Page 17 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

KABAKOFF — AMERICAN HEBREW LITERATURE
11
.םינש
ןייטשנרב
וביר
וביבסמ
םירפוס
אל קר
קדוירינמ
אלא םג ןמ
תוליהקה
תוידוהיה
הצוחמש הל ףאו ןתנ
םוקמ
ירבדל
םירפוס
־רבעמש
.םיל
ידי־לע
ונותע
ןווכתה
רשקל ןיב
םירגהמה
ןיבו
םלועה
ןשיה םגו
איצמהל
םהל
רמוח
ינאקירמא
,ףלאמ
ליעויש םהל
םתוחרזאתהב
ץראב
.השדחה ךכ ונא
םיאצומ
יפדב
״הפוצה״
רמוח לע
תודלות
תירבה־תוצרא
,הישיאו
לע
בושיה
,הינרופילאקב
לע תכ
םינומרומה
.דועו
,ןותעב
הטנש
תודהיל
,תיתרוסמה
תפקתשמ
המחלמה
דגנ
.המרופירה
ונא
םידמל
ונממ
לע בצמ
םידוהיה
,םלועב
דוחיב
הינמורב
הדיבכהש זא תא
הלוע לע
,םידוהיה
לעו
םהיתולועפ
לש
םיחילש
םינוש
ץראמ
,שדוקה
"הפוצה״ש
שמיש םהל
.אטבמ־ילכ
רודמ
דחוימ םשב
"הזוחה״
דעונ
םירמאמל
,
־ירבד
ריש
תורעהו
תוידומיל
,דומלתב
ך״נת
.דועו
ותמר לש
רמוחה
יתורפסה
הניא
תלפונ
ךרדב ללכ וזמ לש
ינותע
הפוריא
.םירבעה
םיליגר
ףוקזל תא
תחלצה
'הפוצה״
ותוכזל לש
,ןייטשנרב
הארהש
המוי
תדחוימ
.ודוסיב
םלוא אוה אל היה לוכי
עצבל תא
ולעפמ ילב
הריוואה
תיתורפסה
הרצונש
ידי־לע
םירפוסה
םיליכשמהו
ומדקש .ול
ןיב הלא ,ויה ףסונ ג״חל
רבודיוו
ויחאלו
יבצ
קלאפ
,רבודיוו
יבצ
,ינושרג
תוישיא
תניינעמ
העיגהש
תירבה־תוצראל
תנשב 1869 . אוה
םגרית
תירבעל
תא
רישה
״המידק״
ולפגנולל
בתכו
תא
וירבד
,תירבעב
שידיי
.תילגנאו
םירפוס
םידחא
ותואב ןמז ויה
ןרהא
הדוהי
ביל
ץיבורוה
,)ה״ליא(
לעב
רפסה
הינמור״
,"הקירמאו
יכדרמ
,ןייטשמלהי
ךרעש
םינותע
םיידיא
םגריתו
ךכ־רחא תא
ירבד״ ימי
תוצרא
״תירבה ( 1893 ,>
םייחו
,ףיסילא
ףתתשהש
תונותעב
שלשבש
תונושלה
בתכו
םיזורח
.םירבע
ץוחמ
תעפוהל
תפסות
תירבע
וגאקישב
ןותעל
ידיאה יד״
עשיטילעארזיא
,״עסערפ
שמישש
אטבמ־ילכ
יליכשמל
,ריעה אל
ושענ
תונויסנ
םייאנותע
םירחא דע תונש ־ה80.
םלוא
תנשב 1877
עיפוה רפס
םירישה
ידיאה־ירבעה
ןושארה
,הקירמאב
ריש״
דובכ
לארשיל
,"ןקזה
בקעיל יבצ
.לבוס
,רפסה
השלשש
תעבראמ
ויריש
םימגרותמ
םג
,שידיא
בותכ
חורב
.הלכשהה
ךא
דחאב
,םירישה
דימלת״
םכח
ינלופ
,"הקירמאב
ונא
םיעמוש דה
לבסל
,םירגהמה
ביטומ
רזוחש
הנשנו
הרישב
תירבעה
.הקירמאב
,לבוס
היהש
הרומ
ירבע
,וגאקישב
ךישמה
ףתתשהל
תונותעב
תירבעה
םירמאמב
תוריקחבו
דע ףוס
.וימי
םע
הלודיג
לש
הריגהה
התארנ
םג
הילע
תמייוסמ
הלועפב
תיתורפסה
,תירבעה
התיהש
ןיידע
תמצמוצמ
.הפקיהב
תנשב 1880
הדסונ
קרוירינב
תדוגא
ירחוש״
תפש
,"רבע
התיהש
הדוגאה
תירבעה
הנושארה
.םלועב
הנש
רחאל ןכמ
האיצוה
הדוגאה תא
ףסאמה״
ץראב
,"השדחה
ובש