Page 154 - Jewish Book Annual Volume 14

Basic HTML Version

JEWI SH BOOK ANNUAL
1 4 4
,יק ס נ יש י ו ו
100
ן א י ל י מ
ר א ל א ד
ר א פ
ר א ר ע ט
ן ו א
ס א ב א ט א ז .ש
ענעטלאהעג
סעדער
ףא יד
ןעגנוציז
ןופ
ןשיטילאפ
טעטימאק
ןופ רעד
רעטסקעז
גנולמאחאפ
ןופ יד
עטקינייראפ
.סעיצאנ
,סערייא־סאנעוב
,דנאלמייה
1952 . 60 .׳ז
, ו ו א ק נ ע ל א מ
.ג .מ
ם ע ל א ש
ן ו א
: ע פ ע ש
גארטראפ
ןטלאהעג
ןופ
רעציזראפ
ןופ
טאר־ןראטסינימ
ןופ
דנאבראפנטאר
. . .
,סערייא־סאנעוב
.א .י
94 .׳ז
,ם א מ
ם א י ל י ו ו
. ט ע ס ר ע מ א ס
. ת ו ל ז מ
סקעז
ןלעוואנ
ןבירשעג
ןיא
רעד
רעטשרע
ןאזרעפ
ןופ
.לאצנייא
טימ ןא
טראווריפניירא
ןופ םעד
.רבחמ
ןופ
ןשילגנע
לאניגירא
טצעזרעביא
ןופ ר״ד
לאכימ
.שטיוואבייל
טימ ןא ־פא
גנולדנאה
ףיוא רעד
עמעט
םאיליוו
טעסרעמאס
ר ע ד - ם א מ
שטנעמ ןוא ןייז
ן ופ -ק ר ע ו ו
ר״ר
לאכימ
.שטיוואבייל
,סערייא־סאנעוב
1954 . 295 .׳ז
,ש ט י ו וע ק צ ימ
. ם א ד א
. ע י ז ע א פ
טצעזעגרעביא
ןופ .ל
.יקצילא
דובכל
םער
.ראי־שטיוועקצימ
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1955 . 66 .׳ז
, י ל ר ע ו ו ע נ
.ר א ג יא
ר ע ד
ג ע ו ו
ן ו פ
ר ב ח
. ע ד י ב
עטריזיראטיוא
גנוצעזרעביא
ןופ .ל
.יקצילא
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1954 . 533 .׳ז
, ו נ א ע ו ו א ד א ס
. ל י א כ י מ
א ע ר ט י מ
. ר א ק א ק
ןופ
שינעמור
ריאמ
.רעלפסיר
,טשעראקוב
הכולמ
גאלראפ
ראפ
רוטארעטיל
ןוא
,טסנוק 1955 .
235 .׳ז
, ן י ל א ט ס
.י . ו ו
י ד
ע ש י מ א נ א ק ע
ן ע מ ע ל ב א ר פ
ן ו פ
ם ע ד
ם ז י ל א י צ א ס
ן י א .פ .ס .ס .ר
:שידיי
.גרעבנעלג
ןעגנוקרעמאב
ןגעוו
יד
עשימאנאקע
ןגארפ ןיא
סעכייש טימ רעד
עיסוקסיד
ןופ
רעבמעוואנ
1951 .
,סערייא־סאנעוב
,דנאלמייה
1952 . 45 ז׳.
.י . ו ו
: ן י ל א ט ס
ע צ ר ו ק
ב י א ג ר א פ י ע
. . .
,סערייא־סאנעוב
,דנאלמייה
1953 . 257 .׳ז
, י ק ס ו ו א ק י ר ט ס
. ן א י ל ו י
ר ע ד
ף י ו ל
ן י י ק
. א ל א ג א ר פ
־אטיוא
טריזיר זע
גנוצעזרעביא
ןופ .ד
.דראפס
,עשראוו
שידיי
,ךוב 1955 . 390 .׳ז
, ן יק ש ומ א יס
. ן א כ י ט
ט ע ט י ל א
ט י י ג
ק ע ו ו א
ן י א י ד
: ג ר ע ב
ר
. ן א מ א
:שידיי
.ץאק
,סערייא־סאנעוב
,דנאלמייה
1955 . 449 .׳ז
, ר ע ג י ל ק
. א ב א
ס א ד
ע כ ע ל ט ע ג
ד י ל
: א ט י ג ־ ד א ו ו א ג א ה ב
ע מ ע א פ
ן ו פ
. ת ו ק ב ד
ןבעגעגרעביא
ןיא שידיי
ןופ אבא
.רעגילק
,קראירינ
גאלראפ
רעדירב
,רעגניזלוש
1955 . 196 .׳ז
, ך ר א ט ש
. ב ק ע י
ר ע ז י י ו ו ג ע ו ו
ר א פ
. ן ר ע פ א ש
,ביבא־לת
תאצוה
,רבחמה
1956 . 62 .״ז