Page 21 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

.ב .נ
,רניקליס
טלבתהש
חוככ
יזכרמ
ונתרישב
זוינאקירמאזו־תירבעה
דוע
ינפל
םלועה־תמחלמ
,הנושארה
הארה תא
ךרדה
ויחאל
םיררושמה
ורישב
יפאה
ייחמ
םינאידניאה
לומ״ להא
,״הרומת
עיפוהש
תנשב 1910 .
אשונל
םינאידניאה
וקקזנ
םירישב
םייפא דוע ינש
,םיררושמ
.א .א
יקציסיל
תורודמ״ב
"תוכעוד
לארשיו
תרפא
םימוניו״ב
."םיקתוש ףא
תרישב
םהרבא
ןוסלגר שי
אוצמל
םיביטומ
.םינאידניא
אל קר
םינאידניאה
אלא םג
םישוכה
ושמיש
רמוח
.וניררושמל
יקציסיל
ןל
ילהאב״
"שוכ
הארו
םהב
םישוכב למס
לבסל םעה
.ידוהיה
ףאו
גאלשרבליז
ילבבו
ולפיט
אשונב .הז
םיבורמ
םידדצה
םירחאה לש
ונייח
םיינאקירמאה
וראוהש
הרישב
תירבעה
.תינאקירמאה
תרפא
רביח ריש יפא םשב
,"בהו,
ונכתש איה
תלהב
בהוה
.הינרופילאקב
שי וב
רישב הז
םושמ למס קוח
התוימשגל
לש
הקירמא
האחמו
.הדגנ
גרובצניג
שידקה
םיריש
קרוירינל
רהנלו
.ןוסדוה
ילבב בתכ
תוילידיא
תונידע לע
סיסימ,
,״סדוו
סופיט לש הנקז
תידנאלגנארינ
הרועמש
עקרקב
םלועבו
,ךינתה לעו
.םינומרומה
ותרישב
ביטיה
ןיקלה
ראתל
תויומד
הפק״מ
"לאיור
קרוירינב
סופתלו
תא ףונה
.ינאקירמאה
ןיקלה אוה םג
ומגרתמ לש
ילע ,רפסה
"בשע
טלוול
,ןמטיהו
רתכוהש
סרפ״ב
'יקסבוחינרשט
ימוגרתל
תפומ
םעטמ
תיריע
.ביבא־לת
ןבואר
םעוניבא
,>ןמסורג<
עקתשהש
תנידמב
,לארשי
ךרע הז אל רבכ
היגולותנא
רחבמ,םשב
תריש
,"הקירמא
תפרטצמש
היגולותנאל
תמדוקה
ולש לע
תריש
.הילגנא
ןייטשנייפ
ןכו
םהרבא יבצ
יולה ונתנ
יוטיב
םהירישב
םהייחל
םינאוסה לש
.ךרכה
תרישב
לאירבג
ליירפ
םינמתסמ
הפונ לש
הקירמא
הישיאו
םיעבצב
סומתירבו
.םישדח לע
הרישה
תירוקמה
שי
ףיסוהל
תא
םהימוגרת
לש
וניררושמ
ריפסקשמ
,רניקליס(
,יקציסיל
,תרפא
,ילבב
,ןיקלה
)םעוניבא
תאו
תוסמה
תרוקבהו
ובתכש לע
תורפסה
תילגנאה
.תינאקירמאהו
ולא ןה
תואמגוד
תוטעמ
הברהמ
תעפשהל
הקירמא לע
בטימ
.ונירצוי
תשרפב
תוינאקירמאה
ונתורפסב
וקלחנ
:תועדה שי
םיאורש הב
החירב
תיטנאמור
ןמ
,תואיצמה
הניאש אלא
האצות
.תושילתמ
םלוא
לופיטב
םיאשונב
םיינאקירמא
םינאידניאכ
םישוכו
שי
הברה רתוי
ןמ
,הקיטנאמורה
ירהש
לופיט הז
ןייצמ
ץמאמ
תורעתהל
שרתשהלו
הביבסב
תינאקירמאה
םורתלו
המורת
תיאמצע
.ונתורפסל
תודוה
ץמאמל
,הז
רתכוהש
,החלצהב
הלע
ידיב
ונירפוס
קורפל תא לוע
ותעפשה
לש
וכרמה
יתורפסה
היסורב
עובטלו
תא
םמתוח םה לע
הריציה
תירבעה
.הקירמאב
KABAK.OFF— AMERICAN HEBREW LITERATURE
15