Page 153 - Jewish Book Annual Volume 14

Basic HTML Version

, ט ר א ב ל ע ג
, ר י מ א ל
, ר ע ד נ י ק
ן ע ג נ י ז
. ר ע ד י ל
־נעמאזוצ
טלעטשעג
ןופ .מ
טראבלעג
ןוא א
.עיסימאק־רערעל
,קראירינ
עלארטנעצ
,גנוטלאווראפ־לוש
1955 .
,טריפארגאעמימ
.טריניגאפ־טינ
ןא י ל ו י
ם יוווט
ר א פ
. ר ע ד נ י ק
:שידיי
.יקצילא
םוצ
סרעטכיד
ןטשרע
.טייצראי
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1954 . 62 .׳ז
,ש ט א ק ט
; ם ה ר ב א
, י ק ס נ י ר ב א ק
; ל ר ע ב
,ן י יט ש נר א ב
. י ב צ
ם א ר
ע ש י ד י י
: ק ל א פ
עשידיי
עטכישעג
ראפ יד
.ןלוש־סגנאפנא
,סערייא־סאנעוב
1955 . 1 רעט
,לייט 108 .׳ז
עש יד י י
ל וש
ןיא
. ע ק י ס ק ע מ
, ם ו ב ל א
4 2 9 1 - 4 5 9 1.
־םיתא
ןבעגעג
םוצ
קיסיירד
ןקיראי
.לבוי
,עקיסקעמ
1955 .
.םובלא־רעדליב
, ן י ק י ו ר פ ע י
; ןמ ל ז
, ק ר א מ
. ל ד ו י
ע ש י ד י י
: ר ע ד נ י ק
ךובנעייל
ןראפ
ןטייווצ
.ראינרעל
,קראירינ
גנולייטפא־סגנודליב
ןופ
,גניר־רעטעברא
1955 .
224 .׳ז
. י , ק ר א מ
ט פ ע ה
ר א פ
ש י ד י י
ן י א
ן ט י י ו ו צ
. ר א י נ ר ע ל
רינ
,קראי
רעשידיי
,טעטימאק־סגנואיצרעד
1955 .
טפעה ,ב .ג
,ןאש זר ע מ
.ע ד י א
. ג נ ו י צ ר ע ד ־ ר ע ד נ י ק
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1955 .
160 .׳ז
ע יינ
עש יד יי
. ל וש
ך ו ב ר א י
. ם ק ע ז
,עקיסקעמ
ןבעגעגסיורא
ךרוד
רער
רעיינ
רעשידיי
לוש .י .ל ץרפ ןיא
,עקיסקעמ
רעבאטקא
1955 . 64, 72 .׳ז
, ר ע ו ו ל י ס
ן ד י י
ן י א
: ע ק י ר ע מ א
ן ד א ז י פ ע
ן ו א
־ ר א פ
ט ר ע ט .ן
,קראירינ
,טנעמטראפעד־סגנודליב
,גניר־רעטעברא
1955 . ךוב
םנייא :
1881-1654
.
, ר ע ל ס ע צ
לא ומש ןוא
,ן י יט ש נא ר ב
. י ב צ
; ם י ל ש ו ר י
ראפ
לוש ןוא
.טנגוי
,םערייא־סאנעוב
1954 . 96 .׳ז
ם ולש
ם כ י ל ע
ק ל א פ
.ט וט יט ס נ יא
ך ו ב ־ ל ב ו י
ד ו ב כ ל
40
ר א י
ם ו ל ש
ם כ י ל ע
. ן ל וש
,קראירינ
1954 . 88 .׳ז
Sholem Aleichem Folk Institute. Jubilee book on the occasion of forty years of
Sholem Aleichem schools. New York, 1954. 88 p
.
ןעגװצעזרעביא
t r a n s l a t i o n s
, ו וע יאש זא
. י ל י ס א ו ו
ט י י ו ו
ן ו פ
: ע ו ו ק ס א מ
ר א מ א .ן
:שידיי
אעל
.ןיקמורפ
,סערייא־סאנעוב
,דנאלמייה
1954 . ׳ב 3.
,ש ט י ר ד ל א
.ס מ י יש זד
ר ע ד
: ט א מ א ל פ י ד
. ן א מ א ר
:שידיי
.ץאק
,סערייא־סאנעוב
,דנאלמייה
1955 . 2
.׳בב
ABRAMOWI CZ ---- AMERICAN YIDDISH BOOKS
143