Page 150 - Jewish Book Annual Volume 14

Basic HTML Version

JEWI SH BOOK ANNUAL
1 4 0
, ס י ל ע ש ט א ב ־ ר ע מ א ש
.ע ז א ר
י ו ו
ך י א
ב א ה י י ז
: ט נ ע ק ע ג
ן ט ע ר ט ר א פ
ן ו פ
ע ט ס ו א ו ו א ב
ע ש י ד י א
־ כ ע ל נ ע ז ר ע פ
. ן ט י י ק
,סעלעשחנא־סאל
,.פילאק
1955 . 154 .׳ז
יד
ןירעביירש
טביירשאב
עריא
ןשינעגעגאב
טימ א עייר
ןטייקכעלנעזרעפ
ןופ רעד
רענאקירעמא־שידיי
רעשירארעטיל
טלעוו
ןיא ךשמ ןופ
טעמכ א
ןבלאה
.טרעדנוהראי
ע ק ר ע מ ש
י ק ס נ י ג ר ע ש ט א ק
. ך ו ב ־ ק נ ע ד נ א
,סערייא־סאנעוב
ןבעגעגסיורא
ןופ א
,טעטימאק
1955 . 585 .׳ז
ןעגנולדנאהפא
ןגעוו
םער
םענעמוקעגמוא־שיגארט
ןאזיטראפ־טעאפ
ןוא
ןייז
ןשירארעטיל
ןובזע סאוו
זיא ךאנ טינ
טכעלטנפעראפ
.ןראוועג
םוצ ךוב
זיא
ןבעגעגוצ
א
,עיפארגאילביב
טלעטשעגפיונוצ
ןופ
םיפעי
.ןירושי
ןעייסע
e s s a y s
, ך א ב ר ע י ו א
. ם י ר פ א
ט כ א ר ט ע ג
ט י מ
. ש ט י י ט ־ י ר ב ע
רינ
,קראי
גאלראפ
,תונתמ 1955 . 224 .׳ז
ןגעוו
עשילביב
ןטלאטשעג
ןוא
ןגעוו
עלאנאיצאנ־שידיי
.ןעמעלבארפ
A
uerbach
, E
phraim
.
Essays. New York, Matones,
1955. 224 p.
An interpretation of biblical figures, and other essays on the national
survival of the Jewish people.
, י ק ס ו ו א ל ט יש ז
ע נ ע ב י ל ק ע ג
. ק ר ע ו ו
טלעטשעגפיונוצ
ןופ לדוי
.קראמ
,קראירינ
אקיצ
,גאלראפ־רעכיב
1955 . 419 ׳ז .ל( .מ
ןייטש
־סקלאפ
קעטאילביב
םייב
ןכעלטלעוולא
ןשידיי
.)םערגנאק־רוטלוק
ןא
ביילקפא
ןופ
,ןעלקיטרא
טימ א
ןשיטירק־שיפארגאיב
,ריפניירא
ןופ
לדוי
.קראמ
רע ג נ וי
. ר ו ד
,םערייא־סאנעוב
רעניטנעגרא
לייטפא ןופ
ןכעלטלעוולא
ןשידיי
,םערגנאק־רוטלוק
1955 .
טפעה 4: 1 רעט
רעשירארעטיל
סרוקנאק
ראפ
עכעלטנגוי
ןפיוא
ןעמאנ
ןופ
עקרעמש
.יקסניגרעשטאק
טייטשאב
ןופ יד
עקידרעטייוו
:ןטעברא
םולש
:גרעבנעזאר
הרות ןוא
.עיצאנ
רזעילא
:גרעבנעזאר
יד
ןלאווק ןופ
םחנמ-.רעביירש
:ןאדראג
רער
םקעלפמאק
ןופ
רעטלפאט
.טעטילאיאל
, ן א מ ר ע ב י ל
.א .א
ן ש י ו ו צ
ל צ ע ל פ
ן ו א
ם ע ר ו ט ל פ י י א
ר ע ז י ר א פ (
. ) ן ש ז א ט ר א פ ע ר
,זיראפ 1954 . 160 .׳ז
,ןא מ ל וש
. ם ה ר ב א
ן ש י ו ו צ
ץ ר א ו ו ש
ן ו א
: ס י י ו ו
ן ע י י ס ע
ן ו א
. ן ע נ א ט ע י ל ע פ
,זיראפ
גאלראפ
,רעטייוו
1955 . 175 .׳ז
ןעייסע ףיוא
עשירארעטיל
ןוא
עשיטילאפ
.סעמעט