Page 152 - Jewish Book Annual Volume 14

Basic HTML Version

JEWI SH BOOK ANNUAL
14 2
רעשירארעטיל
ךאנאמלא
סאװ לאז״ ןײז א
טינשרעװק
ךרוד א
ןבלאה
טרעדנוהראי
ןופ
ןבעל ןוא
ןפאש ןיא
ןשידײ
ןאדנאל
. . ״.
Jubilee almanac Loshn un Lebn 1956: our contribution to the celebration: the
return of Jews to England 300 years ago. London, Loshn un Lebn, 1956. 232 p.
Loshn un Lebn
(Life and Language) is a leading Yiddish literary monthly
in England. The almanac contains poetry and prose writings of Yiddish
writers in England.
ר ע י נ ר א פ י ל א ק
. ןט פ י רש
ל ב ו י
, ע ב א ג ס י ו א
4 5 8 1 - 4 5 9 1.
ראפ
רוטארעטיל
ןוא
שיראטסיה
עכעלטפאשלעזעג
סעידוטש ןוא
־עכייצראפ
,ןעגנונ
וצ רעד
טייהנגעלעג
ןופ
טרעדנוה
ראי
שידיא
ןבעל ןיא
.עינראפילאק
,סעלעגנא־סאל
ןבעגעגסיורא
ןופ סאל
רעסעלעשזדנא
ןשידיא
רעביירש
ןייאראפ
םייב
,ףוקיא 1955 . 233 , 7 .׳ז
,קיזומ
,טסנוק
רעטאעט
m u s i c , a r t , t h e a t r e
ר י מ א ל
א ל ע
:ןעגניז
גנולמאז
ןופ
,עשידיא
עשיאיירבעה
ןוא
עשילעע
.רעדיל
,קראירינ
רעשידיא
קיזומ
,דנאבראפ
1956 . 120 .׳ז
גנולמאז
רעדיל
טימ
,ןטאנ
טלעטשעעעמאזוצ
ןופ .י .א
.שטנאר
: י ק ס ו וא ק נ ימ
37
סעיצקודארפער
ןיא
סײװ־ץראװש
טימ ןא
טראװ־ריפנײרא
ןופ ר״ד .ל
.יקצינטישז
,סערייא־סאנעוב
רעשידיי
רעכעלטפאשנסיוו
טוטיטסניא
-
,אוויי
1955 .
Minkowski: 37 reproductions in black and white. Introduction by Dr. L.
Zhitnitsky. Buenos Aires, Yiddish Scientific Institute-Yivo, 1955.
ק י צ ר ע פ
ר א י
. ע נ י ב ס ק ל א פ
ןבעגעגסיורא
וצ םער
קיצרעפ
ןקיראי
לבוי
ןופ רעד
רעשיטאמארד
עיצוטיטסניא
םייב
,גניר־רעטעברא
שטנערב
555 .
עיצקאדער
בקעי
,ןאמשיפ
סיאול
,ןאמ
שונייב
.ןיבייטס
,קראירינ
1955 . 206 .׳ז
Forty years Folksbine. Published on the occasion of the fortieth jubilee of the
theatre of the Workmen’s Circle, Branch 555. Edited by Jacob Fishman,
Louis Man and Beynush Stabin. New York, 1955. 206 p.
עשיגאגאדעפ
ןוא
רוטארעטיל־רעדניק
PEDAGOGIC AND CHILDREN’S LITERATURE
ר ע ז ד נ ו א
: ל וש
ךובראי
ןופ רעד
רעשידיי
לוש ןיא
,עקיסקעמ
׳נ 19.
,עקיסקעמ
1955 . 68, 32 .׳ז
. ג נ י ר ־ ר ע ט ע ב ר א
.לייטפא־סגנודליב
ם ו צ 13 ן ט
ר א י
ן ו פ
־ א ט ע ג
. ד נ א ט ש פ י ו א
,קראירינ
1956 . 13 ׳ז
.)טריפארגאעמימ(
.עיגאלאטנא
, ן א ק ר א ב
.ה ר ש
ת ו י ש ע מ
ן ו א
ר ע ד י ל
ן ו פ
ע ל א
ג ע ט
ר א פ
ס י ו ר ג
ן ו א
. ן י י ל ק
סעיצארטסוליא
ןופ ןיימ
רעטכאט
טידיא
.רעלימךאמרעווליס
,קראירינ
,ףוקיא 1956 . 160 .׳ז