Page 136 - Jewish Book Annual Volume 14

Basic HTML Version

, ב י ל ט א ג
.י ר ד י י
. ס ע מ ע א פ
,לאערטנאמ
.נ .י
בילטאג
־ךוב
טעטימאק
ןוא טימ רעד
ףליהטימ
ןופ
רעדאנאק
ןשידיי
,סערגנאק
1955 . 202 .׳ז
סעמעאפ
ןגעוו
ראדאעט
,לצרעה
ףסוי
םייח
רענערב
ןוא
אצנע
.ינערעס
, ן י יט ש ד נא מ י י ד
ן ע ג נ א ז
ן ו פ
ן י י מ
. ד ל ע פ
־ ר ע ד י ל
ג נ ו ל מ א ז
9 5 5 - 1 9 0 8
1.
,אגנאהאט
,עינראפילאק
עשירארעטיל
,ןטפעה
1955 . 80 .׳ץ
, ר ע ל ע ה
.ם ע נ י ב
ר ע ד
ג ע ו ו
ף י ו א
: ע ש ר א ו ו
פ א ע מ .ע
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1955 . 122 .׳ז
׳ ף ל א װ
. ר ע ז י י ל
. ר ע ד י ל
טלמאזעג
ןופ .ל
.ןאר
ןבילקעגפא
ןוא
טריגאדער
ןופ .ה
.קיווייל
,קראירינ
רעכעלטלעוולא
רעשידיי
־רוטלוק
סערגנאק
טקינייאראפ(
טימ
,)אקיצ 1955 . 204 .׳ז
רעשיטעאפ
ןובזע ןופ א
ןלופטנעלאט
ןגנוי
,רעטכיד
דילגטימ
ןופ רעד
רעשירארעטיל
עפורג
גנוי״
,״ענליװ םאװ זיא
ןעמוקעגמוא
ןיא רעד
רעשיטעוואס
גנוקישראפ
תעב רעד
רעטייווצ
.המחלמ־טלעוו
W
o l f
, L
e i z e r
.
Poems. Collected
b y L .
Ran. Selected and edited
b y
H. Leivick
New York, Congress for Jewish Culture (in cooperation with CYCO)
1955. 204 p.
The literary heritage of a talented young poet who was active in the grou
“Yung Vilne,” and perished in Soviet exile during the last war.
,ט י יה ו ו
.ל א ומ ש
ר ע ד - ט ע כ א מ א פ
ר ע מ ע ל ע כ
. ט ע א פ
עשיריטאס־שיטסיראמוה
.סעמעאפ
,ןאדנאל
דניירפ
ןופ שידיי
,ןושל 1955 .
71 .ד
,ןייטש נייוו
.ש י ר ע ב
: ע ק י ר ע מ א
פ
א
ע מ .ע
,קראי־וינ
־רעכיב־אקיצ
,גאלראפ
1955 . 215 .׳ז
W
e i n s t e i n
, B
e r i s h
.
America: poem. New York, Cyco, 1955. 215 p.
, ק א ז
. ם ה ר ב א
ן ו פ
ע ל א
. ן ד נ ו ־ ע נ
,סערייא־סאנעוב
ףיוקראפ־טפיוה
:
,סערגנאק־רוטלוק
1955 . 142 .׳ז
רעדיל
סאוו
ןעלגיפש פא יד
טײקיזאלמײה
ןוא
ןעגנורעדנאוו
ןופ א
ןשידיי
טעאפ סאוו
טאה
טבעלעגרעביא
םער
ןסיורג
ןברוח ןופ
ןקידחרזימ
.םוטנדיי
,ם י ו ב ל ט י י ט
. ע ר א ד
ט י מ
ן ג י ו א
. ע נ ע פ א
,סערייא־סאנעוב
,ףוקיא
1955 . 189 .׳ז
,ק י ו ו י י ל
א
ט א ל ב
ף י ו א ןא
. ם י ו ב ל פ ע
,סערייא־סאנעוב
,םויק 1955 . 370 .׳ז
רעדיל
טימ עיינ
רענעט ןופ
בעלפיוא
ןוא
.גנונעפאה
L
e i v i c k
,
H. A leaf on an apple tree. Buenos Aires, Kiyum, 1955. 370 p.
New volume of poetry.
, ט כ י ל
. ל כ י מ
ל ו ו ל ע ו ו
ג ט א ה
. ) ר א ו מ ע מ ע א פ (
,סערייא־סאנעוב
גאלראפ
,עילעג
1955 . 204 .׳ז
12 6
JEWI SH BOOK ANNUAL