Page 146 - Jewish Book Annual Volume 15

Basic HTML Version

136
JEWISH BOOK ANNUAL
oix ix jv«i OKU nya ’ni? n p s
yn y o
yBa’Vxa x r x p m n jn jy
y ’ i s i .'laxpaoxVp jis opjisnaxot? o j n jis jay^> j p h ”
pij?V» .a jis ,j ’ p ” a n y v i a .’px’Vx
.b
jis
,b
x
11
x p
,
1
’n p ]x - is jix jV’is px p y iy jo ’n x ,]Vynx3 jn jn s x
y o y b v y
px
jaxn ns ipn
-tyoxyb
- ijn p s jy u ia y 'n y a ’x n .p a
a y i
p s jy rn
-tP’BjniXB p s jxaxn oixa V iiya px p m o ’ix jpixo® x jjm sy j
. y i i p o x a j i s j t y ’
1
b » i ’ ’ a m p jpb’h
--ijn y x n p »i i x ’ o x t jy r ’t p’a “ixs3T” tm xs px - p n
-Vb’b jis b’31?sxb” x o jn pnxBB’n m ix jyay: " t .jy33iV” x
•pi jy’s px .(’poii^iPiiVi .a ” a> nsipn-’sx i i j n r a nyBVx
-xVynxs »i r a y tn x n px o x ry p ’t rn i j n p s P’sxn ixy j ny iax ixs
n r a p n x n ' i px ufBjyxTMyanxi a j n p s px V’txna px n y a
j » t n ’ a B3BXB j ” a .73xVon jis j x n i i p s jw ’bx’ix
jix n u n a i jis
y y i v t i
j s ’ix b” bp ,B’nj>»xa pnx’ p s
,b
a * b
v
jpx’ib3’x iypnyVt3D]'p “lyo ’n a B’a B n s nW px p ’BBnByVya
o jn jix na»3 n y a yV ra y a n jn jis •jy’n y a y p yBB33“ixa-ixs n
.BV3XaB17J)ll JIPH” P’S’XySB
.oyaxio’ix yp’ixnys px Va Blip B’Va jnyxs
yvv>
h
px «i’i3is jybaxi bxti BjnxVxBix h -|5?Vsi3 ’iix j5?3«i i jn n jn
b3” b»3” ti irnya B*iynyi x i .n y r1?
y i y u m y x
h oixsaia x
y
3
jix ,j’a ojn jis jsiVaxi ya^-iy’ yarn j” i , a »»
b
p s x
,jnyan px jayajnB’nx ,jbxi B’a
~\yvb
jsiVaxt x ,“i
y
t »
b
.nana -ijwnybBorp -lyn’B’ans pxa x «pix ,aix ,b” b® bxii
P’b»bxV3 apj?’ ’ii ,”ay’3xVxB3x yayVaynys. o’nx -pix jj?3” i
oy
.’ a t y x 3x a j ” a j i s ny i’1? i3xa nj?” 3 j” i B3a»xxa
oxn ,a“i xa j i s b i s B ” a
oyoybyyb
"pix Biynya nynx
pin .33i5Kt7 “iy»nyBan pn ps -ix’
10
yuiyb
h ps oi3’a x rx
i p :b’3’b ytP’Byxs ynyi3x i ’ix ix ’ bxt tb jyj’syj .pn’1?
jxaxi„ njrp’sxnax’axB’ix jx rx ,j’3i’ ^xn ps ,b a ® i j i b u
b3?t nixpnxB VxaBsx jix nxain B’a «j’ix bsxb bxh "jnys j’x
U?i3x jx .jayV j»’i ” iy3xpnyax jis anxVxp jb>’S’sj?sb
nyinyixa
~\yi
j’x joVs?i pixj -|’i BsynB bxh pa -lypnxiyB’1?
B’ps’^x
.b
*jnn jbxib“ixs nx’ oxi rx bxii Vpa ijtt rx jr’iyxs
niyVx jis Bvax3B’ix «ns px Vpb x u V>y i i ’ n b j x t
iy-iyi3iixa ps - yp’ibxit^’ n - ” i ps y3” x ,0’Vwa 03nxa3” Bi?