב
םירפוסה
ומסריפש
ריש־ירבד
״טנדיסכוא״ב
ויה
יוואליא
שילאקו
דוחיבו
יתבש
,םייארומ
היהש
רוסמ
תירבעל
לכב ימינ
.ושפנ
םיתניב
הברתנ
ךלהו
רפסמ
םיליכשמה
םיכשומ״הו
טבשב
״רפוס
ועיגהש
.הפוריאמ
רסוחמ
אטבמ־ילכ
ימוקמ
וחלש
םיבר תא
םהירבד
םינותעל
.םיל־רבעמש
ונא
םיאצומ
תובתכ
םיזורחו
לש
םיליכשמ
הלא
םינותעב
,םינוש ןוגכ
,״למרכה״
,״דיגמה״
"ץילמה.
'הריפצה״ו
הפוריאב
״ןונבלה״ו
"תלצבח״ו
.לארשי־ץראב
ןמומ
ןמול
ומסרפתנ
םירבד
םירבע
ףא
תונותעב
,תידוהירלגנאה
שיאו׳ו,ןוגכ
,״ריגנסמ
ורביה״
״רדיל
־רחאו
ךכ
ןאקירמא״
."ורביה ,ךכ
,לשמל
םסריפ
קחצי
קיוייא
ןייטשדלוג
־ריש
לבא
רכזל
ןלוקניל
שיאויו״ב
,"ר׳גנסמ םוימ 26
,יאמב 1865 ,
םשהו
םהרבא
ןלוקניל
ישארב
.םיזורחה
המקשכ
תונותעה
תידיאה
תונשב ־ה70 ןתינ םג
הב
םוקמ
רמוחל
ירבע
םיברו
היפתתשממ
ויה
םירפוס
.םיידיא־םירבע
ןיב
םינברה
םינושארה
ועיגהש
תירבה־תוצראל
חרוממ
הפוריא היה
עשוהי
קלאפ
,ןהכה אבש
ןאכל
תנשב 1858 .
םייתנש
רחאל ןכמ
איצוה
סופדב
שיאו׳ז״ה
"ר׳ננסמ תא
ינבא ,ורפס
"עשוהי
לע
יקרפ
,תובא
הכזש
תויהל
רפסה
ירבעה
ספדנה
ןושארה
.הקירמאב
תאצוהב
רפסה עייס
ברה השמ
,לאפאר
רזעש םג
המכל
םירבחמ
םירחא
איצוהל
תא
.םהירוביח
הצלמה ולש
,העיפוה
,לשמל
שארב
תרבוחה
קמע״
,"םיאפר
תאמ
והילא
,ןאמצלאה
העיפוהש
ה״כרתב
סופדב ביל םייח
קנארפ
הבו
הפקתה־ירבד
לע
.המרופירה
תליחתב
תונש ־ה70
)א״לרת(
דסונ
הפוצה,ןועובשה
ץראב
,״השדחה
בשחנש
ןותעל
ירבעה
ןושארה
הקירמאב
שמיששו
ןיעמ
תויפלת
םיליכשמל
םירבעה
ותואב .ןמז
,ןותעה
דסונש
ידי־לע יבצ
שריה
,ןייטשנרב
אלימ
דיקפת
ךנחמ
ייחב
םירגהמה
יארוק
תירבע
ךשמב
הפוקת לש
בורק
שמחל