Page 18 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
12
םיעיפומ
םהיתומש לש
לאירתכ
יבצ
,ןוזהרש .מ
,ןייטשמלהי
השמ
ןרהא
רביירש
הדוהיו
דוד
ןייטשנזייא
.םיפתתשמכ
,וגאקישב
הבש
ודסי
םיליכשמה
תא
תרבח״
ישרוד
תורפס
,״תירבע
ועיפוה יתש
תורבוח לש
ןוחריה
ןרק״
,"רוא
תכירעב
.א .ל
ףוקטולוו
םתופתתשהבו
לש
דראנרב
,לאהטנזלפ
ץרפ
,קינריוו
םייח
ףיסילא
.דועו
תודוגא ולא ןכו
תורבחה
תונושה לש
ןויצ־יבבוח
ומייקתנש וא
וזכיר ןהב תא
היצנגילטניאה
תירבעה
לש
םתוא
.םימיה
טעמכ
רתומל אוה
ראתל תא
םדמעמ
דוריה לש
םירפוסה
־ישנאו
חורה
הפוקתב
.וז
תונותעב
תירבעה
הפוריאב
ורוח
וספדנו
וא
םירמאמ
םיבתכמו
,הקירמאמ
וראתש תא
הבוזעה
תיתוברתה
ןאכ
וצעישו
םהיארוקל
אלש
התיה
תונמוא
םדיב
דבכהל״
תבשלו
."תיבב
התואב חור
בתכ השמ
רגרבנייו
ורפסב
םידוהיה״
תודהיהו
"קראיונב
,)ז״מרת(
שמשמש
יאר
ןמאנ
ייחל
םיליכשמה
םירגהמהו
.וא
רבחמה
דיעמ לע
,םירפוסה
םוקמבש
קוסעל
תורפסב
םה
םיקימעמ״
רקחב
םלועה
הוהה
,השעמהו
םיקסוע
תלאשב
,הביקה
תלאשב
הסנרפה
,הלכלכהו
אצויכו
הזב ןמ
םינינעה שיש םהב
,םייח ייח שממ
ועקשיו-ועמשמכ
דע
ראוצה
ףטשב
ימ
ילבה
ןמוה
וינינקו
,םימשגה
רתיכ
םהיחא
תיבב
לארשי
ריעב
ץראבו
״תאוה
׳מע< 31־32.>
רואל
םיאנת הלא שי
אלפתהל
לע
המזיה
הדמתהה־חוכו
וארהש
םידפוסה
םירבעה
ועיגהש הנה
ףוסב תונש ־ה80
תונשבו
־ה90.
השלש
תונויסנ
ושענ
תנשב 1899
דסייל
םינועובש
.םירבע באז רוש השע וא תא
ונויסנ
ןושארה
איצוהל תא
"הגספה״
קיפסהו
ךורעל קר 13
.תונוילג
וירחא ואב
םירפא
,דראנייד
איצוהש 23
תונוילג
לש
"ימואלה״
לאכימו
יול
,ןוסניקדור
איצוהש 19
תומילג
ונותעמ
,"לוקה״
םדוק
ןזעובשכ
כ"חאו
.ןועובשרדכ
לע ףא
הדבועה
השקש היה זא
ןותעל
קיזחהל
דמעמ
שדיח רוש תא
"הגספה״
תנשב
ן״רת
זאמו
ךישמה
איצוהל
תא
ונותע
ךשמב רשע םינש
תוקספהב
,תונוש
הליחתכל
קרוירינב
ךכ־רחאו
רומיטלאבב
ןוטסובבו
ףוסבלו
.וגאקישב
,ןותעה
ומשש
ףלחוה
הנורחאל
םשב
״היחתה״
ינפמ
הרוזנצה
,תיסורה
ףיטה
ןויצ־תביחל
רחאלו
ותעפוה לש
ףא -לצ רה
תונויצל
.תינידמ
ןכרמכ ףאש
ןותעה
םירהל תא
םנרק לש
םירגהמה
םידוהיה
יאצוי
חרזמ
הפוריא
איבהלו
הלצה
םהיחאל
.םינענה
תונשב ־ה90 ויה
םיליעפ
רפסמ
םירפוס
ילעב
המוק־רועיש
הובג
,רתוי
םידחאש םהמ
וריאשה
םהירחא
ירפס
הריש
םינתונש
יוטיב
ךתוח
שגרל
תודידבה
תושילתהו
ףקתש
.םתוא
ןושרג
גייווצנזור
קחציו
ץיבוניבר
םהירחאו
ילתפנ
ץרה
רבמיא
םחנמו
לדנמ
יקצילוד
וצפונ
לא עלס