Page 19 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

KABAKOFF----AMERICAN HEBREW LITERATURE
13
תואיצמה
.תנייועה
,גייווצנזור
ךרעש תא
ןועובשה
״ירבעה״
םינותעו
,םירחא הנפ
הריטאסל
השעו
תא
םייחה
םיידוהיה
הקירמאב
הרטמ
וימתכמל
.םינונשה
,ץיבוניבר
היהש
ידירשמ
יררושמ
,הלכשהה
ךלהתה
ןאכ לצכ אלו אצמ ול
דמעמ
.הזיחאו
רבמיא
ךישמה
וידודנ־ייחב
םיינקתפרהה
קסעו
ףא
הביתכב
,תילגנא
םלוא אל
הפקשנ
לכ
הוקת
ררושמל
.״הוקתה״
,יקצילוד
אבש םע לטנ
יתורפס
דבוכמ היהו
עודי
דחאכ ןמ
םינושארה
יררושמב
,ןויצ־תבח
אל
םישגה תא
תווקתה
ולתש .וב
אוה היה
חרכומ
קוסעל
תביתכב
םינאמור
םילוז
תפש״ב לבב
״הדודשה
)שידיא(
היהו
דחאל
הרובחה־ינבמ
לש
םיבכוכ״
,״םיחדנ
ויוטיבכ
אוה
חלצומה
רישב
,לבאה
ןויצ״
,״ררושמל
םסריפש לע
ותומ לש
קחצי
.ץיבוניבר
םג
םירפוס
השמכ
ןהכה
,ןוסרכייר
םהרבא רעב
,ץיווזבוד
ףסוי
ביל
ץינסוס
םירחאו
אל וכה
םישרש
ץראב
.השדחה
םנמא
ושענ המכ
תונויסנ
םיקהל
תומב
תויתורפס
תונשב ־ה90,
בושחהש םהב היה
ןוחריה רנ״
.״יברעמה
םלוא לע
םיישקה
ותאצוהב
דיעת
ותרבחמ לש
וכרוע
,ןורחאה
לאומש .ב
,גרבצראווש
םשב
בתכת״ תאז
רודל
,)ח״נרת(״ןורחא
הבש הכה
טושב
ונושל תא להק
םירבעה
הקירמאב
לע
רסוח
ותכימת
ולעפמב
יתורפסה
.חור־ינינעבו
םסריפשכ
יכדרמ באז
ןיזייר
תליחתב
האמה תא
ורמאמ
םכסמה
לע
תפש״ רבע
התורפסו
,״חולשה״(״הקירמאב
ךרכ )׳ח עיגה
הנקסמל
,המוגעה
םאש אל
אובת
תרובגת לש
תוחוכ
םיל־רבעמ
אל
רענתת
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
.התולפשמ
םלוא
תרובגת וז
.האב
תודוה
תוחוכל
םישדחה
ועיגהש הנה
החתפנ
הפוקת
השדח
הריציל
תירבעה
לע
תמדא
.הקירמא
ןהיגציימ
םישדחה לש
תוברתה
תורפסהו
תירבעה
ורגיהש
ןאכל
תליחתב
האמה
ומירזה םד שדח
ךותל
יקרוע
.תורפסה
ויה
םיריעצמ
,הלא
וסנכנש
ךותל
תורוש
יציפמ״ תפש
,״רבע
םדוסימ לש
םיליכשמה
,םינשיה
וחתפו
םילעפמב
.םישדח םה
ומיקה תא
,״הירבע״
האיצוהש
תורבוח תאמ .י .ח
רנרב
ףסויו
רנזולק
הרשיבו
לע
ךלהמ
.שדח
האצרהב
הצרהש
רואל־איצומה
רודגיבאךב
תנשב 1908
םיעטה תא
ךרוצה
אטבמ־ילכב
ירבע
ינרדומ הנשו
רחאל ןכמ דסונ
ןועובשהרד
,״םילבש״
ויתונוילגבש
םיטעומה
וסינ
המכ
ונירפוסמ
םישדחה
תא
םהיתוחוכ
.הנושארל
תודוה
תושדחתה־םרזל
הז
וניכז
לבויב
םינשה
ןורחאה
ןיעמל
החירפ
ונתורפסב
תירבעה
.הקירמאב
תאו
לוביה
יתורפסה
בושחה
חמצש ונל
ןאכ
רשפא
ףוקזל
ותוכזל לש סנ
היחתה
תימואלה
.ונלש
םנמא
ושענ דוע