Page 134 - Jewish Book Annual Volume 14

Basic HTML Version

JEWI SH BOOK ANNUAL
1 2 4
, ו ו א ל ר ע פ
. ק ח צ י
. א י ל ע ב ע ש ז ד
,סערייא־סאנעוב
,ךובדיי
1955 .
382 .׳ז
ןאמאר
ןופ
ןשידיי
ןבעל ןיא
לארשי
ךאנ רעד
.המחלמ־טייקיגנעהפאמוא
P
e r l o v
, I
t s k h o k
.
Djebelia. Buenos Aires, Idbuk, 1955. 382 p.
Novel of life in Israel after the War of Independence.
, ך א ל מ ־ ר ע ל ד י פ
. י ט א ל
ע ל י ט ש
: ט י ר ט
ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ד
ן ו א
. ן ש ז א ט ר א פ ע ר
,סעלעגנא־סאל
,.פילאק
1955 . 160 .׳ז
רעטשרע
ךוב ןופ רעד
ןירעביירש
סאוו
טאה זיב
טציא
טכעלטנפעראפ
עריא
עשירארעטיל
ןטעברא
ןיא
ענעדיישראפ
עשידאירעפ
.סעבאגסיוא
, ן א מ ד י ר פ
. ל ק נ א י
י ו ז א
ט א ה
ט ג א ז ע ג
: ק א ש ז ־ ל ק נ א י
.סעקסעראמוה
,זיראפ
,יינספיוא
1956 . 158 .׳ז
, ר ע מ ע ר ק
. ה ק ב ר
ן י א
ל ג י פ ש
ן ו פ
: ן ב ע ל
־ ן ע מ ז י ר א פ א
, ן ע ג נ ו ל י י צ ר ע ר ־ ך ע ל ט ר ע ו ו כ י י ל ג
ן ו א א
ע מ א ר ר
ן י א
ד ר י י
. ן ט ק א
,סערייא־סאנעוב
1955 . 111 .׳ז
, ד ל ע פ נ ע ז א ר
.ה נ וי
ע נ ע ב י ל ק ע ג
. ק ר ע ו ו
טלעטשעגנעמאזוצ
ןופ
.ערארג
רעשיטירק־שיפארגאיב
ריפניירא
ןופ .ש
.רעגינ
,קראירינ
,אקיצ
1955 . 328 .׳ז
ע נ ע ב י ל ק ע ג
ק ר ע ו ו
ןופ
רבחמ
ןענייז
סיורא ןיא 8
רערנעב
ןיא
סניקצעלק
,גאלראפ
1929 . ןיא
ןקיטציא
דנאב
טמוק
ןיירא א לייט ןופ יד
,ןעגנולייצרעד
ןוא
ןטנעמגארפ
ןופ םעד
ןשיפארגאיב
ןאמאר
א י י נ ע ר
א ל י י .ן
, ן י ק ס א ר
. ל ו א ש ןא
ר ע ט כ א ר ט ע ג ס י ו א
: ת מ א
א
■ י ט ס י מ
ר ע ש ר א מ א .ן
,קראירינ
םיחאה
,רעגניזלוש
1956 . 281 .׳ז
רעד
,רבחמ א
רעטנאקאב
,דעלאמ
טאה זיב
טציא
ןבעגעגסיורא
א עייר
.ןעמאבלא־רעדליב
ע ב ע ר
יוד י ול
ע
, ן א ל פ א ק (
. ) . ל
ט ק ע פ ס ע ר
ר א פ
י ד
־ י י א
: ע ש י ר
ע כ ע ל ר ע ד נ ו א ו ו
ס ע ט כ י ש ע ג
ן ו פ א
־ ר ע ד נ ו א ו ו
ך ע ל
ק ל א פ
ט י מ
ר א מ ו ה
ן ו א
. ע ר י ט א ס
,עיפלעדאליפ
1955 .
99 .׳ז
,ס ק א ו ו נ י יט ש
. ס ח נ פ
ן ד י י
ם ו צ
. ן ע ק נ ע ד ע ג
,סערייא־סאנעוב
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1955 . 333 .׳ז
ןעגנורעדליש
ןופ
ענעדיישראפ
ןפיט
עקידלטעטשניילק
ןדיי ןופ
ןקילאמא
.ןליופ
יד
ןעייסע
ןענייז
רעירפ
ןעוועג
טקורדעג
ןיא רעד י י ד י ש ע ר
צ י י ט ו נ ,ג
.סערייא־סאנעוב
, ר ע ל ג י ר ט ש
. י כ ד ר מ
ט מ ע ר א ע ג
ן ט י מ
: ט נ י ו ו
־ א ט ס י ה
ר ע ש י ר
ן א מ א ר
ן ו פ
ן ש י ד י י
ן ב ע ל
ן י א
. ן ל י ו פ
־סאנעוב
,סערייא
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
,עניטנעגרא
1955 . 2
.רעדנעב