Page 75 - Jewish Book Annual Volume 13

Basic HTML Version

67
DIENSTAG — MAIMONIDES BIBLIOGRAPHY
רו ואעידדלבשח
יכ יגמ
רמו אהי ה*רז *
יב ץא
*הגו מתי ל
יכ ץא
י י תמ תמי
־
תידמעמ wb
ש ימזד ז היל לבא רמא ןיאש
קר^התהל
ותגשהב
עידינו
ייכרד
י־*תו ר
ימב ש
0
ונ־*
ירמאב
ינעידוה אג תא ^ ד וגי בי
}>1
יגל הזג
קוספה
תיליעפהש םחה
יואדש
ועדויש
השעיו םהנ םה דסח
טפשמי
הקייגה
!ךיסיהי
ץנע רזוא ךירגז ראומ איהו
ודמא
דראב דשא איה בטיק
הריתה אלו
תבשחמכ
םיסדיהה
ו בשחש
ותחגשהש עתי
התלכ לגשא לגלג חרדי
ץדאהשי
המי הבש בלעג ביע י תא
ךיראה יניא קר ימכ
ראבש
רמ
ותחגשהש ג ןכ
וחאב יפכ תמ •הש ימכ
^ •pi o
יגל לע די ןיר» לכ
דבכחה י□ יל
חי גשהש
םימשב יפכ המ םהש איהג
ירמא יכ יבא י השוע דסח
טפשמ
הקרנה ךראב
רחאו ןכ
ם^ישה ץיגעה רמאי יכ הלאב
יתנזפח םאנ י רמאי
רסחב
טפשמב
זיקד!ו
י תממ םאנ י ר רמול
יתניזבש אנזיש םכמ רסח
טפשמ
הקדת
יחאב ימכ
ו גיצנש
העיכזו
רשא p
שלשב
הרשע תירמ יכ
תנווכה
תימדהל םהב
ךלגשי לע םכרד כא
חרבי היב
קיספה א*ו
ידואב
תי מלשש ראה
0
רשא וב
ללהתי
תמאב איה
עיגהל לא
ךד*□rv
תגשה םשה יפכ
תלוכיה
תעדלו
ותזגגשה
ייאירבב
ואיןסהב םתיא
גגיהנהו
איה
תבללי
ירחא
הגשהה איהה
□יכרדב
ץיכתיש םהב רימת
תישעל דסח
טפשמו
ה!לד*ו
תימדהל
תולועפב
י מ*םשה
יגראבש
םימעפ היב
רמאמה יהי המ
יתיארש
ומישל הזב
דמאמה הממ
בושחאש איהש
ליעומ רממ
ן>נזזיכל ךב יגאו תיקמ ךילע
םעש
ת+לכתשהה
ביטה
גישת לכ
ם־גייגעה
י זללכש
1
וג העג איהו יבכיי לכו
}*רשי
םירבח המל רעיש נל
8
ו
הנ חקפת
יגיאוסידויעינר;
םישרח
הגחתפה םעה
יכלדיה
ךשחב ואד רוא
יבשזילזרו
ץראב
זחמלז
דוא הגג
םהילע
הו
דםסה
ם^שג
םלו ע&י ב
הוו ןישל מהעיתק
יתמלשה
תקתעה
רמאמה
דבכנה היה שדחכ תבט הנש
תעכ״יא
הדוהי
תלהתן ו בתמ p ?
0
ינא מש
tfnp
*)
עשתוםיפ
ת*מ
םיששי
שמחו
תאירבל
רשאייחל*»ל
ינדוע רק הגה אוה
ינריעי
ונעישויו
בורג
וימחר
וידסחו
םיברה םישיו
ו נקלח
יגיבמב
יירתס
יעדויו
תודוס
יגיתודות
ונגתיו
ללכב
האובנה
תדעיימה לע ידי
תיב די& בקעי
וגרזד
זיכר־דש
fa
ויניבג
יכלהו ימע םיבר
ירמאו וכל
הלענו לא דה י
הכלע
ייתוחרואב
יב זייכזמ ןוימו מ ת הדות
׳יברו י
י^שירימ
רמאנ ו
תיב כןעי יכל
י ד ו א ב ח ב ל נ י
A facsimile of a page of the first printed edition of Maimonides’
Guide to the Perplexed
, printed
in Rome before 1480, containing the colophon of the translator, Samuel ben Yehudah ben Tibbon,
whose work was completed Tebet, 4965 (1205). Courtesy of The New York Public Library.