Page 20 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
14
המכ
תונויסנ
ידי־לע
םיליכשמה
ינב
ךלהמה
ןשיה
זוחאל
הגהב
.תורפסה
השמ
ןאמדלוג
ךרע תא
ןועובשה
״םאלה״
ךכ־רחאו
תא
ןותעה
ימויה
.״םויה״
ךא
רובידה־תושר
הנתינ
התעמ
תוחוכל
.םישדח
הדסונ
תרבח
,״רבעיחא״
הפעתסהש
־ל12
תודוגא
החתפו
הלועפב
תירבע
.תנגרואמ
איה
הליחתה
תנשב 1913
תאצוהב
,״ןרותה״
ךישמהש
עיפוהל
דע 1925
הנהנשו
ןיב
ראשה
םתכירעמ
לש .י .ד
ץיבוקרב
לשו
ןבואר
.ןיניירב
ןותע
הז
ליעוה
הברהב
רפשל תא
םמעט לש
ונירפוס
תולעהלו
תא תמר
הריציה
.תירבעה
רחאל
תטומת
זכרמה
ידוהיה
היסורב
הכפה
הקירמא
ןיעמ
זכרמ
ריעזב
ןיפנא
תורפסל
.תירבעה
הדסונ
תורדתסהה
,תירבעה
המקוה
תאצוה
לביטש
ועצובו
המכ
םילעפמ
םייתורפס
,םיבושח
לודגהש
םהיניב היה
״ראודה״
.ימויה
רשבמ־תוא
תטיבנל
זכרמ שדח ןאכ היה
םירישה־ץבוק
,״תינונם״
אצוהש
ידי־לע
״רבעיחא״
תנשב 1910
שיגהשו
םהירוכיבמ
לש
ירבח
תצובק
םיררושמ
.השדח ןיב
םיררושמה
וגצויש
ץבוקב
וכזשו
םוסרפל
ךכ־רחא ויה
ןימינב םוחנ
,רניקליס
םירפא .א
יקציסיל
םהרבאו
.ץראווש
תוברב
םימיה המק ןאכ
הרובח
המלש
לש
םיררושמ
םירפוסו
ילעב
.םעט לע הלא
ורכזוהש
הלעמל
ופסונ
ןועמש
,גרובצניג
םייח
םהרבא
,דנאלדירפ
לארשי
,תרפא ללה
,ילבב
ןועמש
,ןיקלה השמ
ןייטשנייפ
ךכ־רחאו
קחצי
גאלשרבליז
םהרבאו
.ןוסלגר
תניחבמ
םאצומ־תוצרא
לש
ונירפוס
םירבעה
יאדווב
קדצש
רקבמה
םהרבא
ןייטשפא
עבקשכ
החיתפב
םירפוס״ל
םירבע
תאצוה(״הקירמאב
,״ריבד״
)ג״ישת
,ולש
תורפסהש
תירבעה
הקירמאב
איה״
הרקיעב
תורפס
לש
.״םירגהמ
םלוא
םתריצי
תיתורפסה
אל
התיה קר
ךשמה רשי
וזל
םיל־רבעמש
.דבלב ןתינ
עיבצהל
לע
םיכרע
םייתורפס
םימייוסמ
ורצונש
לע
תמדא
הקירמא
שישו
םהב ןמ
דחוימה
ונייחל
םיידוהיה
.ןאכ יד
אורקל
תומשב
םהיתוריצי
לש
וניררושמ
ףאו לש המכ
ונירפסממ
ידכ
חכווהל
דע המכ
ועפשוה ןמ
הביבסה
.תינאקירמאה
ךילהת
םתולגתסה
לש
םירפוס הלא
ץראל
השדחה היה הנוש
ירמגל הזמ לש
םירפוסה
םיליכשמה
ומדקש
.םהל
םירפוס הלא אל ויה
םיכירצ
םחלהל
התוא
תמחלמ
הסנרפה אלו
וראשנ
םירז
תוברתל
הקירמא
תורפסלו
.תילגנאה
המכ םהמ
וכנחתנ
ןאכ
םבורו
םלוככ
וגפס
םכותל תא
החור לש
.הקירמא
םושב
,ןפוא ןיא
תונמל תא
ונירפוס
,םירבעה
,אופא
״אטח״ב לש
.תושילת
םא
ואיבה םתא
םיל־רבעמ
לטנ לש
םיכרע
,םידוהי
ירה
ועדי
םגזמל םע
םיכרעה
םישדחה
ואצמש
םלועב
.שדחה
םבור לש
וניררושמ
תעפשה
הקירמא
העבטוה
תכסמב
.םתריצי