Page 122 - Jewish Book Annual Volume 14

Basic HTML Version

JEWISH BOOK ANNUAL
112
The first two parts of this history which originally appeared in English.
From the beginning until the Talmudic period.
ת ו ג ש ה
ל ע ב ר
ה י ד ע ס
, ן ו א ג
תאמ ׳ר
רשבמ ןב יסנ
יולה שיא
.דאדגב
אצי
רואל ףוגב
יברעה
ףוריצב
אובמ
םוגרתו
תורעהו
ידי־לע השמ
.רקוצ
,קרוי־וינ
.ו״טשת
ת ו א ל ק ח ה
. ה ת ו מ ד ק ת ה ו
תאצוה
,ןיעידומה־תכשל
תלשממ
־תוצרא
תירבה לש
.הקירמא
,ןוטגנישאוו
1954 . 34 מע׳.
לע
תואלקחה
תירבה־תוצראב
תיוולב
תונומת־תוהול
םע
טסכט
.ירבע
Agriculture and its progress. Washington, D. C., United States Office of Informa-
tion, 1954. 34 p.
ת ו ד ה י
ה ק י ר מ א
ר ו א ל
, ה י ר ו ט ס י ה ה
תאמ
ריאמ
.ןאמסכאוו
תאצוה
תצעומ
םינברה
.וגאקישב
24 מע׳.
הריקס לע
התוחתפתה
לש
תודהי
הקירמא
לעו
הייוכיס
.דיתעב
W a xm a n , M e y e r .
American Judaism in the light of history. Chicago,
1955. 24
p.
A survey on the development of American Judaism and its future prospects.
ת ו ד ה י
, ת י ר ב ה ־ ת ו צ ר א
תאמ
לאלצב
.ןאמרש
םגרת
תיריאמ
רדנסכלא
.רונמ םע
תורעה
.היפארגוילביבו
,ביבא־לת
.ו״טשת
312
.׳מע
תודלות
םידוהיה
הקירמאב
רואיתו
םהייח
.םייתרבחה
S
herman
, B
ezalel
.
American Jewry. Tel Aviv, 1955. 312 p.
A translation of the Yiddish work,
Jews and Other Ethnic Groups in the
United States.
ט ו ק ל י
, ה ר ו מ
תאמ
הרומה
ןמחנ
הירא
.ינוליש
,םילשורי
.ד״ישת
96
.׳מע
ויבתכ
,עדמב
,ךוניח
,תורפס
,הירוטסיה
,תונורכז
םימגתפ
.םילשמו
רבחמה
היה
ךנחמ עודי
.קרוי־וינב
א ו ב מ
, ד ו מ ל ת ה
תאמ ברה
לארשי
.תרופ
קלח ישש
תכסמל
.ןילוח ־וינ
,קרוי
.ו״טשת
382
.׳מע
ןכות
םוכיסו
לש
תויגוס
,דומלתה
אלקשה
אירטו
תנקסמו
תוכלהה
ןושלב
הטושפ
הלקו
תנבומו
לכל
.ארוק
לכ
תוכלהה
תוראבתמ
תליחתמ
ןהיתודוסי
דעו
ףוס ימי
,םיארובסה
הברהו
ןהמ דע
תנקסמ
ךורעךחלושה
־יאשונו
.וילכ
ב י ב ס מ
ת ו ר ו א ל
, ם י ל ל צ ו
תאמ .מ .מ
.בורמות
,קרוי־ויג
.ו״טשת
152 מע׳.
ויתונורכז
לש
רבחמה
ימימ
ותודלי
אטילב
וימשרו
ותביבסמ
תיחכונה
.ןוטסובב
ר פ ס
י ר ב ד
ם י מ י ה
יכלמל
תפרצ
יכלמו
תיב
ןמוטוא
,רגותה קלח ׳ג תאמ
.ףסוי
.ןהכה
ףיסוה
אובמ
:תורעהו
ר״ד דוד .א
.סורג
תאצוה
דסומ״
״קילאיב
,םילשוריב
.ז״טשת
רבחמה
אוה לעב
קמע״
.״אכבה
ןכות
:רפסה
רואית
הפוקת
הרצק
תודלותב
הפוריא
םינשב
1562-1556
.