Page 133 - Jewish Book Annual Volume 14

Basic HTML Version

ABRAMOWICZ ----AMERICAN YIDDISH BOOKS
123
, ג ר ע ב נ י ר ג
. ל ר ע ב
ס א ד
ע נ ע ד ל א ג
: ע ל ע ג י י פ
. ע ל ע ו ו א נ
,סערייא־סאנעוב
גאלראפ
,םירבח 1955 . 175 .׳ז
סאד
ןבעל ןופ
עשידיי
ןעטנארגימע
ןיא
.עקירעמא־םורד
, ר ע ג א ה
. ך ו ר ב
ת ו כ ל מ
. ת ו ד י ס ח
,סערייא־סאנעוב
־לארטנעצ
רנאבראפ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1955 . 283 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןשידיסח
.ןבעל
,ץ י י ו ו
. ם ה ר ב א
ר ע ד
ר ע נ ע ט ל א ה א ב
. ד י י
,זיראפ
רעטעברא
,םייח 1954 . 191 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןשידיי
ןבעל ןיא
ןליופ ןוא
.ךיירקנארפ
יד
עטשרע
עלעוואנ
זיא
ןגעוו
ןבעל ןופ ןדיי ןיא רעד
.הפוקת־יצאנ
, ר ע נ ט י ז
. ה מ ל ש
ר ע ד
. ל ג נ א ר ע ג
,אעדיוועטנאמ
רעשידיי
רעביירש
ןוא
ןײראפךטסילאנרושז
ןיא
,ייווגורוא
1955 . 201 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןשידיי
ןבעל ןיא
.ייווגורוא
רעשירארעטיל
.טויבעד
, ק נ ו ר ט
.י .י י ד
ט ל ע ו ו
ז י א
ל ו פ
ט י מ
. ם י ס נ
ר ע ד א
ה ש ע מ
מ ג י מ ל
. ם י ח א
רעכעלמיטסקלאפ
ןאמאר
טיול
לקנא
רערעל
הנוכמה
ןרעטשנעגראמ
ןופ רעד
טאטש
.שזדאל
,סערייא־סאנעוב
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1955 . 333 .׳ז
ןאמאר
םאוו
זיא
טיובעג
ףיוא יד
ןוויטאמ
ןופ א
רעשידיסח
־סקלאפ
.עלהשעמ
T
r u n k
,
J. J. The world is full of miracles, or the story of three brothers . . . Buenos
Aires, Central Association of Polish Jews in Argentina, 1955. 333 p.
Humorous novel based on the motifs of a hassidic folk tale.
,ינמ עש ט
. ך ל מ
: ע ט ל צ ר א ו ו ע ג ס י ו א
. ג נ ו ל י י צ ר ע ד
ע פ­
ל י ע ט א .ן ע ס י .י
,סערייא־סאנעוב
1956 . 240 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןבעל ןופ רעד
תיראש
הטילפה
ןיא
דנאלשטייד
ךאנ
רעד
,גנואיירפאב
ןוא
ןעייסע ףיוא
עשירארעטיל
ןוא
ערעדנא
.סעמעט
. ר ע ו ו א פ ־ ר ע ו ו א כ
ן מ ל ז
ד ע ר
: ר ע ט ס ו ש
ן ע ל ט י פ א ק
ן ג ע ו ו
ע נ י י ז
ק י צ כ ע ז
י א ר
ן ב ע ל
ן י א
. ע ק י ר ע מ א
,סעלעגנא־סאל
רעוואכ
רעוואפ
,טעטימאק־ךוב
1955 . 246 .׳ז
ןראומעמ
ןגעוו
א
ןבעל ןופ א
ןשידיי
טנארגימע
ןיא
.עקירעמא
, ן י צ פ י ל
ם ע ס
ל ק נ א (
. ) ם ע ס
א
ט ר א ו ו
ר א פ
א
: ט ר א ו ו
, ן ע מ ז י ר א פ א
, ן ע מ א ר ג י פ ע
ר ע ד י ל
ן ו א
־ ש י ט ס י ר א מ ו ה
ע ש י ר י ט א ס
. ן ז ר ע פ
ןבעגעגסיורא
ןופ
ןשידיא
ןייאראפ־רעביירש
םייב
.ףוקיא
,קראירינ
גאלראפ
,אכמא 1955 . 175 .׳ז
, ס י ל ע
.ן ימ י נב
י י ב
ע נ ע ד י ש ר א פ
: ןש יט
. ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד
,קראירינ
1955 . 92 .״ז
רעטייווצ
ךוב ןופ
.רבחמ רעד
רעטשרע
זיא
סיורא ןיא
,טראגטוטש
1948 ,
א. .ט
ן י א
א ז א ו ו ע ל .ט