Page 135 - Jewish Book Annual Volume 14

Basic HTML Version

ABRAMOWICZ ---- AMERICAN YIDDISH BOOKS
125
א
ןאמאר
ןפיוא ןאפ ןופ יד
עלאיצאם
ןטקילפנאק
ןיא
ןשידײ־קילאמא
■[בעל
S
t r i g l e r
, M
o r d e c a i
.
Embraced with the wind: an historical novel. Buenos
Aires, Central Association of Polish Jews in Argentina, 1955. 2 v.
The central psychological problem is the drama of individuals who are
in conflict with the traditional way of life of the Jewish community in 18th
century Poland.
ם ולש
. ם כ י ל ע
ע ט ל י י ו ו ע ג ס י ו א
. ק ר ע ו ו
׳בב 5 ןוא 6:
־ נ א ל ב
ע ק י ד נ ע ש ז ד
. ן ר ע ט ש
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1955 . 290 .״ז
,ן י ו וע לש
ס א ד
ה ו י ז
ן י א
ד ע ר
: ס א ג ־ ן ל א פ א ט
. ן א מ א ר
,זיראפ
,יינספיוא
1955 . 269 ז,.
רעטשרע
לייט ןופ רעד
עיגאלירט
ר ע ד י ר ב
כ יי ק י .ן
טרעדליש
סאד
ןבעל ןופ א
רעשיריי
החפשמ ןיא
ןליופ
ןשיווצ
עדייב
.תומחלמ־טלעוו
----------
.
ן פ י ו א
ר ע ז י ר א פ
: ק ו ר ב
ר
. ן א מ א
,עשראוו
שידיי
,ךוב
1955 . 194 ז,.
רעטייווצ
לייט ןופ רעד
רעבלעז
.עיגאלירט
יד
גנולדנאה
טליפש ךיז
פא ןיא
זיראפ תעב ןוא ךאנ רעד
רעשטייד
.עיצאפוקא
,ל ג יפש
.וה יעש י
ט נ י ו ו
ן ו א
ן ל ע צ ר א ו ו
. ) ן ל ע ו ו א נ (
,קראי־וינ
רעכעלטלעוולא
רעשידיי
סערגנאק־רוטלוק
טקינייאראפ(
טימ
,)אקיצ 1955 .
281 .׳ז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןבעל־אטעג
ןיא
ןליופ תעב רעד
.עיצאפוקא־יצאנ
S
p i e g e l
, I
s a i a h
.
Wind and roots. New York, Congress for Jewish Culture (in
cooperation with CYCO), 1955. 281 p.
Short stories of Jewish life in the ghetto during the Nazi rule.
עיועאפ
p o e t r y
. ב י י ל ק פ א
עכעלרעי
עיגאלאטנא
ןופ
רעדיל
ןיא
ענעדיישראפ
ןטפירשטייצ
ךשמב םעד
םענעגנאגראפ
ראי
( 1955 .)
טלעטשעגנעמאזוצ
ןוא
ןבעגעגסיורא
ןופ
שירעב
.ןייטשנייוו
,קראי־וינ
1956 .
טפעה 2.
Opklayb (Selection). Annual anthology of poems from various periodicals during
the past year: number 2. Edited by Berish Weinstein. New York, 1956.
,ע ז מ א ב
.ם ו ח נ
ק י ב י י א
ן ע י ל ב
ט ע ו ו
ר ע ד
. ם י ו ר ט
־ריפניירא
.טראוו
.קיווייל
נ וי
,קראי
1955 . 102 .׳ז
רעדיל
סאוו
ןענייז
ןבעגעגסיורא
ןראוועג
ןכאנ
טיוט ןופ םעד
קיטייצירפ
םענעבראטשראפ
.רעטכיד
, י ק ס ד א ר ב
. ב ק ע י
ן י י מ
ן י י מ - ד י ל
: ה ל י פ ת
ר ע ד י ל
ן ו א
. ן ע מ ע א פ
ןיא
יירד
:ןלייט ףא
סטאג
ר ע ט ע ל ב - .ד ר ע
ןיא
ר ע ד - .ד ל א ו ו
געוו וצ
.טאג
,עגאקיש .ל .מ
,ןייטש 1955 . 140 .׳ז