Page 23 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

KABAKOFF----AMERICAN HEBREW LITERATURE
17
ילוא
הדבועה
ונירפסמש
םירצוי
ליבשב להק
םיארוק
םצמוצמ
ךרעב
הליעוה
דדחל תא
םתייאר־חוכ
םאיבהלו
ידיל
הביתכ
תינפומ רתוי
יפלכ
.םינפ
ךותל ךבס
תויעבה לש
ונייח
םיינחורה
וקימעה
רודחל
דוחיב ינש
םירפסמה
ןועמש
ןיקלה
ןבוארו
.דורנלאוו
רבכ
ונאמורב
ןושארה
לאיחי״
,״ירגהה
בציע
ןיקלה תא
ותומד לש
רגהמ
ריעצ
תוביתנ־שפחמ
שקבמו
הזיחא
םלועב
.שדחה
ןאמורב
דע״
/׳רבשמ
אוהש
קלחה
ןושארה
,היגולירטל
ללוג
ונינפל
ןיקלה
העירי
הבחר לש
.םיסופיט
וירואיתב
לש
םייחה
םיידוהיה
קרוירינב
תונשב
םירשעה
שי
םושמ
ןויסנ
דומעל לע
םתוהמ לש םייח הלא
תוהתלו
לע
.םנכת אל קר
,םיתב־ילעב
אלא
םג
בר־רוסיפורפ
לעב
היגולאידיא
תינאקירמא־תידוהי
םיריעצו
ילעב
תויטנ
תוילאקידאר
םירבוע
.ונינפל
םג
דורנלאוו
ריאה תא
םייחה
םײנאקירמאה־םײדוהיה
םינאמורב
.םירופיסבו
אוה
שיגרה הפי
םהייח־קפודב
לש רוד
םירגהמה
דמעו
לע
םהיתופיאש
לעו
תווקתה
ולתש
םהינבב
.םהירחא
ךותמ
וירופיס לע עקר
תונוכשה
,ליווזנורב
גרובסמאיליוו
שובטאלפו
קרוירינבש
דחא(
יצבקמ
וירופיס אשונ תא םשה ןיב״
תומוח
)״קרוירינ
ונא
םידמל לע
םנויבצ לש
םייחה
םיידוהיה
לעו
.םהינווכ
ןאמורב ולש יכ״ הנפ
,״םוי
ראתמש תא
שפונה־ייח
םיינקירה
ירהב
,ליקסטקה
ונא
םיעמוש דה
םתחנא לש
־ילעב
ןולמה
,םידוהיה
םידמועו
לע
קחרמה
ןיבש
םתסנרפ
םה ןיבו וז לש
םירכאה
םייוגה
םישרשומה
.עקרקב
ןאמור
,רחא
ןיאב״
,״רוד
שיחממ
תא
הידגארטה
וייח־תשרפב
לש
סופיט
םייוסמ לש
םירגהמ
הפוקתב
רחאלש
םלועה־תמחלמ
ריעצ-הנושארה
טלמנש
היסורמ אלו
אצמ
ןכות שדח
ושפנל
.הנקורתנש
תניחבמ
ןכותה
הרוצהו
תחאכ
דורנלאוו
אוה
ונרפסמ
״ינאקירמא״ה
קהבומה
.רתויב םייח
,ץיבומארבא
רפוס
ריעצ
רתוי
ךנחתנש
,הקירמאב
שיגה ונל
ןאמור
ןושאר לע
םייחה
םיידוהיה
תנוכשב
ליווזנורב
םשב לע״
םחלה
.״ודבל
ינש
,םירפסמ
ולפטש
דוחיב
םיאשונב
םיירוטסיה
םה יבצ
רלקס
ןנחויו
.יקסרבט
,רלקס
הנקש ול םש םג
,גרוטמרדכ
ןתנ ונל
ױרופיס־ץבוקב
תשקה״
״ןנעב
הרוש לש
םירופיס
םיירוטסיה
לחה
הפוקתב
תידומלתה
הלכו
,ט״שעבב
םיבבוסש לע
םיריצה לש תולג
.הלואגו
םזכרמב
לש לכ
םירופיסה
הלאה
דמוע
רוביג
,ירוטסיה
שמשמש למס
יפוסיכל
.ורוד
יקסרבט
םסריפ
רפסמ לודג לש
םינאמור
םירופיסו
,םיירוטסיה
םהבש
חותינה
יגולוכיספה
אוה
.רקיע
לאירוא
,הטסוקא
,י״שר
,םעה־דחא
הלותבה
רימדולמ
דועו
םה
םידחא
יאשונמ
.וינאמור
ורפס
,ןורחאה
הפיא״ ץרא
,״?טררא אוה
ןאמור
ייחמ
יכדרמ
לאונמע .חונ