Page 25 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

KABAKOFF — AMERICAN HEBREW LITERATURE
19
םירפס
םידחוימ
עוצקמב
הז םה .ש
,גרובצביג
,גאלשרבליז
ןיקלה
.או
.ןוסלגר
םירמאמ לע
םירפוס
תוברת־ינינעו
םינוש ןכו לע
הרותה־םלוע
חרזמב
הפוריא ןתנ ונל
עשוהי
יסבוא
ורפסב
םירמאמ״
.״תומישרו
רפוסה
קיתווה
.מ .ז
ןיזייר
ריאה
ויתוסמב
לע
םייחה
םיידוהיה
הקירמאב
תא
תעונת
המרופירה
תאו
תודלות
העונתה
תורפסהו
.תירבעה
לאינד
,יקסרפ םגש
אוה
יצולחמ
תורפסה
תירבעה
תינרדומה
,הקירמאב
ץביק תא
וינוטילפ
לע
םיגחה
םידעומהו
םסריפו
תא
רפסה
ירבע״
,״יכנא
ליכמש
םירמאמ
לע
ןושלה
תוברתהו
.תירבעה
יבצ
ןייטשפראש
הברה
םסרפל לע
תודלות
ךוניחה לעו
היגוגדפה
.יו .ז
גרבשירפ
איצוה
ץבוק
םירמאמ
תולאשב
ךוניח
.תוברתו
תודובע
תובושח
הדשב
היפרגוילביבה
רקחו
תורפסה
וקינעה
ונל
קחצי
דניקביר
.או .ר
.יכאלמ
םיאסמ
םיבושח
ןיבמ הלא
םניאש
ונתא ויה יבצ
,קורדנזיד
בתכש לע
םיאשונ
;םיינויע
ןסינ
,בורוט
רביחש
םירפס
תועוצקמב
היגולוכיספה
;ךוניחהו
םייח
,ץיבונרשט
איצוהש תא
ויתונורכז
קסעו
ףא
;הקיטסיצילבופב
.שו .ב
,ןומיסקמ השמ
יולה
םהרבאו
גרבדלוג
ולפיטש
םידדצב
םינוש לש
ונתורפס
ונייחו
.םייתוברתה
םשל
תמלשה
הנומתה לש
הריציה
תירבעה
הקירמאב
שי
דומעל
דוחיב לע
הדיקפת
יזכרמה לש
תונותעה
.תירבעה
םע לכ
םהיתונורסח
ורמש
םינותעה
םירבעה
הפוקתב
הנושארה
לע
תלחגה
תירבעה
הפוקתבו
,השדחה הבש
וארינ
הב
םירופיש
,היילעו
ושמיש
אטבמ־ילכ
תרובחל
םירפוסה
םיינרדומה
הזכרתנש
.םביבסמ
ודוסיי
לש
״ןרותה״
( 1913 )
־רחאו
ךכ לש
תנשמ(״ראודה״
1921 ) ונתנ
הפיחד
הקזח
המודיקל
לש
תורפסה
תירבעה
.הקירמאב
םמויק לש
ןוחריה
״ןורצב״
םינועברהו
״תױפלת״
יליבש״ו
״ךוניחה
שמשמ םג אוה םרוג
בושח
םלועב
.ונתורפס
תא
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
לבויב
םינשה
ןורחאה
רשפא
תוארל
ןויסנכ זעונ
תווטל
האלה תא טוח
הריציה
תירבעה לע ףא
.הביבסה
ךשמב
הפוקת וז
וניכז
תורפס־ייוליגל
,םירישע
םיפרטצמש
תכסמל
הריציה
תיללכה לש רוד
היחתה
.ונלש
התמורת לש
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תללוכ
תודוסי
םיכרעו
םידחוימש
הביבסל
השדחה
םלועלו
.שדחה
,םלוא
,רומאכ
הריציה־תוחוכ
ואיבהש ונל תא
לוביה הזה ואב
.םיל־רבעמ
םויכ
ינפלכ לבוי
םינש ונא
םידמוע
ינפב
ךרוצ
תרובגתב
לש
,תוחוכ
וכישמיש וקב
הריציה
תירבעה
.הקירמאב
םלוא
הדיתע
לש
הריציה
תירבעה
ץראב וז אהי
יולת
הדימב
הבורמ
םדודיעב
לש לכ
םימרוגה
םיימואלה
.ונלש