Page 132 - Jewish Book Annual Volume 14

Basic HTML Version

ןיא״ םעד
ןשיראטסיה
ןאמאר
טרעוו
טרעדלישעג
סאד
ןבעל ןופ יד
עטשרע
עשידיי
,תוחפשמ
סאוו
ןענייז
ןעמוקעג
ןייק
עקירעמאךופצ
טימ ײרד
טרעדנוה
ראי
.״קירוצ
A
p t e r
, S
h
.
In a new world; historical novel. New York, Cyco, 1956. 451
p .
Novel about the first Jews who settled in North America three hundred
years ago.
, ם י ו ב ל ע פ א
. ה כ ל מ
ע י י נ
ן ו א
ע ט ל א
ם י י ה
־ י י צ ר ע ר (
ל
ע ג נ ו
ן
ן ו א
. > ר ע ד ל י ב
,אריענאשז־עד־איר
1955 . 125 .׳ז
רעשירארעטיל
טויבעד
ןופ א
רעגנוי
ןירעביירש סאוו
טאה זיב
טציא
־ראפ
טכעלטנפע
ןעלקיטרא
ףיוא
עשיגאגאדעפ
סעמעט
ןיא
ענעדיישראפ
־טייצ
.ןטפירש יד
ןעגנולייצרעד
ןרעדליש סאה
עשידיי
עשיטנארגימע
ןבעל ןיא
,ליזארב
ןוא ךיוא סאד
לטעטש ןופ
.עפארייא־חרזימ
, ן ר א ק ד ל א ג
. ש י ט א מ א ר ג י פ ע
,לאערטנאמ
ןבעגעגסיורא
ןופ א
עפורג
,טניירפ
1954 . 74 .׳ז
.ןעמארגיפע
ןא מ ט וג
, ) ר ע מ י ר ק (
. ע ד ל א ג
ר ע ט נ ו א
י ד
ע י ו ל ב
א ר ג ע *נ
ט י נ ע ר ה י מ ל ע ן
. ) ת י ד ו ה י (
ןאמאר ןיא
ייווצ
.דנעב
,סערייא־סאנעוב
1954 .
ןאמאר ןופ
ןשידיי
ןבעל ןיא
.עניטנעגרא
, ע ד א ר ג
.ם י יח
ר ע ד
ס ע מ א מ
. ם י ת ב ש
,אגאקיש .ל .מ
,ןייטש 1955 .
473 .׳ז
עשיפארגאיבאטיוא
ןעגנולייצרער
סאוו
ןעמענ
םורא םער
סרבחמ טנגוי
ןיא
,ענליוו
ענייז
ןעגנורעדנאוו
רעביא
דנאלסור־טעוואס
תעב רעד
המחלמ
ןוא
רעקקירוצ
ןיא דער
רעבורח
םייה ךאנ רעד
רעשיצאנ
.הלפמ
G
r a a d e
, C
h a im
.
My mother’s Sabbaths. Chicago, L. M. Stein, 1955. 473 p.
Autobiographical novel describing the author’s youth in Vilna, his wander-
ings and sufferings as a refugee in Soviet Russia during the last war and the
return to his devastated home after the end of the war.
, ס א ר ג
. י ל ת פ נ
ך ע ל ה ש ע מ
ן ו א
. ם י ל ש מ
ןעגנונעכייצ
ןופ םייח
.סארג
,קראי־וינ
1955 . 463 .׳ז
ךעלהשעמ
סאוו
רעד
רבחמ טאה
טלמאזעג
ןופ
עבעלטפירש
ןוא
עבעלדנימ
םירוקמ
ןיא
עפארייא
ןוא
.עקירעמא
ןעוועג
טכעלטנפעראפ
רעירפ
ןיא
פ א ר ו ו ע ר ט ס ןוא
ערעדנא
עשידאירעפ
.סעבאגסיוא
, ן א מ ס א ד נ
.הש מ
י ד
י ו ד י ו ו
ן ו פ א
ר ע נ א י צ ו ל א ו ו ע ר
פ(
א ל י ט י ש ע ר ר א מ א .)ן
,ביבא־לת
גאלראפ
עלעדנעמ
רכומ
,םירפס
1955 .
286 .'ז
עטכישעג
ןופ ןא
גנושיוטנא
ןיא רעד
רעשיטסינומאק
.עיגאלאעדיא
G
r o s s m a n
, M
o y s h e
.
The confession of a revolutionary. Tel Aviv, Farlag Mendele
1955. 286 p.
A political novel of disillusionment with communist ideology.
1 2 2
JEWI SH BOOK ANNUAL