Page 137 - Jewish Book Annual Volume 14

Basic HTML Version

ABRAMOWICZ ----AMERICAN YIDDISH BOOKS
127
ןראומעמ
ןופ
םענעבראטשראפ
רעטכיד
ןבירשעג
ןיא יד
ןדאי־טנגוי
ןוא
טכעלטנפעראפ
םוצ
ןטשרע לאמ ןיא
.םראפכוב
ינאמ ייל .ב
ר ע ד י ל
ן ו א
. ן ד א ל א ב
,קראי־וינ
ןבעגעגסיורא
ןופ
ינאמ
בייל
טעטימאק־ךוב
םייב
ןכעלטלעוולא
ןשידיי
סערגנאק־רוטלוק
ןכרוד
אקיצ
,גאלראפ־רעכיב
1955 . 2
.רעדנעב
טלמאזעג
ןוא
טלעטשעגנעמאזוצ
:ןופ םוחנ
עזמאב
,ה״ע
עשטאס
,ןאליד
לעשאר
,יקסנירפעוו
םהרבא
,קינשטאבאט
קיציא
.רעגנאמ
ןבעגעגוצ
זיא א
ינאמ״ בייל
,״עיפארגאילביב
ןופ
םיפעי
.ןירושי
M
ani
L
e ib
.
Songs and ballads. New York, Congress for Jewish Culture (in
cooperation with CYCO), 1955. 2 v.
A new edition, completely rearranged. The first edition was out of print
for several years.
,ל י ז י ימ
. ןמ ח נ
ע ק י ר ע מ א
ן י א
ן ש י ד י י
: ט ר א ו ו
. ע י ג א ל א ט נ א
ןבילקעג
ןוא
טלעטשעגפיונוצ
ןמחנ
.ליזיימ
,קראי־וינ
,ףוקיא 1955 . 896 .׳ז
עיגאלאטנא
ןופ
רעדיל
ןוא
.עזארפ
א
רעקידנטיידאב
לייט ןופ
רענאקירעמא
עשידיי
ןטעאפ זיא ןיא רעד
עיגאלאטנא
טינ
.ןטארטראפ
M
a y z e l
, N
a c h m a n
.
America in Yiddish literature: an anthology. New York,
Ykuf, 1955. 896 p.
Anthology of poetry and prose. Many prominent Yiddish writers of America
are not represented in the collection because of its bias.
, ר ע ו ו ע ק צ ו ס
ע ד א ו צ
ר ע ד
. ב י ו ט
,ביבא־לת
ענעדלאג
,טייק
1955 .
129 .׳ז
S
u t s k e v e r
, A
b r a h a m
.
Ode to the dove. Tel Aviv, Goldene Keyt, 1955. 129 p.
Poems.
, ל א ג י ס
.י .י
ע ט צ ע ל
. ר ע ד י ל
,לאערטנאמ
.י .י
עיצאדנופ־לאניס
טימ
רעד
ףליהטימ
ןופ
רעדאנאק
ןשידיא
,סערגנאק
1955 . 332 .׳ז
יד
רעדיל
ןעייג
סיורא םוצ
ןטשרע לאמ ןיא
.םראפכוב
, ל א ג ע ס
. ן מ ל ק
ג נ י ל י ר פ
י י ב
ן י י מ
: ר י ט
. ר ע ד י ל
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1955 . 33 .׳ז
, ר ע ל ד ע פ
. ה י ח
ל א פ ־ ר ע ט ע ל ב
. . .
,גרובסענאהאי
1954 . 123 .׳ז
, ן יב ור
. ה ס ד ה
ק י ט י י ו ו
ן ו א ר פ
. ד י י
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1955 .
66 .׳ז
,ןע זי יר
.ה רש
. ר ע ד י ל
,קראי־וינ
1955 . 92! .׳ז
,ןייטש ל וש
.הש מ
א
ר ע ט י י ל
ו צ
ר ע ד
: ן ו ז
ר ע ד י ל
ן ו א
פ א ע מ ע .ס
,זיראפ
,יינספיוא
1954 . 237 .׳ז
----------
.
ע נ ע ב י ל ק ע ג
. ר ע ד י ל
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1954 . 189 .׳ז
,ק ו י א פ ־ ר ע ק וט ש
.אש א מ
ע ק י ב ר א פ
. ס ע י ל א ו ו כ
־סאנעוב
,סערייא
1954 . 153 ז,.