Page 24 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
18
הדשב
תמכח
לארשי
עדמהו
םיירבעה
ושענ
דע האמ וז
תולחתה
תועונצ
.דבלב
םימכח
ןימינבכ
,דלוזס .ח .י
,טוהוק .א .ח
,גרבנזור
דלונרא
ךילרהא
םירחאו
ומרת לכ דחא תא
םתמורת
.םעוצקמל
םלוא
םימרוג
,םינוש
םיבושחהש
םהבש םה
םזוכיר לש
בטימ
וניתוחוכ
םייעדמה
־תוצראב
תירבה
םחותיפו
לש
תודסומה
םירבעה
םיהובגה
,םינושה
ורשפיא
םיגשיה
םילודג
חטשב
.עדמה
םתלועפ
לש יול
,גרובצניג
םייח
,ץיבונרשט
דוד
,קראמיונ
יבצ
,רטלאמ
לארשי
,ןוזדוד
לאכימ
,רגיה
לאומש .י
דועוןיגײפ
ןיבמ
םירטפנה
הדיעמ לע
הקלח לש
ןושלה
תירבעה
המודיקב
לש
־תמכח
לארשי
.הקירמאב
תועוצקמבו
םיבורמ
ואצמנ
.םיכישממ
רקחמב
תורפסה
,תינברה
,לשמל שי
ןייצל תא
םהיתומורת
לש
לואש
,ןאמרביל
רזעילא
הירא
,ןייטשלקניפ
ןועמש
,שוברדפ
לאומש .ק
יקסרימ
םהרבאו
.סייוו
ןועמש
ןייטשנרב
םולשו
לגיפש
ורישעה
םהיתוריקחב
תא
עוצקמה לש
תריש
.םיניבה־ימי
ריאמ
ןמסכו
םסריפ
תויפארגונומ
תובושח
תודלותל
.ונתורפס
הדשב
הירוטסיהה
ןתנ ונל
סחנפ
ןיגרוח
םירקחמ״
תודלותל
תיב ״ינש .או .ש
ןיקלה בתכ
םירמאמ
.םינוש
המורת
תדחוימ
תורפסל
ןויעה
ונלש אוה
רפסה
הבשחמ״
״תמאו
.מל .ח
השמ(ישימע
,שלזיימ
וכרוע
לש
.)״ראודה״
םירקחמ
ך״נתב
םסריפ
ןבואר
םידרוג
תודלותבו
ידוהי
השמ-הקירמא
.סיווייד
ןיבמ
םירפוסה
םירקוחהו
,םיל־רבעמ
וכישמהש
הלועפב
םיפנע־תבר
הקירמאב
אוה
ןועמש
,ץיבודיבאר
ךרעש ןאכ תא
ךרכה
יעיבשה לש
ץבוקה
״הדוצמ״
םםריפו
םירקחמ
םינוש ףאו
םירמאמ
תולאשב
ץראה
.תוצופתהו
ףסונ
,תוסמל
בתכ
ןרהא
ןילטייצ
,םיריש
תוילמסהש
חורו
הלבקה
תומעופ
.םהב
הדשב
הסמה
הדחייתנ
הל
תרוקבל
תיתורפסה
םוקמ
.בושח
םחנמ
בולוביר
הנק תא
ומלוע אל קר
ךרועכ
״ראודה״
רפס״ו
הנשה
ידוהיל
,״הקירמא
אלא םג
םרבחמכ
לש
השימח
ירפס
.תרוקב
ורפס
ןורחאה
םלועמ״
״םלועל
עיפוה
הנשה־םױל
ןושארה
.ותומל
ןויצל
דחוימ
הייואר
היגולותנא״ה
לש
הרישה
תירבעה
,״הקירמאב
האציש
ותכירעב
תחתופשו
חתפ
ףנעל .הז .י .י
להאוו
ןד
תורפסב
תיאפוריאה
תירבעהו
תחאכ
ורפסב
יתשב״
,״תויושר
העשב
םהרבאש
ןייטשפא שיגה ונל המכ
ירפס
הכרעה לע
,ונירפוס
ןורחאהש
םהבש אוה
רפסה
ךרעה־בר
םירפוס״
םירבע
״,הקירמאב
עיפוהש
ךומס
.ותומל
היעשי
,ץיבוניבר
הנפש םג
עוצקמל
,רופיסה
ןתנ ונל ינש
ירפס
תרוקב םהב
ריבסה תא
ותשיג
תיטסינאמוהה
תורפסל
תירבעה
.הירצוילו
רומאכ
,הלעמל
ובתכ
םבור
לש
וניררושמ
םירבעה
הקירמאב
תוסמ
תויתרקב
ןיבו הלא
ואיצוהש