Page 22 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
16
םלוא אל קר
תוכזב
תוינאקירמאה
הדחייתנ
הל
הרישל
תירבעה
הקירמאב
םוקמ לש
דובכ
תכרעמב
הריציה
.תירבעה
םא
תוינאקירמאה
תרשקמ תא
ונירפוס
ץראל וז
התוברתלו
ירה
ההימכה
ןויצל
תוהדזההו
םע
ץראה
הינובו
תודחאמ
םתוא םע
לארשי
.ולוכ ןיא ךל
ררושמ
ןיבמ
תצובק
םיררושמה
ונלש אלש רש תא
תריש ןויצ לע
תמדא
,הקירמא
המכו
,םהמ
ןבוארכ
,םעוניבא
ןועמש
,ןיקלה
םהרבא
ןוסלגר
הנורחאלו
םג
לארשי
,תרפא ףא
ועקתשה .הב לצא
םבור לש
וניררושמ
שגרומ
ןיעמ
תויבטק־וד
סחיב
.ןויצל םה
םירש הל
ןונמה
םיאורו
תא
םמצע ןאכ
.תולגב
הרישה
תירבעה
הקירמאב
איה םג
תילאודיווידניא־תיריל
הבורב
ךרדבו
ללכ
הרמש
םינומא
תרוסמל
ונתריש
תירבעה
.תיסאלקה
םייוצמ
הב םג
םיריש לע
םיאשונ
םיסופיטו
םייכ״נת
,רניקליס(
,גרובצניג
,ילבב
תרפא
)דועו
ירישו
תוגה
הבשחמו
דוחיבג
ןיקלה
.)ןוסלגרו
הזורפה
תירבעה
הקירמאב
,הרחא
,עודיכ
אובל
הברהב ןמ
הרישה
קרו
האמב
תאזה
ובתכנ
םירופיס
םינאמורו
ילעב
.המר בור
ונירפסמ אל
ולכי
קתנל תא
םהירשק
םע
םלועה
ןשיה
זכרמו
םינינעה
םהירופיסב
אוה
יווהה לש
םלוע .הז .י .ד
ץיבוקרב
בתכ
םנמא
רפסמ
םירופיס
םיינאקירמא
לבא
תושפנה
ראיתש ןה
תושולת
עקרקו
ןתחימצ איה
.םיל־רבעמ
ףא
ןוחריה
יתורפסה
ןייוצמה
,״טלקמ״
ךרעש
ליבשב
תאצוה
לביטש
תונשב
1920-21 , היה
אטבמ־ילכ
רתוי
םירפוסל
ןמ
ץוחה
םירפוסלמ
.םיימוקמ
םג
םהירופיסב
לש
םהרבא
רעוש .לו .א
ילאירא ןיא ונא
םיאצומ
הזיחא
םייחב
.םיינאקירמאה
תויומדה
הלעהש
רעוש
ינשב
יכרכ
וירופיס
רוד״
״ךלוה
ןהישרש
םיצוענ
םלועב
,ןשיה
העשב
,ילאיראש
וירופיסש
וצבקנ
רחאל
ותומ
רואל״ב
,״םונוה
טילבה
דוחיב תא
םידדצה
םייוליגהו
םיילילשה
לש
ונייח
םידוהיה
.הקירמאב
.ש .ל
,קנאלב
ץבוקש
וירופיס
ןמ
םייחה
םיינאקירמאה
תלוברעמב״
״םייחה הכז הז אל רבכ
סרפב
,דמל
ראשנ
לכב תאז
ןמאנ
רתוי
ךרדל
ותביתכ
תיתרוסמה
רפוסכ
.היבאריסיבךב
ןושארה
קרפש תא
״לוע״
םלועה
ןשיה
ראיתו
ךרדב
תיטסילאיר
םיסופיט
םיידוהי
םיינאקירמא
היה .ח .א
.דנאלדירפ
״םירופיס״ב
ולש
ביטיה
תולעהל
םיטנמומ
םהייחב לש
,םיתב־ילעב
,םינקסע
,םינבר
םירומ
דועו
ךותמ
הנבה
.תיגולוכיספ
םקיזייא רבע םג אוה
רואיתל
םייחה
םידוהיה
םיפטושה
הקירמאב
ץבוקבו
וירופיס
ןורחאה
םומע״
רכומ
״םיזופת חתינ
הפי
תא
םייפוא לש
םידוהי
ינב
רודה
דמועה
.שדחהו
םידדצ
םינוש לש
םייחה
םיינאקירמאה
וראות
םהירופיסב
לש .ש
,יאטשוק
קשמד .יו
.ינמענ־בוקראט