Page 149 - Jewish Book Annual Volume 14

Basic HTML Version

ABRAMOWICZ ----AMERICAN YIDDISH BOOKS
139
ב ק ע י
יק ם נא ש א ט א ב
וצ
ע נייז
ק י צ כ ע ז
. ר א י
טלעטשעגנעמאזוצ
:
קחצי
,שטיוואסאנאי
המלש
.שטיוואקסוס
,סערייא־סאנעוב
ןבעגעגסיורא
ךרוד
א
עפורג
,םירבח 1955 . 94 .׳ז
, י נ ד ר י
ס ו י ו ו ר ע ט נ י א
ט י מ
ע ש י ד י א
. ר ע ב י י ר ש
1 רעט
.דנאב
,קראי־וינ
גאלראפ
,הכלמ 1955 . 160 .׳ז
,ץ י ש פ י ל
ס י ר א מ
ס ד ל ע פ נ ע ז א ר
. ו ו י ד ב
ן א ט ימ
ריפניירא
ןוא
ןעגנורעלקרעד
ןופ .י
.ץישפיל
,סערייא־סאנעוב
רעשידיי
־טפאשנסיוו
רעכעל
טוטיטסניא
-
,אוויי
1955 . 185 .׳ז
L
i f s c h u t z
,
E. The letters of Morris Rosenfeld. Introduction and notes by E.
Lifschutz. Buenos Aires, Yiddish Scientific Institute—YIVO, 1955. 185 p.
Collected from various published and unpublished sources and issued for
the first time in one volume.
, י ק ס נ י צ ש ע ל
ע ש י ר א ר ע ט י ל
. ן ע י י ס ע
דנאב
.ייווצ
,קראי־וינ
גאלראפ
,ןאזלואש 1955 . 246 .״ז
רער
,ךוב
ןבעגעגסיורא
ןכאנ
טיוט ןופ
,רבחמ
טמענ
ןיירא
ןעגנולדנאהפא
ןגעוו
א עייר
עשידיי
,סרעביירש
םרעקיראטסיה
ןוא
.סרעקיטירק־רוטארעטיל
,ק ר א מ
ם א ד א
. ש ט י ו ו ע ק צ י מ
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1955 . 101 ז,.
, ו וא ק נ ימ
.נ .ב
ל ט י ר ע א ר
עש י
ו ו
ן ג ע םע< י
.) ןע י
,עקיסקעמ
גאלראפ
יבצ
לסעק
,דנאפ
,עיסימאק־רוטלוק
רעשידיי
,טעטימאק־לארטנעצ
1955 . 305 .׳ץ
ןעייסע
ןגעוו
עשידיי
,רעטכיד
רעקיאזארפ
ןוא
.ןגרוטאמארד
M
i n k o f f
,
N. B. Literary paths: essays. Mexico, Zvi Kessel Foundation, 1955.
305 p.
Essays about Yiddish poets, novelists and playwrights.
, י ק צ ו ל ס
.ה מ לש
ם ה ר ב א
. ע י פ א ר ג א י ל ב י ב ־ ן ע ז ײ ר
־ױנ
,קראי
ןבעגעגסיורא
ןופ רער
קעטאילביב
ןוא
וויכרא םייב
ןשידיי
רערעל
ראנימעס
ןוא
,טעטיחעווינוא־סקלאפ
1956 . 328 .׳ז
, ד ר א פ ס
. ד ו ד
ס ע י ד ו ט ש
ן ו א
. ן צ י ק ס
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1955 .
252 .׳ז
, ק א ד א ר
. ב ק ע י
ט ס נ ו ק
ן ו א
. ר ע ל ט ס נ י ק
ןעגנולדנאהפא
רעביא
ערעזדנוא
רעקיסאלק
ןוא
ןעגנוטכארטאב
ןגעוו
םעד םצע ןופ
;רוטארעטיל
ךיוא
רוטאינימ
קיטירק
רעביא
רעכיב
ןוא
ערעייז
.רעביירש
קידנעייטשאב(
ןופ
םורא
עגראק
טרעדנוה
טעמכ-)רעביירש
א
ןאקיסקעל
ןיא
.רוטאינימ
,קראירינ
1955 . 256 .׳ז
גנולמאז
ןעלקיטרא
סאוו
ןענייז
ןעוועג
טכעלטנפעראפ
ןיא
ענעדיישראפ
ןעגנוטייצ
ןבעגעגסיורא
ןופ יד
רעדניק
ןכאנ טיוט ןופ
רעייז
,רעטאפ
םעד
.רבחמ
,ן יק ו ו יר
, ק י ו ו י י ל
ע נ י י ז
ר ע ד י ל
ן ו א
ע ש י ט א מ א ר ד
ו ו ר ע .ק
,סערייא־סאנעוב
,ךובדיי
1955 . 249 .ד
R
i v k i n
,
B. H. Leivick: his poems and plays. Buenos Aires, Idbuk, 1955. 249 p.